XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Адамчук Ю.К. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ.

Адамчук Юлія Костянтинівна,

асистент кафедри філологічних дисциплін та методик їх викладання

Євпаторійський педагогічний факультет

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми полягає у тому, що на сучасному етапі під термінологією розуміють науку про терміни, тобто частину словникового складу мови, що охоплює спеціальну лексику, систему позначень наукових і професійних понять будь-якої чи однієї галузі знань, що має велике значення для сучасної української літературної мови. Саме з термінологією пов'язане виникнення нових термінів-слів від вже існуючих, що надає більш розширеного пояснення певного терміна. В даній статті висвітлюються основні лексико-семантичні явища, що відбуваються у військово-морській терміносистемі.

Мета статті - дослідження понять синонімії, антонімії та омонімії та функціонування відповідних одиниць у військово-морській терміносистемі української мови.

Основний матеріал дослідження. Відродження термінологічної спадщини минулого, запозичення з інших мов, творення нових назв - це все зумовлює збільшення кількості синонімів у сучасній українській термінології [1; 142]. Поняття „синонім" і розуміння його ролі в науковій мові потребують переосмислювання. Уживання спеціальних назв у текстах переконує, що друге ім'я потрібне: а) для наукового означення поняття і тлумачення назви терміна (особливо чужомовного походження), б) для найточнішого висловлювання думки, особливо коли межа між поняттями нечітко окреслена, в) для уникання повторів одного й того ж слова або словосполучення [3; 116].

Появу синонімії у військово-морській терміносистемі спричиняють: 1) різні шляхи утворення одного терміну, а звідси й використання різних словотвірних засобів; 2) традиція використання різних варіантів терміну моряками різних водних басейнів; 3) прагнення мови до економії мовленнєвих засобів, а отже, до компресії складених термінів, які найчастіше використовуються в професійному мовленні; 4) тенденція випередження професійним мовленням еволюції норми загальнолітературної мови; 5) існування різних наукових шкіл, а звідси й підходів до тих самих професійних реалій; 6) розбіжності асоціативного мислення людей [4; 7].

У військово-морській терміносистемі нерідко для найменування одного і того ж поняття є власний і запозичений терміни, що, доречі, спостерігається в усіх терміносистемах. Здебільшого вони функціонують на рівні дублетів, напрклад, вертоліт - гелікоптер; кермо - штурвал; вітрило - парус. У їх конкурентній взаємодії часто закладений певний імпульс для розвитку термінологічних систем. Паралельне вживання власного і запозиченого термінів розглядаємо як вияв взаємодії міжнаціонально-загального і національно-специфічного.

Аналіз військово-морських термінів дає підставу стверджувати, що активно використовуються так звані синтаксичні синоніми: повний термін і його компресив (з малоінформативним компонентом і без нього) - кутове прискорення носу судна / прискорення носу; неметафоризований і метафоризований складений термін - лазерні головки наведення / головки наведення; термін з номеном і сам номен - зенітний комплекс ближнього рубежу „Каштан-М" / комплекс „Каштан-М; складений термін і абревіатура чи складноскорочене слово - Військово-Морські Сили / ВМС; командно-штабні навчання / КШН.

У загальнолітературній мові синоніми вважаються однією з найважливіших, системоформуючих категорій. У термінологічних системах їх роль значно менша, тому що в них реалізується переважно тільки різновид синонімії повного і часткового характеру

В окремих випадках процеси терміноутворення у військово-морській сфері приводять до омонімії: лексичної (лексико-семантичні деривати) - хвиля [морська або радіо], ніс [судна або півострів]; афіксальної - танк [бойова гусенічна машина або цистерна для зберігання рідини]; рейд [прибережний водний простір, придатний для стоянки суден або проникнення військових підрозділів у тил ворожої території]; фонетичної - траверс [гідротехнічна споруда] - траверз [перпендикулярний курсу судна напрям]; синтаксичної - відкрита вода [відкрите море або вільна від льоду вода].

У кожній термінологічній системі антоніми творять елементарні мікрополя, в межах яких реалізуються відношення протилежності як однієї з суттєвих ознак системності термінології. Поняття завжди виникають парами. Кожне з понять містить свою протилежність, що ґрунтується на відмінності всередині одного й того ж явища (властивості, стану, якості тощо). Протилежність, контрастність понять, якими оперує наука, знаходять в українській мові специфічне вираження в антонімії. Терміни-антоніми характеризуються цілком визначеними парадигматичними властивостями: фронтальною протилежністю і розрізненням за диференційною ознакою, тісно пов'язаною з її основною дефінітивною функцією [2;97].

Антонімію у термінології трактуємо як особливу характеристику лексичного значення слова, особливе відображення протилежного в предметах і явищах об'єктивного світу [4; 9]. Наприклад, антонімія у військово-морській терміносистемі проявляється у вигляді пар - лівий борт / правий борт; шторм / штиль; вантажний трюм / баластовий трюм.

Антонімія як семасіологічна категорія невід'ємна від термінологічних систем, що номінативно систематизують наукові поняття - складну й багатопланову мережу протиставлень, суттєво впорядковуючи тим самим термінологічну сферу.

Висновки і перспективи. Результати дослідження статті мають цінність для вивчення лексики української мови та української військово-морської термінології зокрема. Термінологічна лексика містить у своєму складі слова, які не тільки обслуговують наукову діяльність людей, але й вживаються для точного позначення певного поняття. Термін не має експресивного забарвлення і, як правило, має одне значення. Результати дослідження допоможуть краще зрозуміти можливості функціонування певних слів-термінів, які використовуються у контексті військово-морської сфери, і мають певні пояснення і значення дії, стану, речей.

Література:

•1.     Наконечна Г. Декілька підсумків термінологічної роботи останніх років. // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність: Матеріали засідань Мовознавчої комісії і Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996 - 1997 рр. - Львів: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. - Т. 9. - 188 с.

•2.     Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство: Підручник. - Львів: „Світ", 1994. - 216 с.

•3.     Пілецький В. Деякі лінгвістичні проблеми українського термінознавства. // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність: Матеріали засідань Мовознавчої комісії і Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996 - 1997 рр. - Львів: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. - Т. 9. - 188 с.

•4.     Російська морська термінологія судноводіння (лінгвістичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л. В. Ярова / Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 2000. - 20 с. - укр.

  1. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів: Близько 6000 слів. Вид. 2-ге, випр. і доп. / К.: Довіра, 2002. - 445 с.

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>