XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Авксентьєва Т.О. ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Авксентьєва Т. О.

Криворізький факультет

ДДУВС

ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Сучасний етап становлення і розвитку державності в Україні характеризується істотними змінами в соціальній, економічній і політичній сферах, формуванням національного законодавства. Актуальним на сьогодні залишаються проблеми зміцнення правопорядку в суспільстві, протидії та попередження злочинності. Відомо, що за всю історію розвитку людство боротися проти проявів, що суперечили нормам моралі, намагаючись при цьому зробити світ менш  злочинним.

Головною причиною вчинення злочинів поряд з недостатнім фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням правоохоронних органів стоїть непрофесіоналізм окремих співробітників та небажання сумлінно виконувати свої обов'язки.

Не зважаючи на значну увагу з боку МВС України, керівних кадрів усіх рівнів до питань виховання особового складу, дотримання дисципліни, порядку, законності, створення цілої низки спеціалізованих підрозділів та служб головним завданням яких є попередження та припинення у суспільстві негативних проявів - це вчинення правопорушень і злочинів, співробітниками ОВС, недотримання ними законів та службових обов'язків.

Професійна діяльність працівників ОВС базується на правових та моральних вимогах виховання особистості для подальшої служби. Зусилля вчених-юристів спрямовані на підвищення авторитету міліції та запобіганню злочинних проявів з їх боку. Ця проблема вивчалася: В. Бахіним, С. Яценко, К. Черновою та ін. Незважаючи на увагу науковців до даної проблеми потребують дослідження основні чинники впливу щодо вчинення злочинного діяння.

На думку В. Бахіна: "Особистість співробітника ОВС під час вчинення злочину - це сукупність соціально-психологічних властивостей, що обумовлюють вчинення протиправних дій особами, наділеними особливими повноваженнями по охороні громадського порядку, прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, попередженню та припиненню злочинів та правопорушень" [3, c. 60].

Одним із важливих чинників скоєння злочину є особливості характеру особи. Як показує практика, під час вчинення злочинного діяння співробітник ОВС сам обирає форму поведінки, виходячи з власного досвіду і уявлень. Тому знання особистості злочинця, його характерних рис і властивостей складають неодмінну умову успішної організації діяльності по розкриттю і попередженню злочинів, зокрема серед співробітників міліції.

На сьогодні проблема дослідження особистості співробітника ОВС є маловивченою, складною та суперечливою кримінологічною проблемою. На думку Л. Кравченко: "Особистість злочинця - це сукупність соціальних і соціально значимих властивостей, ознак, зв'язків і стосунків, що характеризують особу, яка порушує кримінальний закон, і в поєднанні з іншими умовами та обставинами впливають на антигромадську поведінку" [3, c. 39]. Потрібно зауважити, що значний вплив на формування особистості злочинця має навколишня дійсність,соціально-економічні та психологічні умови, які складаються в суспільстві та в яких відбувається професійна діяльність співробітників ОВС.

Важливим чинником впливу на особистість працівника міліції при вчиненні злочинного діяння є сімейний  стан, соціальна характеристика злочинців із числа співробітників ОВС, рівень освіти, який суттєво впливає на світогляд людини та поведінку.

Не слід забувати, що у підвищенні надійності сучасної правоохоронної системи визначальна роль належить людському факторі. Це передусім формування кадрового потенціалу. На даний момент приділяється увага якісному рівню співробітників ОВС, забезпеченню належного професіоналізму, дисциплінованості і високої відповідальності за результатами своєї праці. Та все ж існують випадки недотримання правових норм при здійсненні правоохоронної діяльності.

Вагомий внесок у вивчення пізнання злочинності, особистості злочинця та заходів щодо попередження злочинів зробило кримінологічне вчення.

Таким чином, для дослідження можливого злочинного поводження працівника ОВС, необхідно враховувати всі можливі чинники впливу: соціологічні, психологічні, правові, медичні тощо. Здебільшого це сукупність соціально значимих негативних властивостей, що утворилися в процесі різноманітних взаємодій соціальних груп.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесій ВРУ 28 червня 1996 р. - К. : Просвіта, 1996 . - 64 с.

2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2007. - 1184 с.

3. Кравченко Л.М. Кваліфікація злочинів // Юридична енциклопедія. - К.: Просвіта, 2001. - Т. 3.  - 234 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>