XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Антонова Ю.С. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЛАНЦЮГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ, СУБ’ЄКТІ ЗЕД

студентка, магістр Антонова Ю. С.

Одеський Національний Політехнічний Університет

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЛАНЦЮГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ, СУБ'ЄКТІ ЗЕД

При розробці стратегій розвитку компаній, управлінський персонал все частіше згадує про використання логістики на підприємстві як фактор впливу на  доходи організації. Основною формою логістичних утворень, спрямованих на забезпечення основних цілей логістики та оптимізації витрат, є логістичні ланцюги постачання.

Важливий внесок у дослідження проблем формування, функціонування та розвитку систем управління логістичними ланцюгами внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: Д. Бауерсток, Анікін Б.А., Гаджинський А.М., Сергеєв В.І.  Але дана проблема потребує подальшого більш глибокого висвітлення у науковій літературі.

Метою даної роботи є виклад теоретичних основ і практичних аспектів управління логістичними ланцюгами та його роль для діяльності підприємства, суб'єкта ЗЕД.

Перед тим, як більш детально розглядати сутність і роль управління ланцюгом постачань на діяльність підприємства, дамо визначення поняття логістичного ланцюгу постачань.  Існує багато трактувань даного терміну, на що існує ряд причин. Наведемо найбільш поширені визначення.

У словнику АNNЕX ланцюг постачань визначається як об'єднання всіх видів бізнес-процесів (проектування, виробництво, продаж, сервіс, закупівля, дистрибуція, управління ресурсами), необхідних для задоволення попиту на продукцію або сервіс - від початкового моменту отримання вихідної сировини або інформації до доставки кінцевому споживачеві. У цьому визначенні ланцюг поставок трактується як інтеграція основних логістичних функцій від початку зародження інформації або сервісу відповідно до вимог кінцевих споживачів.

У термінологічному словнику А. Н. Родникова вказується: логістичний ланцюг - це лінійно упорядкована послідовність фізичних або юридичних осіб (постачальників, посередників, перевізників та ін.), що безпосередньо беруть участь у доведенні конкретної партії продукції до споживача [1].

У логістичному ланцюзі, по якому проходять товарний та інформаційний потоки від постачальника до споживача, виділяються такі головні ланки:

- закупівля і поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів;

- зберігання продукції і сировини;

- виробництво товарів;

- розподіл, включаючи відправку товарів зі складу готової продукції;

- споживання готової продукції.

Кожна ланка логістичного ланцюга містить свої елементи, які в сукупності утворюють матеріальну основу логістики: транспортні засоби та їх облаштування, складське господарство, засоби зв'язку та управління. Логістична система охоплює і кадри, тобто тих працівників, які виконують всі послідовні операції і здійснюють керівництво системою в цілому.

Формування логістичного ланцюга може здійснюватися цілеспрямовано шляхом юридичного злиття і поглинання фірм. Формування такого ланцюга може відбуватися також шляхом добровільного співробітництва різних служб, підрозділів і фірм, що відповідним чином юридично та організаційно оформляється.

Інформаційні зв'язки між окремими елементами логістичного ланцюга реалізуються за допомогою сукупності сучасних засобів обробки і передачі інформації [2].

Фірми-учасники єдиного ланцюга поставок не можуть функціонувати ізольовано один від одного, а навпаки, повинні тісно співпрацювати один з одним у рамках інтеграції, оскільки це дозволить їм вирішити більш широкі завдання. Якщо кожна компанія буде виходити з власних цілей, то це може призвести до виникнення непотрібних кордонів між ними і, як наслідок, зниження ефективності руху потокових процесів і зростання витрат.

У сучасній економіці логістика стає глобальною; підприємства виходять за межі своєї країни у пошуку постачальників, партнерів та клієнтів для більш ефективного здійснення своїх операцій. У зв'язку з цим міжнародна логістика переміщує матеріальні та інформаційні потоки все більш довгими та складними ланцюгами поставок.

Яскравим прикладом ефективного управління логістичними ланцюгами є транснаціональна корпорація «Тойота». Принципи організації бізнесу та логістичних процесів даної японської компанії є взірцем для багатьох підприємств. «Тойота» винайшла «бережливе виробництво» (воно ж «виробнича система «Тойота», або «TPS»). При цьому протягом останніх десяти років погляди «Тойота» на виробництво і відносини з постачальниками викликали докорінну перебудову практично у всіх галузях промисловості. Про виробничу систему компанії «Тойота» і ощадливому виробництві написано десятки книг, у тому числі два бестселера: The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production (Womack, Jones, Roos, 1991) і Lean Thinking (Womack, Jones, 1996).

Від ефективності та захищеності системи управління ланцюгом постачання безпосередньо залежить здатність виробничих компаній конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій прибуток, оскільки витрати на здійснення операцій в ланцюгу постачання становлять значну частину собівартості.

Література:

1. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словар, М.: ИНФРА-М, 2000г.;

2. Смирнова Е.А. Управление цепями поставок. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 г.;

e-mail: Antonova_J@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>