XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Антоненко Ю.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Антоненко Юлія Сергіївна

Студентка групи ДФК-51зм, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Нові політичні і економічні реалії вимагають нових підходів до управління, пошуку таких їх форм, які б відповідали ринковим відносинам. Ефективне керування підприємством в сучасних ринкових умовах є досить складним процесом. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, нерозривно пов`язані з пошуком принципово нових методів управління виробництвом і, зокрема, матеріальними ресурсами та запасами, котрі є одними із визначальних чинників. Особливої актуальності набуває проблема подальшого вдосконалення методики фінансового контролю, аналізу та обліку формування та використання запасів з максимальним наближенням її до міжнародних стандартів.

Нові економічні відносини проникають у всі сфери діяльності бюджетних установ. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб'єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ряд керівників у своїй управлінській діяльності зосереджують увагу і основні зусилля на вирішенні повсякденних завдань, тактичних питань. Водночас має бути розумне чергування у вирішенні тактичних та стратегічних завдань. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник установи зобов'язаний постійно думати про перспективу установи. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку. Ефективне використання матеріальних ресурсів і запасів є передумовою ефективного функціонування бюджетної установи. Тому фінансовий контроль формування і використання запасів має першочергове значення [1, 3].

Слід відзначити, що проблема фінансового контролю запасів розглядалася в працях відомих вчених-економістів, обліковців та аналітиків України. Серед них: Бутинець Ф.Ф., Бутко А.Д., Білуха М.Т., Гордієнко Н.Г., Грабова Н.М., Киба Л.М., Мних Є.В., Мурашко В.М., Назарбаєва І., Нацик С.В., Усач Б.Ф., Савицької Г.В., Хом'як Р.Л. та інші.

Роботи цих науковців ще раз доводять важливість обраної теми дослідження та необхідність її подальшого розгляду. Однак, окремі питання стосовно фінансового контролю формування та використання матеріальних ресурсів на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони потребують науково обґрунтованих рекомендацій. та аналітичних робіт. Таким чином, наявні проблеми в організації обліку і контролю надходження, руху та відпуску запасів, а також недостатність дослідження питань, пов`язаних з аналізом ефективності їх використання, визначили значимість та актуальність статті.

Метою даного дослідження є висвітлення організаційно-методологічних аспектів ефективності фінансового контролю запасів бюджетної установи. Досягнення мети передбачає вирішення наступних задач: дослідження науково-теоретичних і методологічних основ фінансового контролю запасів бюджетної установи; вивчення нормативно-правової бази та теоретичної літератури, огляд наукових інформаційних джерел з питань фінансового контролю запасів бюджетної установи; дослідження організації, методології та інформаційної бази бухгалтерського обліку запасів бюджетної установи; вивчення організаційно-інформаційної моделі фінансового контролю, та дослідження і удосконалення методики проведення фінансового контролю запасів бюджетної установи; огляд сучасного комп'ютерного програмного забезпечення, що використовуються у фінансовому контролі запасів бюджетної установи.

Джерелами інформації контролю операцій з матеріальними цінностями є: нормативні акти про поставки продукції виробничо-технічного призначення; нормативні документи з обліку та контролю використання і збереження матеріальних ресурсів; договори поставок, договори про матеріальну відповідальність працівників; регістри бухгалтерського обліку; акти перевірок мате Правильна і раціональна організація матеріалів забезпечується чіткою системою і суворим порядком оформлення операцій, щодо руху матеріалів.

Умовою правильної організації обліку та контролю використання  матеріалів є їх правильне групування. На різних підприємствах матеріали можуть мати різне призначення залежно від тієї функції, яку вони виконують. Тому важливо правильно згрупувати матеріальні цінності на підприємстві за їх призначенням та роллю в процесі виробництва реальних цінностей.

Щоб забезпечити ефективне використання запасів у бюджетних установах, необхідно розробити ефективну систему нормування виробничих запасів матеріальних ресурсів. З метою визначення напрямків підвищення ефективності використанню матеріальних ресурсів пропонується звернути увагу на недостатню якість робіт щодо пошуку резервів установи. Невирішені раніше частини загальної проблеми спонукають до необхідності створення методики з нормування запасів матеріальних ресурсів як самостійного напрямку, що дає змогу дослідити проблему найповніше і глибше вивчити специфічні особливості цього процесу. Відсутність централізованої методології з нормування запасів матеріальних ресурсів дає підстави розглянути їхнє нормування як одну із функцій системи керування запасами матеріальних ресурсів [2, 305].

Класифікація виробничих запасів за напрямками робіт дала змогу визначитися з виробничими запасами, для яких нормування дасть позитивний результат і для яких перебування у виробничих запасах створюється за іншими чинниками. У подальшому це дасть змогу здійснювати оперативний контроль за рухом запасів на складі, а також за обґрунтованістю запасів. Для підвищення ефективності діяльності бюджетної установи, можна використовувати нову схему класифікації виробничих запасів за напрямками використання у процесі та з урахуванням принципів діючої нормативної бази обліку матеріалів. Це дозволить більш ефективно використовувати групування в складському обліку.

Для проведення ефективного внутрішнього контролю за формуванням і використанням матеріальних ресурсів у бюджетної установи, слід створити та організувати роботу відділу внутрішнього контролю. Також можна створити ще ряд структурних підрозділів для підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, насамперед аудиторський та інвентаризаційний відділ.

В умовах автоматизації облікового процесу в діяльності бухгалтерії відбувається розмежування облікових функцій і створюються передумови для більш повної реалізації контрольних дій. Зазначений стан справ здебільшого пояснюється тим, що на практиці облікові функції автоматизуються в першу чергу, оскільки без цього неможливе оперативне управління. На підставі автоматизації облікових робіт підвищується якість контрольних та аналітичних функцій. Використання програмного забезпечення щодо фінансового контролю формування і використання матеріальних ресурсів, дозволить підвищити ефективність бухгалтерської роботи, удосконалить і прискорить процес обробки даних, розширить і доповнить інформаційну базу фінансового контролю. Розробка моделі системи управління матеріальними ресурсами, значно підвищить ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства та пошук невикористаних резервів.

Отже, розробка ефективної системи управління матеріальними ресурсами дозволить підприємству значно покращити свій стан, та досягти належного рівня рентабельності. І лише за допомогою контролю можна запобігти втратам або пошкодженню товарно-матеріальних цінностей і виявлення винних у збитках осіб. Аби вірно проводити контроль використання матеріалів, необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх за економічним призначенням, виходячи з функціональної і технологічної ролі та значення у виробничому процесі і технологічними властивостями. Таким чином, покращення використання підприємством матеріальних засобів дозволить йому ефективно та якісно здійснювати фінансово-господарську діяльність. І досягти цього можна своєчасно проводячи ефективний фінансовий контроль формування та використання запасів матеріальних ресурсів у бюджетних установах.

Література:

•1.     Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 01.06.99 №996 - ХІV

•2.     Білуха М.Т., Микитенко Т.В. «Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит», 2005р. - 888с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>