XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Азарова Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

   Азарова Наталя Володимирівна

   Запорізький юридичний інститут ДДУВС

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Останніми роками в системі вітчизняної освіти відбуваються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Одним із шляхів підвищення якості навчання і виховання, зазначеним у Концепції Державної програми розвитку освіти, є впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій [1].

Сутність інформаційних технологій навчання та особливості їх використання у навчальному процесі розглядали такі науковці, як М.Анісімова, В.Глушков, А.Єршов, М.Жалдак, Є. Клементьєва, В.Лавринець, Є.Машбиць, В.Монахов, О.Пєхота, І.Підласий, Є.Полат, І.Синельник, С.Смирнов та ін. Питання застосування інформаційних технологій на заняттях з мовних дисциплін у вищих юридичних закладах освіти є на часі. 

Мета нашого дослідження - висвітлити досвід та окреслити напрями використання інформаційних технологій навчання при викладанні мовних дисциплін у вищих юридичних закладах освіти.

У педагогічній літературі під новими інформаційними технологіями  розуміють «методологію і технологію навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання й у першу чергу ЕОМ» [2, 170]. Новітні технології навчання, зокрема, комп'ютерні технології,  Internet-технології, мультимедійні, активно використовують викладачі кафедри українознавства Запорізького юридичного інституту на заняттях з усіх мовних дисциплін, що викладаються у ВНЗ, а саме: «Українській мові професійного спрямування», «Риториці», «Діловій українській мові». Основна мета впровадження сучасних технологій навчання - сприяти не тільки ефективному опануванню навчального матеріалу й виробленню системи знань, а й умінню застосувати набуте у подальшій професійній діяльності,  створити умови для активної самореалізації особистості як викладача, так і студента.

Обираючи оптимальні для процесу навчання технології, викладачу слід враховувати багато чинників, зокрема, особливості контингенту студентів (вік, рівень знань, життєвий досвід тощо), специфіку навчального закладу, рівень його матеріально-технічного забезпечення, завдання й особливості навчальної дисципліни та ін. 

Досвід упровадження новітніх технологій навчання на заняттях з мовних дисциплін дозволяє визначити такі напрями застосування інформаційних технологій (далі - ІТ):     

1.Використання ІТ під час навчальних занять. З метою підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності курсантів та студентів ІТ активно впроваджуються в навчально-виховний процес як на лекційних, так і на практичних та семінарських заняттях різного типу (вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань, підсумкових тощо). Так, під час проведення лекцій дієвим є використання інтерактивної дошки, мультимедійного супроводження, що дозволяє не тільки унаочнити процес навчання, а й викласти максимальну кількість інформації за обмежений час.  На практичних заняттях курсанти й студенти активно застосовують наявні електронні посібники, електронні словники, а також оригінальні, самостійно створені разом з викладачем навчальні матеріали з використанням універсальних інструментальних комплексів для розробки та редагування різного роду навчальних програм (наприклад, текстовий редактор Word, програми Excel, Power Point). За допомогою комп'ютерних технологій і розробленої системи різних за рівнем складності завдань стає можливим оперативне проведення контролю знань, що виконує як діагностичну, так і коригувальну функцію.

2. Використовуються ІТ і під час самостійної роботи курсантів та студентів, що створює сприятливі умови для самореалізації особистості, надає можливість кожному залежно від рівня підготовки, розумових здібностей обирати послідовність, обсяг і темп опанування матеріалу, здійснювати  самоконтроль. Так, цікавою і творчою роботою стає робота з Інтернет-ресурсами щодо пошуку потрібної інформації для написання реферату, підготовки повідомлення, укладання анотованих списків ресурсів Інтернет на певну тему, створення мультимедійного проекту, презентацій, галерей ілюстрацій тощо. В нагоді тут стають пошукові сервери, зокрема Google, Rambler, Яndex, Мета тощо. 

Використання у навчальному процесі можливостей інформаційних технологій відкриває перспективи для дистанційного навчання. Так, зокрема, одним із шляхів оптимізації організації навчання студентів заочної форми може стати розміщення на WEB-сторінках певних кафедр загальноінститутського WEB-сайту навчально-методичних матеріалів щодо самостійного вивчення дисципліни: робочої навчальної програми, тематичного плану, планів проведення занять, переліку питань для самостійного опрацювання, тестових матеріалів для закріплення й перевірки опанованого матеріалу тощо. 

3. Застосування ІТ у навчально-виховному процесі передбачає ретельну  роботу викладача щодо підготовки до занять. Викладачі кафедри активно працюють над створенням електронних варіантів лекцій, підготовкою і подальшим застосуванням під час лекцій мультимедійних презентацій, що, як засвідчує досвід, значно підвищує ефективність сприйняття навчального матеріалу курсантами й студентами, дозволяє збільшити обсяги інформації для засвоєння за відведений на читання лекцій час тощо. Сучасні інструментальні засоби відкривають можливості для візуалізації навчальних матеріалів і побудови електронних підручників, посібників, практикумів, що активно використовувалися б у начальному процесі. Тому постає питання про створення електронних бібліотек з курсами дисциплін, які викладаються в навчальному закладі. На жаль, треба відзначити, що, незважаючи на високу ефективність,  підготовка навчально-методичного забезпечення із використанням ІТ - дуже трудомістка робота, адже вимагає значних витрат часу. Це нерідко стає причиною відмови викладачів у застосуванні подібних технологій.

4. Використання ІТ відкриває широкі можливості для науково-дослідної роботи курсантів і студентів. Однією із сучасних форм комунікації стає проведення Інтернет-конференцій, організація форумів з обговорення проблемних питань. Проведення подібних заходів дозволяє значно заощадити кошти на проїзд, проживання та друк матеріалів, натомість відкриває широкі можливості для обміну досвідом, збагачення знань, спілкування з цікавими людьми тощо.

Упровадження ІТ, надаючи широкі можливості для вільного вибору курсантами й студентами  форм і методів навчання, на перший погляд, може знецінювати роль викладача в освітньому процесі, проте не слід забувати, що будь-який навчальний процес має бути керованим. Викладач повинен не тільки знати, але уміти планувати й передбачати результати навчання, моделювати ситуації, спрямовувати діяльність курсантів, створюючи умови для розвитку особистості та творчих здібностей.

Отже, впровадження інформаційних технологій навчання є пріоритетним напрямом реформування вітчизняної системи вищої освіти. Виконуючи навчальну, виховну й дослідну функції, зазначені технології можуть застосовуватися як на етапі підготовки до проведення занять, створенні навчально-методичного забезпечення, так і під час навчально-виховного процесу й у позааудиторній роботі. Використання інформаційних технологій дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної діяльності, значно впливає на перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу, сприяє модернізації традиційної системи навчання. 

Література:

1. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки // Вища школа.-2006.-№ 3.-С.114-119.

2. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти.-К.: АСК, 2004.-256с.

 

e-mail: talina_ta@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>