XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Антоненко О.В. СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ (з досвіду роботи)

Антоненко О.В.

викладач психології

Коростишівського педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка

СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ

(з досвіду роботи)

Основною метою системи освіти є створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кож­ного громадянина України, які зможуть навчатись протягом усього життя, ство­рювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Саме тому виховання та розвиток творчих здібностей особистості є одним з важливих завдань вищої освіти. Важливо розвивати творчий потенціал студентів, вчити їх критично мис­лити, швидко орієнтуватися у складних професійних ситуаціях і знаходити єдино правильні рішення.

Розвивати творчість - це вихову­вати у студентів інтерес до знань, са­мостійність у навчанні, розширювати світогляд, формувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Хочеться, щоб кожна дитина роз­вивалася всебічно, і якщо в ній «дрімає» якийсь талант, то треба, щоб він розк­ривався на користь їй та іншим. Адже видатний педагог В. Сухомлинський мудро підкреслив, що, виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель побачить у її ди­тині щось таке, чого не бачить вона, і буде розвивати помічені здібності.

У психологічній літературі немає єдиної думки щодо обдарованості. Вивчення її відбувалося з позицій філософії, медицини, педагогіки, психології.

Зокрема, Наталія Бехтерева вважала, що те, що функціонує без навчання, то і є обдарованість і її треба визначати ще в ранньому дитинстві. Раннє визначення обдарованості допоможе спрямувати розвиток дитини і створити усі умови для нього.

На думку Б.Теплова, обдарованість виявляється у вроджених задатках та почуттях гармонії - гармонії певних форм, відносин, пропорцій.

Російський педагог Ю. Гільбух виділяє загальну (розумову) і спеціальну (художню, соціальну, спортивну) обдарованість. Кожен з типів охоплює по кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться як спеціальні здібності [2, с. 303].

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми.

Тому в умовах вищої школи важливо правильно організувати роботу викладача з обдарованими студентами, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. Прикладом такої «правильної організації» є психолого-педагогічна програма роботи з обдарованими студентами у Корсотишівському педагогічному коледжі. Завдання такої програми полягає в тому, щоб:

1. Виявити рівень розвитку обдарованого студента та його потенційні можливості.

2. Допомогти молодій людині усвідомити себе.

3. Створити умови мобілізації особистісних ресурсів (психологічна мобілізація) - допомогти створити себе.

Для цього викладацький склад коледжу застосовує такі форми роботи:

1. Психологічне збагачення молодої людини:

«горизонтально» - розширення об'єму знань про психологію людини;

«вертикально» - поглиблене вивчення власної особистості.

2. Евристичні технології:

•-         науково-пошукові роботи;

•-         доповіді;

•-         повідомлення;

•-         реферати.

3. Розвиваючі програми, в тому числі міжнародні, які задовольняють:

•-         інформаційні потреби сучасної людини,

•-         комунікативну адаптацію,

•-         розвиток самосвідомості.

4. Тренінг творчих здібностей.

5. Інтелектуальні ігри.

Серед вказаних форм роботи з обдарованими студентами найбільшої популярності у Коростишівському педагогічному ко­леджі набула евристична технологія, яка реалізується у форму науково-досл­ідницької роботи. Вона враховує інтереси сту­дентів, забезпечує позитивну мотивацію, вчить працювати з науковою літературою, має прак­тичну реалізацію в майбутній професійній діяль­ності.

Для того, щоб кожен студент міг розви­нути свої творчі можливості, необхідне продумане керівництво з боку викладача. Велике зна­чення має розвиток психічних процесів - пам'­яті, уваги, уяви - для розвитку творчих здібнос­тей. Саме ці якості, за даними психологів, - основа розвитку продуктивного мислення і твор­чих здібностей студентів.

Викладач виконує щодо студентів певні визначені функції, і за «законами жанру» основ­на функція талановитого вчителя має бути триєдиною: навчати, виховувати, розвивати.

Студент як творча особистість розкри­вається під час написання творчих робіт, які є результатом довгої й серйозної інтелектуальної праці. Під час підготовки до написання роботи студент опрацьовує багато наукової літератури, отримує нові знання, аналізує, класифікує, сис­тематизує їх.

Повноцінний розвиток творчих здібнос­тей вихованців може забезпечити така органі­зація навчання, яка передбачає залучення їх до наукового пошуку й використання отриманих знань на практиці.

Обсяг науково-пошукової роботи - близь­ко 25-30 друкованих сторінок, тематика робіт тісно пов'язується з практичними потребами конкретного фаху, затверджується наказом по коледжі, термін виконання визначається графі­ком та планом, що складається на семестр. Методичні рекомендації щодо оформлення робіт є розроблені.

