XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Андрюхіна Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ

Андрюхіна Є.В., аспірант, м.Харків,
Харківський національний економічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ
Розробка методологічних і методичних засад рекламної діяльності вітчизняних промислових підприємств набуває сьогодні значної ваги внаслідок активізації їх маркетингу в умовах становлення сучасної економіки. В першу чергу це стосується проблем формування рекламної стратегії підприємства як одного з визначальних чинників ефективності не лише рекламної, а й маркетингової і виробничо-господарської діяльності підприємств загалом. Адже, незважаючи на значне збільшення рекламних витрат в Україні протягом останнього десятиліття, ефективність реклами і маркетингу промислових підприємств залишається невисокою, а отже потребує подальшого вивчення і вдосконалення. [2, с.77].
У роботі з зазначеної проблематики автор використовує наукові роботи таких авторів, як Тєлєтов О.С., Федько Н.Г., Жаркін Є., Секерин В., Боровик С. та ін. Багато в яких джерелах зазначається, що для рекламодавця створення та посилення індивідуальності торгової марки на ринку збільшує його конкурентоздатність, (а згодом і прибутки), і дозволяє отримувати надприбутки (а також ряд характерних переваг), якщо це бренд. Але обмаль досліджень стосується реклами промислового сектору, який має суттєві відмінності у порівнянні зі споживчим, зокрема коли річ іде про рекламу компаній-виробників. У розрізі запровадження брендингових технологій на вітчизняних підприємствах, автор вважає доцільним визначення особливостей рекламної діяльності у промисловому секторі.
Останнім часом відбулося суттєве ускладнення рекламно-інформаційної діяльності підприємств. Гостро встала проблема створення таких рекламних програм, що дозволили б досягнути суттєвої економії та максимального ефекту у процесі. Комунікативний вплив придбав багатоканальний комплексний характер і рекламно-інформаційна діяльність, що здійснюється за межами ЗМІ і зовнішньої реклами, потіснила традиційну рекламу у ЗМІ.
Слід відмітити, що навіть діяльність західних компаній у сфері реклами, що знаходиться зараз на високому професійному рівні, тим не менш, продовжує активно розвиватися та шукати нові способи просування як своїх товарів, так і імені підприємства. А, отже, і українські підприємства в сучасних умовах повинні приділяти достатньо уваги рекламній діяльності підприємства, її розвитку та удосконаленню. Адже вона є невід’ємною складовою успішної маркетингової політики підприємства.
У роботах провідних маркетологів підтверджується, що сучасний етап розвитку ринку виробничо-технічної продукції України передбачає необхідність невеликої кількості біль-менш стабільних споживачів та тісного контакту між ними та конкретним виробником. При розробці комунікативної програми підприємства-виробника слід враховувати і особливості купівельної спроможності споживачів та суб’єктів каналів розподілу, що приймають рішення при придбанні тих чи інших товарів промислового призначення. Це вимагає як особливих підходів до формування програми маркетингових комунікацій продукції виробничо-технічного призначення взагалі, так і зокрема рекламної діяльності, що чітко визначається рекламодавцем.
Автор вважає найбільш вдалим наступне визначення реклами. Реклама – це сконцентрована форма подання ідей, товарів, послуг, компаній  з метою впливу на споживача для просування їх на ринок збуту за допомогою засобів інформації. [5, с.151].
Рекламна стратегія – комплекс заходів для досягнення рекламних цілей у системі маркетингу підприємства. Основними складовими рекламної стратегії вважаються:
– визначення цільової аудиторії;
– виявлення предмету реклами, розробка концепції товару;
– формування каналів рекламних комунікацій;
– розробка рекламного звернення.
Особливості рекламної стратегії на кожному підприємстві відрізняються внаслідок дії різних факторів його внутрішнього і зовнішнього середовища.
Основна маса рекламної продукції і заходів розраховані на такий суб’єкт ринку як домогосподарства. У той же час, об’єктом реклами можуть бути і промислові і інші підприємства, а окрім того, і держава. Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день кількість реклами, що націлена на суб’єкти промислового ринку постійно зростає, але в неї є ряд особливостей.
На кожному ринку є покупці, що нічого не знають про існуючих виробників, їх товари, місця продажу і т.п. Ці покупці потребують інформації. Почуваючи потребу у промисловому товарі чи послузі, потенційні покупці починають пошук такої інформації. Таким чином, реклама представляє для них певну цінність, так як передає перераховану вище інформацію. Отримав рекламну одиницю, покупець отримає повідомлення про продавця і його товар, це зменшує невизначеність для покупця і допомагає йому прийняти вірне рішення про покупку.
Загально прийнято поділення реклами на три види – інформативна, конкурентна та така, що нагадує. [6] Кожен вид реклами виконує обидві функції реклами, але усі мають різні цілі. Так, інформативна реклама і така, що зберігає, виконує передусім першу функцію, тому що вона націлена, передусім, на передачу інформації. Реклама, що агітує створюється для агітації на користь товару, тому вона виконує більш за все другу функцію, хоча і теж передає інформацію. Види реклами на промисловому ринку відрізняються ще і тим, що у кожному виді її функції співвідносяться у різних пропорціях.
