XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Антонович А., Руснак Л. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Антонович Анастасія, Руснак Лариса

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м.Чернівці

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Україна продовжує перебувати у стані складного соціально-економічного розвитку. Переважна більшість важливих рішень, які є фундаментом для економічного розвитку держави після набуття нею незалежності, часто приймалися спонтанно, без наукового обґрунтування і врахування національних інтересів.

Формування ринкових відносин у сфері господарювання значною мірою змінили правове положення підприємств, установ, організацій. Економічні реформи вимагають від усіх підприємств, незалежно від форм власності, уміння виживати у жорстких умовах конкурентної боротьби, пристосовуватись до динамічних змін в економіці, політиці, суспільстві в цілому.

На нашу думку, створення власної системи економічної безпеки дасть можливість забезпечити захист національної економіки, її конкурентоспроможність й ефективно взаємодіяти з міжнародними економічними та фінансовими структурами. Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути виниклі загрози або пристосуватися до наявних умов, що негативно впливають на його діяльність [1, с.34].

Об'єктами економічної безпеки є держава, суспільство і суспільні об'єднання, регіони, підприємства і окремі громадяни. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівники і співробітники будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Забезпечення економічної безпеки підприємства - це процес запобігання можливих збитків і досягнення максимального рівня економічної безпеки підприємства на сьогоднішній день і в майбутньому.

Для покращення стану економічної безпеки необхідно використовувати засоби, що є у розпорядженні підприємства. Проте заходи повинні розроблятися на основі і в рамках чинних правових актів. Локальні правові акти підприємства не повинні суперечити законам і підзаконним актам. Не дотримання даної умови може привести до припинення діяльності підприємства.

Система забезпечення економічної безпеки підприємства може розглядатися як сукупність взаємодіючих елементів, сукупна дія яких спрямована на реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. Для кожного підприємства зовнішні і внутрішні загрози є суто індивідуальними. До зовнішніх загроз можна віднести несприятливу зміну політичної системи; кризи, інфляція, втрата ринків, товарів і т.д.; протиправну діяльність кримінальних структур, конкурентів, що займаються промисловим шпигунством або шахрайством.

До внутрішніх загроз належать дії або бездіяльність співробітників підприємства, що суперечать інтересам його діяльності, наслідком яких можуть бути нанесення економічного збитку підприємству, порушення порядку використання технічних засобів, встановленого режиму збереження інформації , яка становить комерційну таємницю, виникнення проблем у стосунках з реальними або потенційними партнерами та інше [2, с.23-25].

Система безпеки підприємства покликана виконувати певні функції. До найбільш значущих відносять: прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства та його персоналу, збереження майна та ін. [5, с. 18-21]Прослушать.

 

 

 

 

 

          Формування необхідного рівня економічної безпеки підприємства включає такі етапи:

•-         формування ефективних факторів виробництва;

•-         виробництво продукції з урахуванням потреб ринку, підвищення її якості та дизайну;

•-         вибір надійних постачальників сировини, матеріалів, енергоносіїв;

•-         проведення приватизації.

В умовах ринкової економіки підприємство не може ефективно працювати, не маючи найновішої інформації про стан ринку, діяльність конкурентів тощо. Окрім того, кожного інвестора, зарубіжного бізнесмена нерідко хвилює незахищеність вітчизняних підприємств від промислового та комерційного шпигунства. Тому необхідно на підприємствах створювати надійну програму захисту технологій, розробок, ноу-хау, стратегічно важливої інформації тощо.

Отож, належний рівень економічної безпеки підприємництва дає можливість забезпечити основні структурні елементи економічної безпеки держави, а саме енергетичну, фінансову, соціальну, інноваційно-технологічну, продовольчу, зовнішньоекономічну, демографічну та екологічну безпеку. Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу.

Література:

•1.     Камлик М.І.Економічна безпека підприємницької діяльності.

•2.     Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія // Економіст. - 2008. - №8.

•3.     КозаченкоА.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения.-К.:Либра,2003.

•4.     Економіка підприємства: Підручник/ За заг. Ред. С. Ф. Покропивного, - Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528с., іл.

•5.     Василец В. И., Василец С.В. Хорошо ли защищен ваш бізнес? // Безопасность бизнеса. - 2005. - №1


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>