XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Андрійченко Н.А., д.е.н., Мороз О.О. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ОРГАНАМИ ДКУ

Слухачка магістратури - Андрійченко Наталія Анатоліївна

Вінницький інститут економіки Тернопільського Національно економічного університету

Науковий керівник - д.е.н. доцент Мороз О.О.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ОРГАНАМИ ДКУ

   В умовах ринкової економіки суттєво ускладнюються міжбюджетні відносини, посилюється роль податків у формуванні прибуткової частини бюджетів, об'єктивно зростає роль бюджетного контролю. Його роль знаходить вираз у формуванні умов успішної реалізації бюджетної політики держави, забезпеченні процесу формування та ефективного використання грошових коштів.

  Дієвий контроль є запорукою фінансової дисципліни, дає принципову можливість формувати єдині державні фонди для забезпечення життєдіяльності всієї країни як одного організму, що має свої внутрішні та зовнішні інтереси, дбає про добробут громадян, збереження та розвиток нації. Необхідність контролю стає очевидною вже з огляду на те, що майже 35 % усіх фінансових ресурсів держави, у тому числі 15 % зведеного бюджету, щорічно спрямовується на розвиток економіки. Зрозуміло, що такі потужні фінансові потоки не можуть вливатись в економіку хаотично, без врахування актуальних та потенційних потреб суспільства, а відтак - і без контролю [1]:       

 Казначейська система виконання державного бюджету передбачає проходження всіх фінансових бюджетних потоків через органи Державного казначейства, що дає змогу здійснювати повний і безперервний контроль за бюджетними ресурсами. Організації, підприємства, установи, будучи одержувачами бюджетних коштів різних рівнів, несуть бюджетно-правову відповідальність за використання державних фінансів. Підставою для застосування норм бюджетно-правової відповідальності є здійснення бюджетних правопорушень, серед яких можемо назвати нецільове використання засобів, виділених з бюджету, непредставлення бухгалтерських і фінансових документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів.

   Контроль за використанням бюджетних коштів  можна розподілити на три етапи [2]:

1. Попередній (превентивний) - контроль проводиться до того, як  починається здійснення власне фінансових операцій, на стадії складання, розгляду і затвердження кошторисів доходів і видатків, договорів та інших документів. Він спрямований на попередження неефективного і нецільового використання бюджетних коштів.

2. Поточний контроль - здійснюється на етапі проведення фінансових операцій із бюджетними коштами з метою попередження порушень при ви- користанні цих коштів, для забезпечення дотримання фінансової дисципліни і своєчасного здійснення розрахунків. Поточний контроль передбачає пере-вірку відповідності запрошених до оплати видатків затвердженим коштори-сам, кодам програмної, економічної класифікації, а також перевірку укладе-них договорів на відповідність до лімітів бюджетних асигнувань, наявність документів, що підтверджують реалізацію договорів на постачання продук- ції, виконання робіт, надання послуг.

3. Подальший (ретроспективний) контроль -  проводиться після вико- ристання коштів державного бюджету у звітному періоді шляхом аналізу і ревізії звітної фінансової і бухгалтерської документації для визначення ефективності, цілеспрямованості використання бюджетних коштів і своєчасності здійснення операцій з цими коштами.

Що стосується контролю як суто  прикладного важеля моніторингу ка-сового виконання держбюджету, то його механізм працює у розрізі виконання  держбюджету за доходами та за видатками наступним чином.

Метою контролю виконання Державного бюджету за доходами є забезпечення гарантованого і повного надходження коштів до бюджету у розрізі бюджетної класифікації відповідно до чинного законодавства, а також виявлення недосконалих механізмів і вузьких місць на всіх ділянках взаємопов'язаного кола питань, що визначаються загальним терміном "доходи бю джету". [4].

      У Державному казначействі України (центральний рівень) відкриваються аналітичні рахунки за відповідними балансовими рахунками для обліку платежів до бюджету, які зараховуються на центральному рівні. У регламентований час здійснюються операції з відшкодування податку на додану вартість, повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами бюджету тощо. На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих у Державному казначействі України, складається Звіт про виконання Державного бюджету за доходами. Цей звіт консолідується із звітами про виконання держбюджету за доходами, складеними на рівні обласних управлінь. Консолідований звіт надається відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету.

       Контроль касового виконання держбюджету за видатками переважно спрямований на перевірку цільового використання коштів держбюджету, а також правильності заповнення та своєчасності подання фінансових документів. Основні завдання та етапи здійснення видатків з Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) закріплені у Порядку управління бюджетними коштами, які обліковуються Державним казначейством України, прийнятому наказом ДКУ, № 123 від 20.07.2001 р. зі змінами та доповненнями [5].

  Процедура здійснення видатків за рахунок ресурсів на ЄКР передбачає щоденне формування Управлінням видатків державного бюджету та цільових фондів реєстрів та зведених реєстрів на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку на рахунки Головних управлінь Державного казначейства.

   Державне казначейство України також надсилає територіальним управлінням розпорядження на підкріплення коштами управління за рахунок доходів загального фонду держбюджету, розпорядження на запозичення коштів з ЄКР управління та реєстр кредиторської заборгованості Державного казначейства України перед територіальним відділенням. [7]

    Отже, як видно з вищеподаної інформації, контрольні процедури, котрі здійснює Державне казначейство України щодо використання бюджетних коштів , регламентуються цілим рядом документів, контрольні функції та механізми їхнього втілення відрегульовані та достатньо ефективно працюють. Але практична діяльність ставить нові питання, розкриває "слабкі місця" в процедурі контролю і таким чином намічає завдання практичного та теоретичного пошуку перед науковцями та практиками.

Література:

1.  Чечуліна О.О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів //Фінанси України. - 2007. - №6. - С.64-68.

2.  Кузьменко О. А. Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Анатоліївна Кузьменко. - К., 2009. - 205 с.

3.  Маслова А. О. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства // Держава та регіони: Сер. Економіка та підприємництво.- 2007.- № 1.

4.  Каленська, В. І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 5. - С. 128-134. - Бібліогр.: с. 133-134 (11 назв).

5.  Корнят, В. Мережа установ та організацій: її формування і подання до органів Держказначейства України // Казна України. - 2010. - № 2. - С. 38-40.

6.  Мельник, А. Здійснення казначейського контролю за капітальними вкладеннями / А. Мельник, Б. Чорненький // Казна України. - 2010. - № 3. - С. 27-29.

7.  Самохіна, М. Ефективність казначейського контролю // Казна України. - 2010. - № 1. - С. 22-23.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>