XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Анопрієнко В.О. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анопрієнко Валентина Олексіївна, аспірант

Чернігівський державний технологічний університет

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Ринкові відносини охопили всі галузі економіки, в тому числі і соціальну сферу, зокрема, рекреаційну. Поява ринків послуг є закономірним процесом економічного розвитку, де матеріалізується конкуренція, створюються умови для постійного підвищення якості обслуговування, диверсифікації послуг, зниження їх вартості тощо.

Попит на рекреаційні послуги зумовлений необхідністю відновлення здоров'я широких верств населення, що пов'язано з погіршенням екологічної ситуації в країні, напруженим ритмом трудової діяльності, наявністю певних шкідливих звичок.

Визначається попит на рекреаційні послуги передусім рівнем доходів населення, цінами на дані види послуг та їх якістю. Багато в чому попит на рекреаційні послуги, а разом з тим і ефективність функціонування рекреаційної галузі залежать від інформаційного забезпечення населення, тобто від налагодженості механізму просування рекреаційних послуг, спрямованих на потенційних споживачів. Сутність процесу просування рекреаційних послуг полягає у наданні інформації про прогресивний асортимент послуг, їх якість, ціну, умови та місця отримання і т. ін.

Формування рекреаційної сфери в умовах ринку вимагає від підприємств галузі маркетингового підходу до організації надання рекреаційних послуг, що передбачає не тільки розробку та впровадження маркетингових інструментів, спрямованих на формування попиту на рекреаційні послуги, але й спеціальних знань, у галузі теорії і практики маркетингу, досвіду обслуговуючого персоналу в галузях технології, надання послуг, психології, медицини тощо.

Впровадження ринкових відносин у сфері рекреаційних послуг супроводжується якісними зрушеннями в системі організації, управління і структури обслуговування населення. Результатом цього стає всебічна модернізація рекреаційної галузі, починаючи з об'єктів інфраструктури, реструктуризації форм власності, інформаційного забезпечення і закінчуючи комерціалізацією послуг.

Розвиток рекреаційної галузі та її складових спираються на нові технології організації сервісу, на інноваційний підхід до підбору та підготовки кадрів з високим рівнем освіти і кваліфікації.

Ринкові умови господарювання вимагають маркетингового підходу до ретельного проведення сегментації ринку за визначеними принципами, що дозволить виявити певні потреби у рекреаційних послугах окремих сегментів і запропонувати їм послуги відповідного рівня та якості.

Перехід до ринкових умов у рекреаційній сфері пов'язаний з рядом проблем, що стримують розвиток галузі у нових умовах господарювання, це стосується насамперед:

- низького рівня менеджменту та відсутності належної економічної підготовки керівників як найвищого рівня, так і керівників структурних підрозділів;

- відсутності ресурсів для здійснення модернізації об'єктів рекреаційної інфраструктури та впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів;

- недосконалості та нестабільності нормативно-правової бази функціонування суб'єктів рекреаційної сфери;

- нерозвиненості матеріальної бази та низького рівня організаційного та ресурсного забезпечення надання рекреаційних послуг;

- низької активності підприємницької діяльності та неналежної комерціалізації рекреаційних послуг, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу у рекреаційній сфері;

- відсутності маркетингових підходів до організації управління процесом надання рекреаційних послуг;

- невідпрацьованості механізмів застосування окремих маркетингових інструментів для вивчення кон'юнктури ринку, визначення попиту на певні рекреаційні послуги, оцінки їх якості та споживчої вартості і т. ін.;

- малої частки власності суб'єктів підприємництва у рекреаційній сфері, що стримує приватну ініціативу щодо розвитку асортименту послуг та підвищення їх якості;

- відсутності конкуренції суб'єктів господарювання на ринку рекреаційних послуг, що впливає на якість їх надання та асортимент.

Слід зазначити, що активізація бізнесу, який дозволяє сформувати достатню мережу малих підприємств в рекреаційній сфері, може стати основною організаційною формою, через яку значна кількість підприємців реалізують свою мету і започаткують активну економічну діяльність.

Малі підприємства здатні реалізувати підприємницький потенціал економічно активного населення: організація пунктів харчування, мініготелей, зеленого туризму, транспортного обслуговування екскурсій тощо

Саме малий бізнес є тією організаційною формою надання рекреаційних послуг, що забезпечує реалізацію нововведень, належний рівень конкуренції, високу якість надання рекреаційних послуг.

