XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артамонова Ю.В., Гаранжа І.В. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ РУХОМОГО СКЛАДУ НА МАРШРУТІ З УРАХУВАННЯМ КОЛИВАНЬ НАПОВНЕННЯ САЛОНУ ЯК ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

Артамонова Ю.В., Гаранжа І.В.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ РУХОМОГО СКЛАДУ НА МАРШРУТІ З УРАХУВАННЯМ КОЛИВАНЬ НАПОВНЕННЯ САЛОНУ ЯК ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

Метою роботи перевізників на пасажирському автомобільному транспорті є своєчасне і якісне задоволення потреб населення в перевезеннях. Для цього необхідно організувати роботу підприємств міського пасажирського транспорту таким чином, щоб виключити випадки руху пасажирських транспортних засобів один за одним і наступне тривале чекання пасажиром машини. Щоб домогтися такого руху потрібно скоординувати роботу транспортних засобів на подібних маршрутах (тролейбусному й автобусному), тобто організувати роботу тролейбусів і автобусів за координованим розкладом з дотриманням єдиного інтервалу [1].

Цій роботі передує робота з визначення необхідної кількості тролейбусів і автобусів на досліджуваних маршрутах. Причому ця кількість залежить, у першу чергу, від пасажиропотоку на маршруті, що є випадковою величиною.

За результатами обстеження пасажиропотоків на тролейбусному маршруті № 3 і автобусному маршруті № 24 м. Горлівки протягом місяця можна зробити висновок про те, що зміна цієї випадкової величини підлягає нормальному закону. Його характеризують два параметри: математичне чекання і середньоквадратичне відхилення. Оцінками цих параметрів є відповідно  - вибіркове середнє, DV - вибіркова дисперсія та σV - вибіркове середньоквадратичне відхилення [2].

Результати розрахунків оцінок параметрів представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінки параметрів нормального закону розподілупасажиропотоку на досліджуваних тролейбусному й автобусному маршрутах

 

Маршрут Середнє , пас. Дисперсія , пас2. Середньоквадратичне відхилення , пас.
Автобусний 229 303 18
Тролейбусний 447 314 18

Після оцінки параметрів нормального закону розподілу проведемо перевірку відповідності статистичних і розрахункових даних за критерієм Пірсона. Оскільки  image00266.png> image00322.png ( image00266.png = 21,7,  image00322.png= 1,231 для автобусів і  image00322.png= 1,236 для тролейбусів згідно з [3]), то можна говорити, що дана вибірка відповідає нормальному закону розподілу.

Використовуємо середнє з максимальних значень для визначення необхідної кількості рухомого складу:

- на автобусному маршруті:

image00417.png   (1)

де Q - максимальний годинний пасажиропотік, пас.; приймаємо згідно табл. 1;

Тоб - час оберту, хв.;

gвм - пасажировмісність транспортного засобу, пас.; приймаємо за технічною характеристикою автобусу ПАЗ-4234 і тролейбусу ЗІУ-9;

- на тролейбусному маршруті:

image00511.png

Порівняння розрахункової кількості з існуючою показує, що на маршруті № 24 працює на 5 автобусів більше, тоді як 3 тролейбуси не вистачає.

В умовах економічної кризи і значної вартості тролейбусного рухомого складу виходом із ситуації, що створилася, буде покупка трамвайно-тролейбусним управлінням більш дешевих автобусів.

З урахуванням вищесказаного визначимо необхідну кількість:

- автобусів:

image00610.png

- тролейбусів:

image0079.png

У результаті пропонується робота транспортних засобів приватних перевізників на маршруті № 24 (10 автобусів) і трамвайно-тролейбусного управління на маршруті № 3 та № 24 а (7 тролейбусів і 6 автобусів відповідно).

Така робота дозволить задовольнити потреби в перевезенні всіх пасажирів з урахуванням наявного пасажиропотоку, скоординувати дії приватних перевізників і трамвайно-тролейбусного управління, зменшити час чекання пасажиром транспортного засобу, а значить підвищити якість транспортного обслуговування на міському пасажирському транспорті.

Література:

1. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Иосиф Васильевич Спирин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 400 с.

2. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. - М.: Вища школа, 1976. - 232 с.

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. Пособие для втузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., «Высш. школа», 1977. - 479 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>