XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артамонова Ю.В., Дудіна Ю.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ АВТОМОБЛІВ HYUNDAI РОСІЙСЬКОЇ ЗБІРКИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АВТОВОЗІВ

Артамонова Ю.В., Дудіна Ю.В.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖу АВТОМОБЛів HYUNDAI РОСІЙСЬКОї збірки В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АВТОВОЗІВ

Перевезення легкових автомобілів автовозами сьогодні є найбільш зручним і надійним варіантом їхньої доставки дилерам. Ще кілька років назад упевнено говорили про перспективну і стабільну роботу автовозів, обсяги перевезень росли у зв'язку зі зростанням національного виробництва й продажу.

Однак торік виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося в 6,1 рази в порівнянні з обсягами виробництва 2008 р [1].

Найбільше скорочення відбулося на промислових площадках Запорізького автомобільного заводу (-65% до листопада 2009 р.) [1].

У цих умовах дилери Донецької області переорієнтувалися на продаж імпортної техніки, насамперед з Росії. Лідерство на ринку імпортних легкових автомобілів за результатами продажу в Україні й Донецькій області в 2009 році належить марці HYUNDAI [2].

Транспортні підприємства ж здійснюють тепер міжнародні перевезення автомобілів автовозами. Причому попит на такі послуги як і раніше високий, незважаючи на спад виробництва.

Отже, можна припустити, що автовози будуть гарантовано затребувані й у майбутньому за рахунок збільшення імпорту, а також можливо й за рахунок відновлення внутрішнього виробництва.

Особливістю доставки автомобілів автовозами є сезонний фактор. Будь-якій компанії, що виконує подібні перевезення, дуже непросто, з одного боку, максимально задовольнити запити клієнтів-дилерів, з іншого боку - уникнути можливих у ході сезонного спаду простоїв «зайвих» машин.

         Таким чином, на сьогоднішній день до проблем організації перевезень легкових автомобілів автовозами можна віднести нестабільний характер роботи у зв'язку зі:

- спадом внутрішнього виробництва;

- сезонністю попиту на автомобілі.

У цих умовах актуальним стає питання прогнозування обсягів продажу автомобілів дилерами Донецької області з розбивкою за місяцями для планування роботи автовозів. Причому вигода транспортних підприємств - власників автовозів буде тим більшою, чим вірніше вони зорієнтуються на марку, затребувану в регіоні.

Отже, метою роботи є виконання прогнозу продажу легкових автомобілів HYUNDAI російської збірки на наступний рік з урахуванням сезонних коливань для дилерів Донецької області. Це дозволить транспортним підприємствам - власникам автовозів спланувати й організувати їхню роботу із забезпеченням максимальної прибутковості.

Для побудови прогнозу з врахуванням закономірностей, що склалися з «передісторії», застосуємо рівняння тренда, тобто зробимо вибір оптимального виду рівняння, яке описує емпіричний ряд (таблиця 1).

Таблиця 1

Фактичний продаж легкових автомобілів марки HYUNDAI російської збірки ведучих дилерів Донецької області за 4 роки

Роки 1 2 3 4
Кількість проданих автомобілів, од на рік 3807 9140 17646 23924

При виборі рівняння визначаємо:

1) чи адекватно рівняння відповідає досліджуваним процесам, а у відношенні часового тренда - наскільки воно відображає закономірність тенденції, що склалася;

2) чи відповідає воно статистичним критеріям.

В таблиці 2 наведені параметри і статистичні характеристики рівнянь часового тренду, які відібрані на основі візуальної оцінки і характеру тенденції динамічного ряду.

Таблиця 2

Параметри і статистичні характеристики рівнянь тренда

Параметри і характеристики рівняння Вид рівняння
лінійна поліном степенева експоненційна
1 Параметри рівняння
1.1 а0 3101 2271 3761 3327
1.2 а1 783,4 1613 0,351 0,160

1.3-- page break --
а2 - 166 - -
2 Характеристика рівняння:
2.1 Коефіцієнт кореляції [кореляційне відношення] 0,959 0,9997 0,9996 0,9992
2.2 Середня помилка апроксимації 3,93 3,51 3,61 4,22
2.3 Середнє абсолютне відхилення 215 176 190 236
2.5 Середнє квадратичне відхилення між фактичними і розрахунковими даними        
  а) абсолютне 297,47 227,48 255,56 352,57
  б) відносне 0,052 0,045 0,0473 0,0607