Сьогодні в розвинених країнах малі підприємства є вагомим сектором ринкової економіки, який визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту.

Ринок рекреаційних послуг охоплює різних учасників і зацікавлені сторони. До них відносяться суб'єкти ринку, що надають рекреаційні послуги, споживачі послуг, платники послуг, посередники, координатори, певні державні структури і т.ін.

Кожний учасник в процесі організації і надання рекреаційних послуг розраховує на комерційний успіх, реалізує власні інтереси, та на підвищення своєї ролі, розширення сфери впливу, виходу на нові ринки збуту.

Конкуренція на ринку рекреаційних послуг створює всі необхідні передумови для суттєвого підвищення якості обслуговування, модернізації і диверсифікації послуг, формування та дотримання якісно нових соціальних стандартів.

Роль держави у соціальній сфері, зокрема, у рекреаційній - це формування державних соціальних стандартів, в тому числі і в рекреаційній сфері, розробка та апробація інноваційних моделей надання рекреаційних послуг широким верствам населення.

Застосування маркетингових інструментів, з метою підвищення ефективності функціонування підприємств рекреаційної сфери передбачає комплексне вивчення потреб населення в подібних послугах, їх всебічний аналіз та сегментацію ринку.

До проблем, що гальмують розвиток ринкових відносин у рекреаційній сфері, слід віднести: недосконалість законодавчої бази соціальної сфери; відсутність належної інформації про ринки послуг; адміністративний підхід до управління; наявність різних неформальних тіньових ринків; невідпрацьованість механізмів застосування прав приватної власності і т.ін. Через це вітчизняний ринок рекреаційних послуг характеризується низькою активністю підприємницької діяльності і ще знаходиться на стадії свого становлення.

Цивілізований ринок рекреаційних послуг вимагає в першу чергу створення маркетинго-аналітичних центрів, до функції яких слід включити дослідження та аналіз потреб ринку, як існуючого, так і перспективного, розробку ефективних маркетингових інструментів просування рекреаційних послуг, рекламування можливостей підприємств і організацій галузі щодо надання рекреаційних послуг певного асортименту та якості, розробку інноваційних послуг та нових технологій їх надання.

Пріоритетними напрямками розвитку рекреаційної галузі слід вважати:

- розширення обсягу та асортименту послуг і підвищення їх якості;

- розробку виваженої цінової стратегії;

- створення з боку держави законодавчого забезпечення, сприятливого для прискорення інноваційно-інвестиційного розвитку рекреаційної сфери;

- спеціалізацію діяльності суб'єктів підприємництва рекреаційної сфери;

- комерціалізацію надання рекреаційних послуг та розвиток підприємництва, що забезпечить ефективне функціонування підрозділів сервісу, реалізацію маркетингових підходів;

- вивчення та запровадження світового досвіду у сфері рекреаційних послуг;

- підготовку висококваліфікованих кадрів для рекреаційної сфери.

Маркетинговий підхід до управління рекреаційною сферою повинен реалізувати такі функції:

- інформаційну, завдання якої - донести до потенційного споживача рекреаційних послуг пропозиції щодо їх асортименту та якості послуг;

- дослідницьку, що спрямована на вивчення попиту на певний вид послуг для розробки маркетингової стратегії виходу на ринок;

- економічну, що охоплює питання інвестування розвитку рекреаційної сфери і її ресурсного забезпечення, цінової політики, оптимізації витрат на надання певних видів послуг;

- інноваційну, що забезпечує впровадження інноваційних технологій у процес надання послуг, розробку нових видів послуг;

- збутову, в завдання якої входить формування попиту на певний вид рекреаційних послуг, їх просування та стимулювання збуту.

Отже, маркетинговий підхід до ринку рекреаційних послуг є ефективним засобом розвитку рекреаційної інфраструктури, суттєвого нарощування рекреаційного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності, ефективного функціонування і подальшого економічного зростання галузі в цілому. Здійснює вагомий вплив на адаптацію підприємств рекреаційної сфери до ринкових умов функціонування, що виводить галузь та економіку країни на новий етап економічного зростання.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>