XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артьомова Д. І. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА

Магістрант Артьомова Д. І.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА

В епоху «інформаційного суспільства», коли уявлення людей про світ і процеси, що відбуваються, значною мірою формуються засобами масової комунікації, коли репутація будь-якого суб'єкта і об'єкта стала відігравати набагато важливішу роль, ніж раніше, імідж підприємства набуває статусу одного з основних ресурсів, які зумовлюють його економічну перспективу.

В умовах жорсткої ринкової конкуренції між підприємствами, які пропонують ідентичні товари та послуги, загострюються питання завоювання ринку збуту та приваблення потенційного клієнта. Одним з основних інструментів покращання становища на ринку є позитивний імідж підприємства, який вирізняє його серед аналогічних за видом діяльності організацій, підсилює ринкові позиції, збільшує ринкову вартість компанії, розширює коло постійних споживачів.

Велика увага приділяється складовій іміджу фірми - іміджу її галузі. Коли, наприклад, нова французька фірма розпочинає випуск косметики, то вона має великі переваги. Високий престиж французької косметики, що здобувався роками, сьогодні вже забезпечує певний рівень, з якого нова фірма починає формувати свої цілі, свою політику, свої рішення. Перша велика перевага - це саме французька косметика. Друга перевага буде досягнута, якщо ця фірма зробить свої парфуми якісно, і третя - якщо на високому рівні буде маркетинг фірми.

Отже, вихід фірм на закордонні ринки можливий тільки через доведення того, що їхня продукція на високому рівні.

І, нарешті, успіх справи багато в чому залежить від іміджу фірми. Причому імідж - це насамперед гарне ім'я у себе вдома, а вже потім - за кордоном.

Не існує жодної фірми (і це не гіпотеза, а реальність), імідж якої був би орієнтований винятково на закордон. Тому, претендуючи на європейський і світовий рівень, кожне підприємство повинне спочатку подбати про свій імідж у себе в країні.

Імідж формується по-різному щодо різноманітних груп громадськості, оскільки бажана поведінка цих груп у відношенні підприємства може різнитися. Інакше висловлюючись, одне і те саме підприємство може по-різному сприйматися споживачами, інвесторами, держструктурами, місцевою владою й міжнародної громадськістю.

Імідж організації складається із певного набору елементів, які пов'язані між собою. Такі елементи, своєю чергою, є результативними чинниками, які формуються на підставі проведення маркетингової комунікаційної компанії та потребують детальнішого освітлення.

Екологічна відповідальність підприємства. Імідж підприємства відображає не тільки інформацію про виробничу та науково-технічну його діяльність, але також про характер його екологічної відповідальності, яка полягає у рівні забруднення довкілля, мінімізації і утилізації відходів, раціональному використанні землі.

Соціальний імідж - уявлення широкої громадськості про соціальні цілі та роль організації в економічному, соціальному й культурному житті суспільства, підтримка національних соціальних проектів, дотримання прав людини. Соціальний імідж сприяє збільшенню продажів, яке відбувається завдяки підтримці населення саме тих компаній, які постійно і публічно підтримують і реалізують соціальну відповідальність.

Ділова репутація - уявлення про підприємство як суб'єкт ділової активності. Ділова репутація підприємства містить морально-етичні та ділові ознаки менеджменту підприємства, стабільні партнерські відносини з постачальниками тощо [3, с. 298]. Складові ділової репутації - обсяг продажу послуг, відносна частка ринку, етика бізнесу, довгострокові інвестиції, асортимент послуг, гнучкість цінової політики, вартість брендів тощо.

Імідж товару - можливість задовольнити вигоди, які очікує споживач від купівлі товару, а саме: технологічна якість, споживча якість, цінова конкурентоспроможність, наявність послуг, які супроводжують товар [2, с.251].

Імідж роботодавця - залучення і утримання професійних кадрів, рівень оплати праці, турбота про персонал, якість соціального пакета, система управління персоналом. Багато компаній стикались з проблемами репутацій, лише згодом зрозумівши їх соціальну значущість.

Також слід більш детально зупинитися на чинниках, що впливають на формування іміджу серед різних категорій.

Чинники, що впливають на імідж, формовані в очах споживача це: фірмовий стиль організації; система стимулювання збуту; співвідношення «ціна-якість»; обслуговування персоналу; асортимент продукції; інтер'єр торгового залу; популярність торговельної марки; післяпродажне обслуговування.

Чинники, що формують образ підприємства у середовищі бізнес співтовариства, це: лояльність підприємства до партнерів; рівень надійності підприємства; інформаційна відкритість підприємства; популярність торговельної марки.

Чинники, що формують імідж фірми серед державних органів, це: значимість продукції підприємства для регіону; підприємство у соціальні програми; рівень законослухняність підприємства; відкритість підприємства до неформальних контактів.

Чинники, що формують зовнішній імідж підприємства у соціальній сфері це: проведення підприємством соціальних акції: участь у спонсорстві, підтримці громадських рухів, участь у вирішенні проблем екології, охорони здоров'я; інформаційна відкритість підприємства; дотримання екологічних стандартів.

Чинники, що формують внутрішній імідж серед персоналу, це: рівень лояльності керівництва до персоналу; рівень інформаційної відкритості керівництва; надання соціальних гарантій; можливість кар'єрного росту; система заробітної плати морального стимулювання; рівень престижності підприємства; моральна атмосфера підприємства [1].

Унікальність іміджу фірми можна досягти шляхом застосування найрізноманітніших елементів: класний графічний дизайн, вибір нестандартних матеріалів й застосування їх рідко можна зустріти технологій виготовлення рекламної своєї продукції основі фірмового стилю. Іноді в професійно розробленому фірмовому стилі присутній один, інколи ж всі з перелічених вище пунктів. Проте завжди цей стиль повинен найкраще підходити саме з даної компанії [1].

Чинники, що формують загальний імідж підприємства - це імідж споживачів, бізнес імідж, соціальний імідж, імідж у державні органи, імідж персоналу.

Створення і підтримка сильного іміджу вимагає великих витрат, тривалого часу, виникає протиріччя між необхідністю постійно мати досить високий прибуток і довгострокові інвестиції в імідж, що не дають швидкої віддачі. Але треба розуміти, що якщо один раз підприємство уступить ринкові позиції, то повернутися на них буде вкрай складно, практично неможливо.

Література:

•1.  Веретенникова И.В. Влияние имиджа человека на деловые отношения в организации.: Дис. ...канд. психол. наук. - М., 2001.- с. 4.

•2.  Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навч. посіб. -  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

•3.  Ткачук О.В. Корпоративний імідж - важлива складова успіху банку // Держава та регіони. - 2006. - №6. - с. 297-299.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>