Слід зазначити, що на покупця промислової продукції впливає сума різноманітних знань і відчуттів, що формують у його свідомості образ бренду.  Жоден зі шляхів надходження інформації про товар не можна ігнорувати, оскільки найменший дисонанс у сприйнятті руйнує враження і про товар, і про його підприємство-виробника.
Менеджери шукають у рекламі підприємства-виробника підтвердження його надійності: високу якість виготовлення виробу, безперебійність поставок, фінансову стабільність підприємства, престижність постачальників та замовників, прагнення до постійного оновлення асортименту. Працівникам відділів закупівлі обладнання, матеріально-технічного постачання, зовнішньої комплектації потрібні загальні уявлення про продукцію, умови її поставок, гарантії. Технічні спеціалісти мають потребу в інформації про техніко-економічні параметри конкретного виробу. Більш докладну інформацію вони намагаються  почерпнути на самому підприємстві, в пояснювальній документації, кресленнях і т.п. Інженери-експлуатаційники хочуть мати докладні і детальні відомості про умови експлуатації обладнання. Відповідно до цього виробники виробничо-технічної продукції за допомогою спеціалістів з реклами повинні визначати, коли рекламувати нову техніку, припиняти рекламу існуючої, як координувати зусилля з її просування на ринок, коли змінювати базові теми.
Можна відзначити такі особливості, що властиві рекламі виробничо-технічної продукції:
реклама виконує функції надання допоміжної інформації (реклама товарів широкого вжитку надає основу);
головний принцип її підготовки – зосередження уваги на раціональному (всупереч емоційному для товарів широкого вжитку) аспекті придбання: здатності знизити собівартість, підвищити продуктивність діяльності, принести додатковий прибуток споживачеві тощо;
на рекламу (як, до речі, і інші засоби просування продукції) виділяються значно нижчі відсотки для обсягів продажу у порівнянні з коштами, що виділяються на рекламу товарів широкого вжитку;
більше фінансуються рекламні кампанії під час етапу розробки, введення на ринок та початкової стадії зростання. [5, с.153].
швидкість, з якою до споживача вдається донести повідомлення, – це ключовий фактор у сучасній рекламі промислових виробів (внаслідок бурхливого техногенного розвитку).
Майбутнє брендінгу – у правильній розробці маркетингових стратегій (а отже і рекламних) і слідкуванню їм в тактиці. [3, с.8].
У сучасних умовах розробка рекламної кампанії підприємства обов’язково повинна ґрунтуватися на аналізі поточного стану ринку рекламних послуг. Тобто підприємства повинні враховувати такі основні тенденції реклами, як: великий кластер реклами в традиційних каналах комунікації; високі темпи росту цін на розміщення реклами в ЗМІ; зниження ефективності рекламних оголошень; зміна медіа-простору: це зріст інтерактивних каналів комунікації (у першу чергу Інтернет) та ведення діалогу з потенційним споживачем; необхідність запровадження економетричного і математичного моделювання для аналізу ефективності і проведеної кампанії.
Використання нестандартних форматів і носіїв  рекламних оголошень обумовлено сучасними світовими тенденціями і, передусім, зміною медіа прихилень споживачів. Отже, використання інновацій у просуванні бренду приводить до досягнення неоскаржуваних конкурентних переваг у своїй категорії і сприяють подальшому прогресу бренду. [4, с.88].
Таким чином, за сучасних умов господарювання, промисловими підприємствами (наряду з підприємствами-виробниками продукції широкого вжитку) слід приділяти особливу увагу розвитку і вдосконаленню рекламної стратегії, як частки маркетингової стратегії підприємства. Аналізуючи види та функції реклами стосовно промислового сектору автором виділено, як її особливості, що потрібно мати на увазі при побудові рекламних кампаній імен підприємств і їх продукції, так і останні загальні світові тенденції реклами.
Література:
1. Боровик С. Event-marketing: новые возможности для бренда, – Маркетинг и реклама, №5-6. Харків: «Студцентр», 2004. – с.38-41.
2. Голда Н. Особливості формування рекламної стратегії. – Галицький економічний вісник, №4(15). Тернопіль: Інститут наукових і освітніх технологій, 2007. – с.75-79.
3. Жаркин Е. Как создать бренд, дающий реальные результаты, – Рекламные технологи №8(77). М.: Гелла-Принт, 2006. – с.8-12.
4. Секерин В., Горлевская Л. Инновации в продвижении бренда. – Маркетинг, №2(99). М.: ЛИГА-ПРИНТ, 2008. – с.86-92.
5. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення, – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. – 231с.
6.Федько Н.Г. Федько В.П. Маркетинговые коммуникации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>