XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Алексєєва А. В., Гладкова О. В. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НЬОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Алексєєва А. В.

Доцент Гладкова О. В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НЬОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Проводячи державну політику різні країни приділяють пильнішу увагу проблемам людей похилого віку. Не є в цьому питанні винятком і наша держава. Пріоритетним завданням соціальної політики в Україні сьогодні є підвищення рівня життя громадян на основі зростання економічного потенціалу держави.

Стратегічним завданням держави є підвищення матеріального добробуту і створення пристойних умов життя людей, забезпечення зайнятості населення; гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, освіту, охорону здоров"я, житло; переорієнтація соціальної політики на сім"ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що призначаються сім"ї; надання підтримки соціально найвразливішим верствам населення; поліпшення демографічної ситуації тощо.

Метою роботи є ґрунтове дослідження зарубіжного опиту та визначення напрямків його застосування у пенсійній системі України.

Актуальність роботи.  Розвиток та реформування пенсійної системи відбуваються під впливом тих трансформаційних перетворень, які притаманні всій системі суспільних відносин нашої держави. Проте невирішеність деяких вагомих питань і загострення проблем у цій сфері - значною мірою є відбитком у якому перебуває економіка та політична система нашої країни. Відсутність науково обґрунтованої ти дослідженої на прикладах концепції реформування пенсійного забезпечення не дає змоги негайно вирішити ці проблеми, які уповільнюють процес реформування пенсійної системи і зумовлюють збереження старих, не адекватним сучасним умовам принципам солідарної пенсійної системи країни.

Дослідженнями в напрямку пенсійного забезпечення займаються такі провідні вчені, як Лібанова Е., Кондрат І., Погорєлова С., Коваль О. та багато інших.

Аналізуючи питання пенсійної системи в різних країнах, потрібно звернути увагу, що усі економічно розвинені країни у сфері приватного пенсійного забез- печення засвідчують ефективність функціонування таких суспільно-економічних утворень, як недержавні пенсійні фонди. Вони можуть стати важливим інструментом структурних перетворень і української економічної системи. Важливими чинниками розвитку системи недержавних пенсійних фондів є темпи росту економіки країни, політична стабільність в суспільстві, закріплення довіри населення до добровільного пенсійного забезпечення.

Звичайно, що важливими ознаками сучасної соціально-економічної стратегії передових країн світу є ідея економічної забезпеченості гідного життя непраце здатних членів суспільства. Вирішити це завдання можна завдяки впровадженню комплексу організаційно-правових та економічних заходів, серед яких важливу роль відіграють реформування пенсійних систем та створення нових інститутів соціального захисту державної та недержавної форм [1].

Основна увага приділяється проблемі поєднання та узгодженості пенсійної та податкової систем. Це питання стало актуальним ще тому, що за новою концепцією розвитку України передбачається багато численне створення робочих місць. А за нашим законодавством сплатою пенсійних внесків дуже обтяжені роботодавці, що призводить до нелегальних виплат робітникам - "виплат заробітних плат у конвертах".

З огляду на це, необхідно ліквідувати диспропорцію сплати пенсійних внесків робітником та роботодавцем та забезпечити принцип паритетності у цьому питанні, як це є у високорозвинених країнах світу (таблиці 1).

Таблиця 1.

Сплата внесків до пенсійного фонду робітником і роботодавцем

в країнах світу

Країна Тариф внесків на пенсійне страхування (у відсотках)
Робітник Роботодавець Разом
Австрія 10,25 12,55 22,80
Австралія 0 0 (із бюджету)
Бельгія 7,8 8,86 16,36
Велика Британія 11 12,8 23,8
Греція 6,67 13,33 20
Ісландія 4 8,5 12,5
Італія 8,89 21,81 30,7
Канада 3,5 3,5 7
Люксембург 8 8 16
Німеччина 9,75 9,75 19,5
Польща 16,26 16,26 32,52
США 6,2 6,2 12,4
Туреччина 9 11-13 20
Франція       6,55 8,2 14,75
Чеська Республіка 7 21 28
Швейцарія 4,9 4,9 9,8
Японія 8,7 8,7 17,4

Користуючись    іноземним    досвідом    слід    також    ввести    зміни    в оподаткуванні, які б заохочували робітників та роботодавців до накопичення та інвестування пенсійних заощаджень, які б в свою чергу слугували новими потужними вливаннями в економіку країни. До таких змін належать:

1.     Зниження  ставки  оподаткування  доходів  фізичних осіб,  що  сприятиме підвищенню доходів населення та їх легалізації і збільшенню пенсійних внесків.

2.     Звільнення від оподаткування частину доходів фізичних та юридичних осіб, яка спрямовується в накопичувальну пенсійну систему.

3.     Розроблення   правового   та   економічного   механізму   залучення   доходів, одержаних від легалізації та податкової амністії до пенсійних фондів.

В умовах ринкових відносин проблема ефективного пенсійного забезпечення стає однією з найгостріших. У нашій державі за роки її незалежності проблеми пенсійного забезпечення набувають актуального характеру. Попри те, що на початку 2004 р. в Україні стартувала пенсійна реформа, яка задекларувала існування трирівневої пенсійної системи, і надалі

залишаються невирішеними проблеми, зокрема: бюджет ПФУ постійно має дефіцит власних коштів, що унеможливлює повною мірою покривати його видатки. Така різниця компенсується завдяки дотаційним ресурсам з Держбюджету. Загальний рівень пенсійного забезпечення громадян у нашій державі і надалі залишається низьким [2].

Усвідомлюючи значимість соціального захисту пенсіонерів у нашій країні було впроваджено якісно новий рівень пенсійного забезпечення - недержавне пенсійне забезпечення але необхідно зробити дуже важливі зміни, щоб це реформування принесло бажані результати. Для цього важливою умовою функціонування накопичувальної пенсійної системи повинно стати створення інфраструктури та механізмів ефективного інвестування пенсійних коштів, надійного їх захисту від ризиків втрати та знецінення [3].

Таким чином, в сучасних умовах трансформації економіки України в найкращий спосіб змогла б досягти успіху пенсійного забезпечення змішана трирівнева система, яка охоплює традиційну солідарну систему, обов'язкову накопичувальну пенсійну систему та добровільну систему особистих пенсійних заощаджень. З макроекономічної точки зору нерозвиненість системи недержавних пенсійних фондів позбавляє економіку потужного фінансового ресурсу для інвестування. При цьому йдеться саме про довготривале інвестування.

Головною відмінністю між Україною та країнами Заходу є вітчизняний рівень доходів фізичних осіб, що значно відстає від закордонного та недовіра населення до фінансових установ. Важливою складовою процесу реформування має стати загальнонаціональна програма інформування громадськості й ознайомлення населення щодо цілей і завдань реформ пенсійного забезпечення. Усе це сприятиме забезпеченню належного рівня життя людей похилого віку в сучасних умовах і на віддалену перспективу на засадах соціальної справедливості та гармонізації відносин між поколіннями.

Література:

•1.     Мельничук В. Українська правда (розділ економіка "Пенсійна система: три кроки до ситої старості") // www.eprawda.com.ua http://www.epravda.com.ua/publications/4a852355ca907/

•2.      «Пенсійна реформа: Виклик для України»/ Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008.

•3.     Третьякова Г. Что может решить проблему пенсионного обеспечения в Украине? / Г. Третьякова //

http://www.uaib.com.ua/files/articles/381/30_4.doc_


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>