XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Акришора Т., Руснак Л. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Акришора Тетяна, Руснак Лариса

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м.Чернівці

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Актуальність. Підприємства України здійснюють свою господарську і комерційну діяльність в умовах нестабільності зовнішнього середовища, що зумовлено відсутністю чіткої стратегії економічного розвитку держави, постійною зміною законодавчої бази,  нестійкістю фінансового стану переважної більшості державних і приватизованих підприємств, соціальною напруженістю в суспільстві, гіпертрофованим розвитком різноманітних  бартерних, взаємозалікових схем ведення господарської діяльності, іноді відсутністю у керівників підприємств чітких, обґрунтованих середньо- і довгострокових перспектив розвитку, відсутністю ефективних механізмів примусу несумлінних контрагентів до виконання  взятих зобов'язань.

Нестабільність зовнішнього середовища  негативно  впливає на внутрішній стан будь-якого промислового підприємства. Набирає сили аксіома, відповідно до якої при глибокій кризі економіки в промисловості не буває цілком благополучних суб'єктів господарювання. Проте, якщо підприємства в зазначених екстремальних умовах прагнуть не тільки "вижити", але й закласти основи свого подальшого розвитку, то вони будуть змушені знаходити засоби і методи адаптації до  нестабільного зовнішнього середовища, яке  постійно змінюється.

Одним із засобів такої адаптації є створення та активне використання в повсякденній діяльності оперативної системи інформаційного забезпечення різноманітних сфер діяльності підприємств. Адже в даний час стає усе більш очевидним, що тієї або іншої істотної переваги одержують підприємства, що науково обґрунтовано здійснюють свою виробничу і комерційну діяльність. Така діяльність неможлива без вирішення проблеми своєчасного одержання, оперативного опрацювання та ефективного використання інформації [3, С.39-42].

Аналіз і оцінка фінансового стану є одним з найважливіших питань в сучасних умовах функціонування підприємств. Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є система бухгалтерського обліку та робочі документи підприємства, яка надає інформаційні потоки для формулювання результатів аналізу. В ній здійснюється узагальнення інформації в грошовому виразі про майно та зобов'язання підприємства, шляхом документального обліку всіх господарських операцій.

Найчастіше джерелом аналізу фінансового стану вважають лише фінансову звітність. Але такий аналіз може бути проведений всіма зацікавленими контрагентами підприємства. Він дійсно може показати основні тенденції зміни фінансового стану на підприємстві, але ніяким чином не пояснить їх. Для того, щоб виявити причини зміни фінансового стану підприємства і можливості його поліпшення необхідне продовження аналізу. Питаннями інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану займаються багато науковців, зокрема, Т.І. Мельнин, М.І. Лаіун, М.Д. Білик, Т.А. Обущак, О.Г. Янковой та інші.

Базовим джерелом для аналізу фінансового стану науковці вважають фінансову звітність, яка має ряд переваг:

- однаковість форм звітності для різних підприємств, що дозволяє використовувати єдині;

- відкритість, що дозволяє використовувати звітність для оцінки підприємств і внутрішніми, і зовнішніми користувачами;

- обов'язковість складання, то не накладає додаткових витрат на проведення аналізу [3, С.39-42].

При цьому умовою ефективного аналізу фінансового стану є фінансова звітність, яка підготовлена відповідно до загальних вимог і правил розкриття інформації, наведених у стандартах бухгалтерського обліку.

Також для аналізу фінансового стану можуть залучатись і нормативна, планова інформація, дані інвестиційних та фінансових програм і проектів, зведених і окремих кошторисів, калькуляцій. Саме вони дають змогу виявити відхилення фактично досягнутих значень  фінансових показників від запланованого рівня

При формуванні аналітичних висновків для внутрішніх користувачів виникає потреба в залученні до розрахунків даних за центрами відповідальності в межах управлінського обліку. Це дає змогу виявляти внутрішньовиробничі фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

Всі ці документи містять більш деталізовану інформацію ніж фінансова звітність, що, в свою чергу, дозволяє одержати додаткові аналітичні дані і підготувати більш обґрунтовані висновки, значно розширити межі дослідження. Ще однією перевагою використання внутрішньої звітності для проведення аналізу фінансового стану є оперативність, яка виявляється в можливості його проведення щомісяця [5, С.142-150].

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємо­зв'язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту. У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгал­терської звітності.

Вона повинна уможливлювати:

- оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підпри­ємством;

- оцінку наявних у підприємства ресурсів та ефективності їх використання;

- прийнятгя обгрунтованих управлінських рішень для здійс­нення інвестиційної політики [5, С.142-150].

Фінансовий аналіз - це спосіб оцінювання і прогнозування фінансо­вого стану підприємства на підставі його бухгалтерської звітності. Звіт про прибутки та збитки відображає ефективність (неефекіивність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за від­повідний тривалий період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). У звіті про прибутки та збитки наводяться дані про одержані до­ходи від виробництва продукції та інших видів діяльності. Різниця між доходами та витратами є прибутком або збитком підприємства за вказаний період. У названому звіті відображено чотири види показників прибут­ку: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток за вираху­ванням податків та чистий прибуток [3, С.39-42].

Отже, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану повинне включати не лише дані фінансової звітності, а й всю внутрішню бухгалтерську документацію. Саме це дасть змогу покращити якість вихідних аналітична даних, які необхідні для прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Література:

•1.     Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: АДЕФ-Украина, 1996. - 534 с.

•2.     Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003. - 240 с.

•3.     Замасло О.Т. Вплив держави на фінансову діяльність підприємства // Фінанси України. - 2007. - С.39-42.

•4.     Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

•5.     Узунов В.М. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні // Фінанси України. -  2008. - С.142-150.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>