XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Атаманчук З.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Атаманчук З. А.

Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Важливим питанням переговорного процесу щодо вступу України до Світової організації торгівлі (16 травня 2008 року набрав чинності ратифікований Верховною Радою 10 квітня 2008 року Протокол про приєднання України до Марракеської Угоди про створення Світової організації торгівлі і Україна стала повноправним 152-м членом цієї організації) було сільське господарство. Тут у центрі уваги знаходились проблеми створення умов та забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняного агропромислового комплексу, а також рівня його підтримки після вступу до СОТ [4, с. 5]. У переговорному процесі ключовими питаннями групи країн, які нещодавно вступили до СОТ і до яких приєдналася й Україна в рамках Доха-раунду, визначено відсутність додаткових зобов'язань зі скорочення загальної сукупної підтримки сільського господарства, тарифів з доступу до ринку несільськогосподарських товарів та скорочення тарифів на сільськогосподарські товари [6].  

Наслідки членства України в СОТ для аграрного сектору економіки можна розглядати з точки зору переваг та недоліків. Серед позитивних моментів слід зазначити: збільшення експортного потенціалу внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків, поліпшення умов торгівлі; набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної торгівлі з ЄС; модернізація та розвиток інфраструктури сільського господарства через зважену бюджетну політику; пришвидшення структурних реформ в аграрному секторі, збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій; розширення асортименту продукції АПК, підвищення її якості, зниження ціни; зростання зовнішньоторговельного обороту, внутрішнього виробництва, зайнятості; підвищення показників соціально-економічного розвитку економіки України. Але існують і негативні наслідки членства України у СОТ не тільки для агропромислового комплексу, а й для економіки держави, зокрема: зростання рівня відкритості українського ринку сільськогосподарської продукції перед імпортом; зниження надходжень в бюджет від імпортних мит [2], прискорення темпів зростання безробіття у сільській місцевості, посилення неконтрольованої трудової міграції; зростання фінансових витрат для перегляду внутрішнього законодавства, а також на приведення національних стандартів якості та безпечності продовольчих товарів до міжнародних. Вступ до СОТ не вплине негативно на конкурентоспроможність продукції більшості виробників галузі, за винятком цукру, м'яса свиней та птиці, проте по них Уряд може застосовувати захисні заходи, що не суперечить вимогам СОТ.

Фахівці доводять, що членство України у Світовій організації торгівлі впливає на рівень зовнішньоекономічної конкуренто-спроможності АПК [1; 5], зокрема cпеціалісти Міністерства економіки й Інституту економічних досліджень та політичних консультацій на основі моделі загальної рівноваги здійснили оцінку наслідків членства України у СОТ для виробництва, експорту та імпорту. За результатами цих досліджень галузь сільського господарства загалом отримає позитивні ефекти від членства у СОТ, адже виробництво зростатиме на 5,2 %, експорт - на 31,8 %, імпорт - на 16,5 %. Проте галузь харчової промисловості матиме суттєві негативні наслідки - виробництво впаде на 9,5 %, а обсяги імпорту додатково зростатимуть на 97,3 % [6]. Це свідчить про можливість загострення конкурентної боротьби з іноземними контрагентами та усунення з ринку значної частини вітчизняних товаровиробників. Показовим є досвід країн Європи, де особливо конкурентоспроможними в умовах членства у СОТ виявилися сільськогосподарські кооперативи, які витримали посилення конкуренції в аграрному секторі та харчовій промисловості зі сторони ТНК [3; 5].

Таким чином, очікувані переваги від членства України у Світовій організації торгівлі досить суперечливі, а причиною цього є внутрішня політика держави, що, в першу чергу, характеризується несистемністю, епізодичністю та непослідовністю створення та реалізації програм розвитку села. У зв'язку з цим існує потреба здійснення наступних заходів: пошук оптимальних шляхів для удосконалення підтримки сільського господарства, враховуючи зобов'язання, прийняті у рамках СОТ; розробка засад для розвитку конкурентних умов у сфері оброблення, зберігання, торгівлі; впровадження у сільськогосподарське виробництво інноваційних інвестиційних проектів, систем контролю за безпечністю і якістю продукції з метою підвищити конкурентоспроможність національного товаровиробника, державні гарантії рівних економічних умов підтримки діючих на ринку виробників сільськогосподарської продукції.   

Література:

1. Бураковський І., Мовчан В., Бетлій О., Куценко К., Кравчук В., Сисенко Н. Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ: оновлена оцінка / Міжнародна благодійна організація Гуманітарний фонд «Єдиний світ»: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій / І. Бураковський (ред.), В. Мовчан (ред.). - К., 2008. - 129 с.

2. Клочко В. М., Мерчанський В. В. Значення вступу України до СОТ для агропромислового комплексу / В. М. Клочко, В. В. Мерчанський // Економічний простір. - 2009. - № 22. - С. 13-21.

3. Зіновчук В. В. Місце і роль кооперативів в агробізнесі країн Європейського Союзу / В. В. Зіновчук // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С. 80-86.

4. Саблук П. Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 3-8.5. Семів С. Р. Фактори розвитку інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації України / С. Р. Семів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Споживча кооперація ХХІ ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку». - Полтава: РВВПУСКУ, 2008. - С. 80-83.6. Оцінка наслідків членства в СОТ для галузей економіки України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.me.gov.ua/

                е-mail: zarinaatamanchuk@mail.ru          


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>