Виходячи зі значень статистичних характеристик і зручності практичного застосування, доцільно відібрати поліном другої степені, який можна записати таким чином:

 image002620.png       (1)

Протягом усього періоду «передісторії» розходження між фактичними і розрахунковими значеннями показників, що досліджуються, були незначні, що характеризує, з одного боку, адекватність рівняння процесу, що досліджується, і з іншого боку, стабільність росту продажу легкових автомобілів. Незначні розходження між фактичними і розрахунковими значеннями показника в кінцевому рахунку повинні забезпечити високу точність прогнозу.

Побудований на основі початкових даних «передісторії» часовий тренд, що відповідає вимогам, дозволяє використати залежність (1) для складання прогнозу продажу легкових автомобілів на період n+p. На наступний рік прогнозуємо обсяг продаж на рівні 6186 од. у рік.

Для визначення сезонних коливань обсягів продажу автомобілів використовуються спеціальні показники, які називаються індексами сезонності, а їхня сукупність утворює сезонну хвилю [3].

Індекс сезонності визначається за формулою:

      image002621.png          (2)

де image002622.png - середнє значення показника за прийнятий проміжок часу; розраховуємо згідно [3];

image002623.png - середнє значення за весь період; розраховуємо згідно [3].

Для того, щоб сформувати помісячний план реалізації легкових автомобілів марки HYUNDAI, а отже і план роботи автовозів (визначити обсяг перевезень), можна використати наступну залежність:

  image002624.png       (3)

де image002625.png - очікуваний місячний об'єм реалізації продукції (і = 1,2..,12);

image002626.png - очікуваний річний обсяг реалізації автомобілів;

image002627.png - індекс сезонності;

 n - кількість періодів (n = 12).

За даними, які характеризують обсяг реалізації легкових автомобілів HYUNDAI російської збірки у ведучих дилерів Донецької області, розрахуємо індекси сезонності, побудуємо сезонну хвилю і прогноз обсягу реалізації автомобілів на окремі місяці наступного року (таблиця 3).

Таблиця 3

Обсяг реалізації легкових автомобілів марки Хюндай

Місяць Роки Разом за 4 роки В середньому

за 4 роки

Індекс сезонності Прогноз обсягу реалізації продукції на наступний рік
1 2 3 4
1 117 178 255 200 750 187 44,3 227
2 158 184 380 300 1022 256 60,7 313
3 276 301 425 412 1414 354 83,9 432
4 331 338 524 378 1571 393 93,1 480
5 305 329 444 365 1443 361 85,5 441
6 297 311 419 328 1355 339 80,3 414
7 375 476 391 457 1699 425 101 519
8 341 453 583 591 1969 492 117 601
9 302 390 569 595 1856 464 110 567
10 372 538 708 825 2443 611 145 746
11 452 549 586 654 2241 560 133 684
12 481 524 597 876 2478 619 147 756
Σ 3807 4570 5882 5981 20240 - 1199 6180
В середньому 422 100  

Отже, виходячи з таблиці 3, бачимо, що є досить суттєві сезонні коливання продажів, а отже і обсягів підвозу ділерам. Взимку та влітку спостерігається спад, тому у ці періоди менеджерам з організації перевезень базового транспортного підприємства слід підсилити роботу з пошуку та залучення до перевезень інших додаткових клієнтів, щоб забезпечити роботою наявний парк автовозів.

Таким чином, у роботі виконано прогноз продажу легкових автомобілів HYUNDAI російської збірки на наступний рік з урахуванням сезонних коливань для дилерів Донецької області. Це дозволить транспортним підприємствам - власникам автовозів спланувати й організувати їхню роботу із забезпеченням максимальної прибутковості.

Література:

1. Статистика ассоциации автопроизводителей Украины [Электронный ресурс] : сайт УкрАвтоПром. - Режим доступа: http://ukrautoprom.com.ua

2. Топ-20 самых продаваемых легковых авто в Украине [Электронный ресурс] : сайт деловых новостей Рынки & Бизнес. - Режим доступа: http://www.rynok.biz/a/2010/03/18

3. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування : Навчальний посібник / Б.Є. Грабовецький. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. -188 с. - ISBN 966-8253-54-Х.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>