XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кофанов А.В. ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ.

Рубрика: Право

криміналістика та судова медицина

 кандидат юридичних наук,  Кофанов Андрій Віталійович,

 Київський університет внутрішніх справ

Експертні помилки при проведенні судово-балістичних експертиз

У загальному виді експертну помилку можна визначити як невідповідне об'єктивній дійсності судження експерта або його дії, що не призводять до вирішення завдань експертного дослідження, або хибні судження, які являють собою результат сумлінної помилки. Саме це відрізняє експертну помилку від злочину проти правосуддя, що може зробити експерт. Проблема експертних помилок є практично не розробленою. Правильне рішення завдань залежить від можливостей і підготовленості експертів (рівня інтелекту, знань, навиків і умінь, інших особливостей особистості експерта). У той же час причина помилкового висновку експерта не завжди є слідством неправильних дій саме експерта. Його дослідження може бути проведене бездоганно, а зроблені висновки цілком відповідати отриманим результатам, але, якщо вихідні для експертизи дані були помилковими або досліджувані об'єкти - фальсифіковані і т.п., висновок експерта в аспекті встановлення істини в справі буде помилковим. Аналіз експертної практики дозволяє виявити і класифікувати помилки, що допускаються при проведені судово-балістичних експертиз. По своїй природі вони не однорідні і можуть бути віднесені до таких видів помилок: операційні; гносеологічні; процесуальні. Операційні - пов'язані з порушенням установлених вимог до послідовності дій експерта і до упорядкування висновку. Вони характерні майже для всіх етапів дослідження, у більшій мірі зустрічаються в практиці починаючих фахівців. Сутність даного роду помилок експерта на практиці характеризується такими факторами: в неправильній вказівці в тексті висновків дат надходження матеріалів, винесення постанови, номера справи і т.п.; у відсутності результатів дослідження з одного із питань. Гносеологічні помилки - пов'язані власне з вирішенням завдань експертом, їх поява залежить від багатьох причин: від теоретичної та практичної підготовки експерта, його досвіду, особливо при проведенні складних судово-балістичних досліджень, що рідко зустрічаються в експертній практиці; від наукової розробленості окремих положень судово-балістичної експертизи і, нарешті, від інтелектуальних можливостей експерта. У свою чергу гносеологічні помилки можна підрозділити на логічні і фактичні (предметні). Логічні - це "помилки, зв'язані з порушенням у змістовних розумових актах законів і правил логіки, а також із некоректним застосуванням логічних прийомів і операцій". Фактичні, або предметні, помилки - перекручене уявлення про відношення між предметами об'єктивного світу. У практичній діяльності експерта гносеологічні помилки виявляються такими факторами: в неправильній оцінці в єдиній системі істотності збігів, а також характеру розбіжностей; в неправильній оцінці інформативності виявлених ознак, що збігаються. Даний вид помилок найбільш характерний для ідентифікаційних судово-балістичних експертиз. Це пояснюється складністю механізму слідоутворення та процесу виявлення і значною суб'єктивністю оцінки спільних загальних і особистих ознак слідів зброї на стріляних снарядах і гільзах. Помилки процесуального характеру - полягають у порушенні експертом процесуальних норм режиму і процедури експертного дослідження. До них відносяться: вихід експерта за межі своєї компетенції, зокрема, його вторгнення в сферу правового характеру; дача висновку з питань, рішення яких не вимагає спеціальних пізнань; необґрунтовані, недостатньо мотивовані висновки або  обґрунтування висновків досягнуто не результатами дослідження, а матеріалами кримінальної справи; невідповідність об'єму проведеного дослідження і відповідей експерта на поставлені йому питання; недотримання встановлених законом правил упорядкування висновку експерта зокрема, відсутність у висновку необхідних реквізитів; внесення профілактичних пропозицій, що базуються на необґрунтованих спеціальних знаннях експерта. Характеризуючи вищевказані види помилок можна навести наступні приклади. При вирішенні питань пов'язаних зі встановленням давності пострілів, а також при встановленні проведення стрільби зі зброї після останньої чистки, експерти-балісти виходять за межи своєї компетенції, не залучають спеціалістів фізико-хімічних досліджень, а роблять висновки тільки за допоміжними ознаками. При дослідженні вогнепальної зброї, особливо виготовленої саморобним шляхом, експерти не у повному обсязі згідно методики, проводять експериментальну стрільбу, вирішуючи питання придатності зброї до пострілів та її надійності, але не досліджуються уражаючи властивості зброї.  Причини помилок експерта можуть бути двоякого роду: об'єктивні, тобто котрі не залежать від суб'єкта експертного дослідження (експерта), і суб'єктивні, що кореняться в способі мислення і (або) діях експерта. Вичерпного переліку об'єктивних і суб'єктивних помилок в криміналістичній літературі не дано. До типових причин об'єктивних помилок відносяться наступні: несправність апаратури; непридатність і не відповідність криміналістичних матеріалів вимогам дослідження і т.п. Суб'єктивні причини помилок: професійна некомпетентність експерта. Вона може виражатися в незнанні сучасних експертних методик, невмінні користуватися визначеними технічними засобами дослідження і застосовувати метод найбільш ефективний у конкретній ситуації; професійні недогляди експерта: недбалість, неуважність; вплив матеріалів справи, у тому числі висновок попередньої експертизи і т.п. Експертні помилки можуть бути виявлені: при перевірці самим експертом ходу і результатів дослідження на будь-якій його стадії й особливо на стадіях синтезування і формулювання висновків; при перевірці ходу і результатів дослідження керівником експертної служби  або підрозділу; при оцінці висновків слідчим та судом і в деяких інших випадках. Розробка питань експертних помилок в судово-балістичній експертизі та їх запобігання, давно вимагає фундаментального наукового вивчення та вирішення.

 

E-mail: kofanov_andrey@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>