XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ахматжанова Р. С., Труфіна Ж. С. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Ахматжанова Р. С.
Науковий керівник: Труфіна Ж. С.
Студентки ЧТЕІ КНТЕУ

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

На сьогоднішній день методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики.
Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн.
Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ”Нематеріальні активи”
Нематеріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований, утримується підприємством, з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу якщо він перевищує один рік ) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Згідно з податковим законодавством нематеріальні активи – це об’єкти інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленим відповідним законодавством, об’єктом права власності платника податку. Таким чином між бухгалтерським та податковим визначенням нематеріальних активів існують відмінності . Так П(С)БО 8 “нематеріальні активи”, на відміну від податкового законодавства обмежує можливість віднесення активів до складу нематеріальних, тобто нематеріальними можуть бути ті активи, які утримуються з метою використання впродовж періоду одного року.
Значний внесок у розвиток обліку нематеріальних активів зробили такі вчені України та інших країн світу: М.Ю. Алейнікова, В.Букур (Молдова), Н.В.Генералова, В.Б. Гурко, М.В. Дишкант, М.Ю. Манухіна, Сунь Лінь, Я.И. Устинова.
Розвиток світового ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів обліку та звітності, тобто впровадженню міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Національні стандарти бухгалтерського обліку розроблялися з урахуванням міжнародних, саме тому П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” має ряд спільних моментів з МСФЗ (IAS) 38 “Нематеріальні активи”. Поряд з подібними рисами можна виділити й наступні відмінні.

Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку нематеріальних активів
Таблиця1

Ознака

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи "

МСФЗ 38 "Нематеріальні активи "

Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів показує що в М(с)ФЗ приділяється увага лише основним аспектам бухгалтерського обліку нематеріальних активів, оскільки створення більш детальних стандартів зробило би неможливим їх застосування іншими країнами.
Література:
1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. \за ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ”Нематеріальні активи”; наказ Мінфіну №242 від 18.10.1999р.
3. Міжнародні (стандарти) фінансової звітності (IAS) 38 “Нематеріальні активи”


Комментариев: 2 к “Ахматжанова Р. С., Труфіна Ж. С. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ”

  1. Поліна:

    А чи можна побачити порівняльну таблицю ПСБО і МСФЗ? Бо мені дуже цікаве це питання і хотілось почитати зведену порівняльну таблицю.

  2. Пух:

    Таюлицу можно увидеть в книге Бухгалтерський фінсовий облік, за ред. Ф.Ф. Бутинця. 5-е издание стр. 254, по крайней мере 2 последних абзаца текста оттуда слово в слово=)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>