XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Афанасьєва Т.А. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

магістрант , Афанасьєва Т.А.

Запорізький національний технічний університет

  УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство є структуроутворюючим елементом сучасної ринкової економіки. Матеріальною основою підприємства є капітал. Поняття «капітал» у сучасній економічній науці є всеохоплюючою, універсальною й багатоаспектною категорією. Капітал споконвічно представляє грошову суму, що вкладається в засоби виробництва й предмети праці, які в системі певних соціально - економічних відносин здатні приносити дохід своєму власникові. Визначаючи сутність капіталу, висловлювання К. Маркса: «Д - Т - Д'» є дійсно загальною формулою капіталу [1, с.161]. Тільки перебуваючи в постійному русі й відновленні, капітал може приносити своєму власникові дохід. У процесі кругообігу капіталу відбувається його зміна (збільшення або зменшення його величини). Різниця між нарощеним і первісним капіталом і являє собою зміну у вартості підприємства. Виходячи з основ загальної економічної теорії, можна сказати, що основною метою діяльності підприємства є ріст його вартості або капіталізація бізнесу. Вартість підприємства змінюється в часі залежно від різниці між нарощеним і первісним капіталом. Вартість компанії може як зростати, так і знижуватися в результаті неефективної фінансово - господарської діяльності за звітний період.

Сьогодні все більша кількість компаній, приймаючи різні управлінські рішення, керуються фактором створення вартості. Розглядаючи декілька альтернативних рішень, вибір робиться на користь того рішення, яке при інших рівних умовах дає більший приріст вартості компанії. Відповідним чином формуються стратегічне бачення й планування на підприємстві.

Актуальність управління вартістю підприємства зростає через посилення конкурентної боротьби організацій за капітал інвесторів та акціонерів. Окрім того, необхідність управління вартістю підприємства продиктована сучасними вимогами до ведення бізнесу, які висуваються до топ-менеджерів підприємств. В цьому контексті особливої ваги набуває концепція в рамках нової управлінської парадигми, яка отримала назву вартісно-орієнтоване управління - VBM (Value Based Management). VBM дозволяє фінансовим менеджерам здійснювати планування, моніторинг та управління діяльністю підприємств, забезпечуючи підвищення акціонерної вартості. VBM - підхід виник в процесі розвитку фінансового менеджменту.

Застосування фінансових показників для оцінки вартості компаній бере свій початок з 20 років XX ст. На той час успішно використовувалася модель Дюпона, яка й зараз використовується для оцінки вартості капіталу компанії [2, c.49]. У 70-80-х роках XX ст. широкого розповсюдження набули наступні фінансові показники: чистий прибуток на одну акцію (EPS), рентабельність власного капіталу (ROE), рентабельність активів (ROA), коефіцієнт співвідношення ринкової та балансової вартості акцій (M/B), рентабельність чистих активів (RONA) та грошовий потік (CF). І тільки на початку 90-х років XX ст. застосовується VBM - підхід, який включає в себе наступні основні показники оцінки вартості компаній: економічну додану вартість (EVA); ринкову додану вартість (MVA); додану вартість акціонерного капіталу (SVA); грошову додану вартість (CVA) та показник прибутковості інвестицій на основі потоку грошових коштів (CFROI).

В основі VBM - підходу лежить управління на основі інтегрованого фінансового показника - вартості підприємства. За своєю сутністю VBM - підхід базується на об'єднанні традиційних моделей Дюпона і дисконтованого грошового потоку DCF. Методи розрізняються головним чином варіантами розрахунку витрат капіталу, одержанням результату в абсолютних або процентних величинах. Від системи Дюпона взято ідею представлення результуючого фінансового показника, наприклад - рентабельності активів ROA, у вигляді "дерева" взаємозалежних параметрів, які підлягають управлінню і контролю показників, що визначають потік грошових коштів.

Компанії створюють вартість для акціонерів, якщо сума грошей, яку буде генерувати нова інвестиція, буде перевищувати об'єм самої інвестиції [3, с.72]. Дана думка підтверджується теоріями капіталізації доходу (capitalization of income method of valuation), приведених грошових потоків (Discounted Cash Flows Model - DFC Model), економічного прибутку (residual income). Виходячи з моделі дисконтованих грошових потоків (DCF), вартість, яку створює компанія, є різницею між приведеною вартістю її майбутніх грошових потоків й інвестованим капіталом. Основною проблемою використання таких показників ефективності підприємства, як ROA, ROE, RONA, EPS є те, що вони, по - перше, не враховують вартості капіталу, який є джерелом фінансування компанії, а, по - друге, є показниками, що демонструють  короткостроковий результат компанії [4, c.236].

Альтернативними показниками ефективності діяльно­сті компанії є показники, які враховують вартість інвестованого капіталу (EVA, SVA, CFROI, CVA, MVA тощо). Серед них найчастіше використовують  методи «економічної доданої вартості» (Economic Value Added - EVA) та «грошової доданої вартості» (Cash Value Added - CVA) [6].

Система цілей та мета оцінки, що переслідуються зацікавленими особами та підприємствами, різні. Тому їм доцільно використовувати окремі методи оцінки вартості компанії, що будуть будуватися на основі різних джерел інформації.

Стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах повинна будуватися з урахуванням вимог та можливостей системи управління капіталом та реалізовуватися шляхом здійснення певних функцій (фінансової, виробничої, відтворювальної, накопичувальної, інвестиційної та вартісної) та базуватися на адекватних принципах. В умовах фінансової кризи кожне управлінське рішення повинне прийматися з точки зору його впливу на вартість підприємства. Методи доданої вартості, які використовуються для управління вартістю компаній в межах концепції вартісно-орієнтованого управління (VBM - підходу) враховують платність як позикового, так і власного капіталу, стан зовнішнього середовища, вони орієнтовані на динаміку і прогнозування вартості підприємства, що дає можливість вирішити конфлікт інтересів акціонерів і менеджерів та оцінювати ефективність використання капіталу підприємства.

Література:

  •1.   К.Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 23 государственное издание политической литературы, М.: 1960 г. - 920 с.

•2.   Леонов Д., Стеценко Б. Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного фінансового управління) // Ринок цінних паперів України. - 2006. - № 1-2, - С. 47-55.

•3.   Савчук В.П. Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей.-К.:Companion Group, 2009. - 352с.

•4.   Нестеренко Ж.К., Афанасьєва Т.А. Удосконалення оцінки підприємств методами доданої вартості // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 37. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. - С.231-243.

•5.   Терещенко О.О., Стецько М.В. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту // Фінанси України. - 2007. - №3. - С. 91-99.

•6.  Olsen E. Economic Value Added. // Perspectives. The Boston Consulting Group, Inc. 1996.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>