XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Алімасова Д.П. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Аспірант кафедри математики,теорії та методики навчання математики

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

Алімасова Дар'я Петрівна

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

За [4, с. 130] сучасний менеджер повинен володіти умінням складати плани, графіки, розклади, читати бухгалтерські звіти, зведення, використовуючи для цього персональний комп'ютер і найбільш застосовувані прикладні програми, тому особливу актуальність набуває професійна підготовка фахівця до використання нових інформаційних технологій в діяльності, що значно спрощує роботу сучасного менеджера.

Враховуючи побажання теперішнього суспільства та державного стандарту освіти метою сучасних ВНЗ стає підготовка моральних, заповзятливих менеджерів, які можуть спрогнозувати можливі наслідки та самостійно прийняти менеджерське рішення залежно від складених обставин, спосібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим почуттям відповідальності за судьбу своєї країни.

Сучасні умови вимагають від фахівців не лише певного обсягу знань, але й враховують рівень сформованості до схильностей адаптуватися до якісно нових установам професійної діяльності, оскільки останнім часом спеціалістам доводиться пристосовуватися до постійно варіативного соціально-економічного середовища. Вирішення цього питання бачиться в змінах парадигми освіти в наслідку чого з'являється можливість використання компетентнісного підходу.

Ідеї модернізації освіти на компетентнісний основі знайшли своє відображення в працях російських та українських дослідників, таких як В. О. Болотов, Є. В. Бондаревська, О. М. Дахін, І. О. Зимняя, О. В. Овчарук, О. І. Локшина, О. І. Пометун, и др.

За допомогою даного підходу здійснюється зближення в рамках Болонського процесу української освіти із закордонними навчальними системами, що дозволяє порівняти придбані за час навчання результати підготовки та набуті компетенції випускників-менеджерів з метою зіставлення освітньо-кваліфікаційних рівнів в Україні та Європейському освітньому світові. 

На думку деяких дослідників задатки компетентнісного підходу були присутні ще в час життя Аристотеля, та вважається, що саме він був його засновником. Інші вчені дотримуються думки, що дефініції «компетентність» та «компетенція» вперше виникли та почали використовуватися з 1958 року, але не зважаючи на це єдності в розумінні сутності цих понять не існує й до цих пір.

Сьогодні під компетентністю найчастіше розуміють спеціально організовані набори знань, умінь, навичок і ставлень набутих в процесі здобуття освіти. Тобто дефініція «компетентність» використовується для опису кінцевого результату навчання. На думку О. І. Пометун, розрізняють «ключові» (життєві) та предметні (галузеві) компетенції. Перші дозволяють фахівцю ефективно функціонувати загалом в сфері його життя, другі - поширюються на більш вузьку сферу, наприклад певної наукової дисципліни [1, с. 18]. Розвиток компетенцій являється метою освітніх програм.

Для нашого дослідження особливу увагу привертає саме другий вид компетенцій. З метою виявлення переліку компетенцій сучасного менеджера що випускається нинішніми ВНЗ ми проаналізували програму нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра [2], спеціаліста і магістра [3] галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та навчальні плани РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Інституту економіки і управління, який здійснює підготовку за приведеним напрямком.

В ході дослідження нами було виявлено за різними кваліфікаційними рівнями підготовка до використання нових інформаційних технологій до використання їхнього у професійній діяльності здійснюється в рамках вивчення дисциплін «Інформаційні системи та технології» (для бакалаврів) та «Інформаційні системи та технології в управлінні організацією» (на рівні спеціалістів та магістрів).

Дисципліна «Інформаційні системи та технології» в навчальному плані РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) займає місце серед дисциплін циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної (ФПНЗЕ) підготовки за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.  

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами універсальних професійних компетенцій з використання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами.

Оскільки універсальні компетенції непов'язані безпосередньо з рішенням професійних задач, але приймають опосередковану участь в успішній реалізації професійної діяльності, то можна зробити висновок, що використання нових інформаційних технологій для сучасного менеджера освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має не пріоритетне значення, а лише допоміжне в виконанні фахових функцій. Універсальні компетенції дають змогу випускникові ВНЗ бути потрібним у разі необхідності не лише в своєї професії, але й взагалі на ринку праці, та успішно реалізовувати себе в інших сферах діяльності, що на нашу думку є також актуальним в сучасному світі.

Дисципліна «Інформаційні системи та технології в управлінні організацією» в навчальному плані РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) займає місце серед дисциплін циклу професійної та практичної (МПП) підготовки за напрямом підготовки 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Тобто на цих двох ступенях мова йде про розширення компетенцій в області використання нових інформаційних технологій. Зазначимо, що на відміну від бакалаврської підготовки до використання цих технологій, де випускник по закінченню курсу «Інформаційні системи та технології» повинен набути компетенції, якими, на нашу думку, повинен володіти будь-який сучасний фахівець незалежно від сфери діяльності, але вони грають важливу роль в подальшої підготовці спеціалістів та магістрів, оскільки універсальні компетенції складають основу для професійних компетенцій та дозволяють їм повноцінно розвиватися. Виходячи з цього можна зробити висновок, що підготовка на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» та «магістр» - це продовження бакалаврської підготовки та передбачає розширення переліку компетенцій.

Література:

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід української перспективи Бібліотека з освітньої політики/Під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: «К.І.С.», 2004. - 112 с.

2. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

3. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

4. Шатун В.Т., Основи  менеджменту:  Навчальний  посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 376 с.

e-mail: alimasova.darya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>