XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Алієв І.В. ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Алієв І.В.

Буковинська державна фінансова академія

Науковий керівник - к.е.н., доцент, Господінова О.І.

ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Основою соціально-економічних відносин стають трудові відносини, які в умовах трансформаційної економіки України набувають першочергового значення.  Трудовий потенціал являє собою інтегральну сукупність можливостей населення до економічної активності, як суб'єктів трудової діяль­ності.

Проблеми аналізу й регулювання ринку праці привертали увагу багатьох науковців, зокрема А. Баланди, Г. Джегур, В. Міненко, І. Шост та інших. Проте питання регіонального регулювання ринку праці у період посилення фінансово-економічної кризи та її наслідків залишаються недостатньо розробленими.

Економічна  активність  населення  Чернівецької  області  протягом   2005- 2010 рр. збільшилась на 14,1 тис. осіб. Протягом досліджуваного періоду спостерігається зменшення кількості безробітних на 3,9 тис. осіб або 8% та зростання кількості зайнятих на 20,7 тис. осіб або 6% (таблиця 1) [3].

Таблиця 1

Населення Чернівецької області у віці 15-70 років за економічною активністю

                                           Рік 

Назва

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Відхилення
2010-2009 2010-2005
Економічно активне 

населення, тис. осіб

401,2 400,7 411,2 415,9 415,3 418,0 2,7 16,8
в т.ч. працездатного віку 350,8 352,6 362,0 364,7 356,5 353,7 -2,8 2,9
Зайняті, тис. осіб 361,7 363,4 376,0 381 376,4 382,4 6 20,7
в т.ч. працездатного віку 312,1 315,3 326,8 329,8 317,6 318,1 0,5 6
Безробітні, тис. осіб 39,5 37,3 35,2 34,9 38,9 35,6 -3,3 6
в т.ч. працездатного віку 38,7 37,3 35,2 34,9 38,9 36,6 -2,3 -2,1
Рівень економічної активності, % 56,5 56,1 55,1 56,0 56,1 59,7 3,6 3,2
Рівень зайнятості, % 51,6 51,5 50,5 54,1 56,5 57,4 0,9 5,8

Як свідчать дані таблиці 1, рівень економічної активності населення області у 2010 році порівняно із 2009 роком збільшився на 3,6%; також зріс рівень зайнятості на 0,9%. Проте, рівень економічної активності населення залишається недостатнім. Пояснюється це декількома причинами, в першу чергу - внутрішньою і зовнішньою трудовою міграцією, наявністю тіньової і напівтіньової зайнятості, а також - територіальною і професійно-кваліфікаційної розбалансованістю ринку праці.

В економіці області триває процес перерозподілу робочої сили між сферами виробництва та надання послуг. Про це свідчить зменшення кількості найманих працівників на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послуг; промисловості; будівництві. Водночас, у сфері освіти та охорони здоров'я та надання соціальної допомоги кількість найманих працівників зростає.

У Чернівецькій області традиційно спостерігається надлишок робочої сили. Ще однією особливістю, цього регіону України, є висока мобільність населення і висока зайнятість в підсобних господарствах. Динаміка зайнятості працівників складається під впливом руху кадрів, який характеризується високим рівнем мобільності. Інформація щодо мобільності найманих працівників Чернівецької області наведена в таблиці 2[3].

Таблиця 2

Рух робочої сили на ринку праці Чернівецької області у 2005-2010 рр.  

(% до середньорічної кількості працівників)

  

Назва                                       Рік

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Відхилення
2010-2009 2010-2005
Прийнято 30,3 31,3 30,2 29,1 22,6 24,6 2 -5,7
Вибуло 32,0 32,3 30,4 30,7 27,2 27,3 0,1 -4,7
Коефіцієнт обороту робочої сили 62,3 63,6 60,6 59,8 49,8 51,9 2,1 -10,4

 

Отже, коефіцієнт обороту робочої сили склав у 2010 році 51,9% і збільшився у порівнянні з 2009 роком на 2%, а з 2005р. - зменшився на 10,4%. Отже, можна зробити висновок про те, що в економіці області зберігається високий рівень мобільності кадрів.

У деяких видах економічної діяльності, зокрема будівництві, діяльності готелів та ресторанів, сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугах, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку кількість прийнятих та вибулих складала від 83,9% до 103,8% до середньооблікової кількості штатних працівників. Серед промислових видів діяльності найбільш високий рівень мобільності спостерігався на підприємствах харчової промисловості, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (81,5-137%)[4].

Одним із чинників оцінки стану трудового потенціалу найманих працівників є наявність фахівців з високим ступенем професійної підготовки. Останніми роками спостерігається збільшення частки працюючих осіб з вищою освітою.

Найбільше спеціалістів з вищою освітою у 2010 році працювало у сфері фінансової діяльності та державного управління (86,2% та 84,5% облікової кількості працівників). Значна  питома вага таких працівників спостерігалася у сфері досліджень та розробок (77,1%), культури та спорту, відпочинку та розваг (69,6%), освіти (66,6%), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (62,8%), а найменша - в сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугах (25,3%), лісовому господарстві (28,9%) та будівництві (32,5%)[3]. Водночас, на підприємствах спостерігається нестача як робітників традиційних професій так і професій, що вимагають високого кваліфікаційного рівня.

Отже, в Чернівецькій області спостерігається низький рівень економічної активності працездатного населення, що пояснюється значними обсягами зовнішньої виїзної  трудової міграції. Також спостерігаються диспропорції в попиті і пропозиції робочої сили за видами економічної діяльності.

Таким чином, пріоритетними напрямками збалансування регіонального ринку праці є розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів,  підвищення конкурентоспроможності робочої сили, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, піднесення вітчизняного виробництва.

Проведений аналіз свідчить, що необхідно розвивати систему професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників. Мобільність освіти у межах області є низькою, тому потрібне поступове реформування регіональних систем освіти. Також, варто сприяти зацікавленості роботодавців у підготовці та підвищенні кваліфікації персоналу. 

Тому, на території Чернівецької області регулювання ринку праці слід направити на розвиток різноманітних сфер діяльності, зокрема на створення невеликих підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, виробництву товарів народного вжитку з місцевої сировини і відходів, розширення сфери обслуговування.

Література:

•1.   Населення Чернівецької області, 2009 : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. - Чернівці: ГУС ЧО, 2010. - 159 с.

•2.   Управління трудовим потенціалом: [Навч. посіб.]  / Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. - К.: КНЕУ, 2005. - 403 с. - ISBN 966-574-770-3.

•3.   Головне управління статистики в Чернівецькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cv.ukrstat.gov.ua.

•4.   Діяльність Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:     http://www.dcz.gov.ua/control/portalmap.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>