У кінці навчального року у педколеджі проходить науково-дослідницька конференція, де кожен студент презентує та захищає результати пошуково-дослідницької роботи.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Прикладом такої тісно співпраці «викладач-студент» є творчо-пошукова робота під керівництвом О.В. Антоненко на такі теми: «Від гармонії кольорів - до здоров'я дитини», «Вивчення особливостей темпераменту та його вплив на успішність навчання» , «Ігрова діяльність молодших школярів», «Форми та ме­тоди роботи з питань статевого виховання підлітків», «Казка як засіб морального вихован­ня молодших школярів» та ін.

Творча робота «Вивчення особливостей темпераменту та його вплив на успішність на­вчання» присвячена висвітленню теоретичного матеріалу про темпераменти учнів молодшого шкільного віку та їх врахування у навчально-ви­ховному процесі. Подано методи та методики дослідження темпераменту учнів, проаналізовано результати дослідження.

Дана тема обумовлена тим, що знання, які отримані в ході написання роботи, мають практичне місце для майбутньої професії. Сту­дентка розширила свої знання про темперамен­ти, навчилась бачити в окремій дитині осо­бистість, індивідуальність, що допоможе краще визначити їй настрої, знаходити з нею спільну мову. Дані дослідження були апробовані в ході проходження безперервної практики на місці вчителя початкових класів та практичного пси­холога. Робота адресована психологам, педа­гогам, вихователям, батькам, а також студен­там педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Творча робота «Ігрова діяльність молод­ших школярів» має два розділи і додатки. У пер­шому розділі подано теоретичні положення ігро­вої діяльності молодших школярів, у другому - різно­манітність ігрової діяльності (класифікація ). До роботи додаються сім додатків, де детально опи­сані правила проведення різних ігор: урок-гра «Що? Де? Коли?», рольова гра «Магазин», гра-вправа «Подарунок», гра-подорож у світ добрих вчинків. Подані таблиці творчих ігор та ігор за правилами. Студентка розробила методичні ре­комендації з ігрової діяльності молодших шко­лярів для розширення банку інноваційних ідей. Даний матеріал систематизовано та узагальне­но, враховуючи вікові особливості учнів почат­кових класів. Подані ігри сприяють кращому зас­воєнню нового матеріалу, навчають розв'язува­ти важливі життєві проблеми, формують аналітико-прогностичне мислення. Рекомендовано для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

У творчій роботі «Казка як засіб мораль­ного виховання молодших школярів» студентка детально з'ясувала особливості казки як літе­ратурного жанру, розкрила класифікацію вка­заних творів, навела приклади казок різних типів, дослідила їх вплив на формування моральності учнів початкових класів.

Велику увагу приділено значенню казки в методичній спадщині В.О.Сухомлинського. Робота містить методичні поради щодо органі­зації роботи над українськими народними каз­ками на уроках у початковій школі та позаурочний час.

У роботі зібрані цікаві ігри, конкурси, свя­та, наукові вікторини, виховні години, кросворди та чайнворди, казкові ребуси і лабіринти позанавчального та навчального змісту для учнів 1-4 класів.

Завдяки напрацьованому матеріалу вчи­тель зможе зробити урок цікавішим, а запам'я­товування та розуміння учнями навчального ма­теріалу легшим. Адже, якщо навчання сприй­мається дітьми як казка, працює їх образне мис­лення, уява, пам'ять, результат стає відразу відчутним.

Працюючи над роботою, студентка при­гадала світ дитинства, відшукуючи матеріали про казку. Вона збагатила свої знання про вид усної народної творчості, розвинула своє мислення та пам'ять. Робота адресована викладачам початко­вих класів, вихователям ГПД, студентам факуль­тету підготовки вчителів початкових класів.

Розвиток творчих здібностей студентів - це справа не одного дня, тижня чи місяця, а результат наполегливої і систематичної праці впродовж року, усього часу навчання у коледжі, всього життя.

Результат роботи з обдарованими сту­дентами педагогічного коледжу засвідчує, що майбутні вчителі привчаються самостійно вирі­шувати педагогічні та життєві проблеми, навча­ються працювати з довідковою літературою, проводити науково-дослідницьку роботу, реалізувати себе як педагоги-дослідники, педагоги-новатори, педагоги-вчені.

Література:

1. Апостолова Г.В. Робота з обдаровани­ми дітьми// Обдарована дитина. - 2006.- № 1. -С.12-18.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - Київ: Видавничий центр "Академія". - 2001. - 576с.

3. Калашнікова А.М. Робота з обдарова­ними студентами// Обдарована дитина. -2007. - № 2. - С.23-25.

4. Моляко В.А. Психологические пробле­ма творческой деятельности. - К., 1990. - 16 с.

5. Психология одаренности детей и подростков/ Под ред. Н.С. Лейтеса. - М.: Изд. Центр «Академии», 1996. - 416 с.

6. Тупичка Н.Я - творча особистість(тренінг для педагогів)// Психолог. - 2008. - №48. - С.13-19.

7. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. - К.,2003. - С.48-51.

8. Юркевіч В. Пр'о окремі типи обдарова­ності// Завуч. - 2003. - №17-18. - С.9-10.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>