XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Арестова Л.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Арестова Л.М., викладач кафедри менеджменту

Черкаський державний технологічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Міжнародна організація „Європейський форум із проблем управління" поняття конкурентоспроможності підприємств визначає як „реальну й потенційну можливість фірм в існуючих умовах проектувати, виготовляти й збувати товари, які за ціновими і неціновими характеристиками більше привабливі для споживачів, ніж товари їхніх конкурентів" [1, с. 89-91].

Визначення конкурентоспроможності підприємства повинно включати оцінку й порівняння наступних основних факторів: стан конкурентного середовища, інноваційного й виробничого потенціалів підприємства, комерційних характеристик товарів, ефективності товаропровідних мереж і фінансової стабільності аналізованого підприємства й підприємств-конкурентів. Розглянемо вплив основних факторів на міжнародну конкурентоспроможність сільського господарства Черкаського регіону.

1. Ґрунтово-кліматичні умови. Черкаська область розташована у сприятливій для сільськогосподарського виробництва зоні і ґрунтово-кліматичних умовах.

Черкаський регіон є досить потужним сільськогосподарським і промисловим регіоном, який характеризується достатньо високою часткою в загальнонаціональних економічних показниках. Частка області в національному виробництві основних продуктів харчування становить: м'яса - 8,21 %, молока - 4,09 %, яєць - 4,38 % тощо.

В загальнодержавному поділі праці Черкащина спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції: цукру, зерна, молока, м'яса, а також виробництві молочних, м'ясних та овочевих консервів тощо [2, с. 123-124].

Область традиційно протягом останніх років займає лідируючі позиції за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема у 2007 році у структурі сільськогосподарського виробництва на Черкаський регіон припадало 5,38 % загального обсягу продукції (6 місце в загальному рейтингу регіонів за цим показником). Натомість з обсягом виробництва на одну особу Черкащина постійно займає 1 місце серед областей України. Агропромисловий комплекс є основною галуззю регіону: в сільському господарстві зареєстровано 36,4 % організацій; близько 45% населення проживає в сільській місцевості [3].

2. Інноваційний і виробничий потенціал підприємств.

Нині основні засоби сільськогосподарських підприємств зношені; вони недостатньо забезпечені технікою. Питома насиченість господарств регіону мобільною енергетикою становить усього 0,16 кВт/га, що нижче навіть середньоукраїнського рівня. Темпи списання техніки перевищують темпи її надходження.

Внаслідок нераціональної структури виробництва (недостатнього розвитку тваринництва), складного фінансового стану підприємств протягом післяреформенного періоду порушуються сівозміни й технології оброблення культур і знижується якість сільськогосподарських земель.

3. Стан конкурентного середовища.

Оцінка стану конкурентного середовища включає аналіз особливостей державної галузевої політики, визначення характеру впливу споживачів, постачальників на інтенсивність конкуренції, рівень конкуренції в галузі.

Основною метою агропромислової політики Черкаського регіону є розвиток ефективного сільськогосподарського виробництва, в першу чергу зернового, а також виробництва продукції тваринництва на новій технологічній і організаційній базі, конкурентоспроможної на міжрегіональних ринках. Основними напрямами й секторами в розвитку агропромислового комплексу є рослинництво, тваринництво, переробка й зберігання сільгосппродукції, створення вертикально інтегрованих структур, створення центрів агротехнологій - агротехнопарків.

Незважаючи на різноманітні форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, її масштаби недостатні для ефективного сільськогосподарського виробництва. Частка видатків регіонального бюджету на підтримку сільського господарства в загальній їх є незначна. Вплив споживачів на стан галузі характеризується недостатнім платоспроможним попитом населення, що виражається в зменшенні споживання м'яса, фруктів і овочів. Підприємства відчувають також тиск на ринку продовольства імпорту найчастіше неякісних, але більше дешевих продуктів. Внаслідок цього знизилися обсяги виробництва продукції тваринництва й кормів. З іншого боку, темпи зростання цін на споживану промислову продукцію продовжують випереджати темпи зростання цін на продукцію сільського господарства. Це привело до тому, що темпи відновлення матеріально-технічної бази села різко знизилися, так як придбання техніки й інших матеріальних ресурсів є набагато дорожчим, ніж раніше.

4. Конкурентоспроможність товару.

Поліпшується якість зерна, за показником урожайності пшениці Черкаський регіон посідав 1 місце, за показником урожайності зернових культур в сільськогосподарських підприємствах - 3 місце. Однак за ціною на продукцію тваринництва підприємства галузі виявляються неконкурентоспроможні в порівнянні з більш дешевими імпортними продуктами.

5. Ефективність товаропровідних мереж.

У регіоні відсутня організована торгівля на ринку сільськогосподарської продукції, практично не проводяться державні інтервенції, державні закупівлі незначні.

6. Фінансова стабільність підприємств.

У регіоні наявні фінансово міцні, стабільно працюючі сільськогосподарські підприємства. Основною сферою агропромислового комплексу Черкаської області є виробництво сільськогосподарської сировини, завданням якого є забезпечення населення продовольчою продукцією та переробні підприємства сировиною. Сільське господарство займає 78,8 % в чисельності зайнятих працівників та 56,6 % - у вартості валової продукції Черкаської області [4].

Аналіз структури експорту показав, що в Черкаському регіоні реалізація за кордон таких важливих позицій як пшениця, помітно збільшився.

Таким чином, можна зробити висновок, що в цілому галузь переживає серйозні проблеми, що знижує її конкурентоспроможність на світовому ринку й обмежує можливість залучення масштабних іноземних інвестицій, однак при належному державному регулюванні може забезпечити належний рівень продовольчої безпеки в регіонах країни та в найближчій перспективі зайняти свою нішу на світовому ринку продовольства.

Література:

1. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. - К.: Вид-во „Знання", 2007. - 670 с.

2. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Просторова організація продуктивних сил України: мезо- та мікрорегіональний рівень. - Вінниця: Книга-Вега, 2007. - 572 с. - С. 479.

3. http://www.ukrstat.gov.ua/ - офіційний сайт Державного комітету статистики України

4. http://www.stat.cherkassy.ua/ - офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській області.

 

e-mail: irynamyndra@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>