XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бабина І., Крамская Г.І. СТАН ЗАБРУДНЕНЬ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

Ірина Бабина,1 курс, с-ть «Економіка підприємства», д/ф,

Наук . кер. - Крамская Г.І.,

Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

СТАН ЗАБРУДНЕНЬ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ

            Вода, що тече у річках, неначе артерії, наповнює нашу Землю життям. Якщо забруднюються ріки, то забруднюються і моря, в які вони впадають. Внаслідок цього страждаємо не тільки ми, але й флора і фауна.

 Велике лихо значно погіршується тим, що й на водойми, і на землю безпосередньо йде потік відходів. Величезні площі сільськогосподарських угідь піддаються впливу різних пестицидів і добрив, ростуть території смітників. Промислові підприємства скидають стічні води прямо в ріки. Стоки з полів також надходять у ріки й озера. Забруднюються і підземні води - найважливіший резервуар прісних вод. Забруднення прісних вод і земель бумерангом знову повертається до людини в продуктах харчування і питній воді.

Ця тема є досить актуальною на сучасному етапі, адже найбільше практичне значення для людства є стан водних об'єктів, які завжди були джерелом прісних вод.

При вивченні даного питання ми виділили основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації.

Аналізуючи всі дослідження ми дізналися, що сумарна величина стоків річок України без Дунаю в середній за водністю рік становить 87,1 млрд. куб. метрів, знижуючись у маловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів. Безпосередньо на території держави формується відповідно 52,4 і 29,7 млрд. куб.метрів води, решта надходить з суміжних територій. Водні ресурси Дунаю становлять у середньому 123 млрд. куб. метрів води на рік [1, c.185].

 Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок України та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв'язання, а саме:

•ü           надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу;

•ü           стала тенденція до значного забруднення водних об'єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь;

•ü            широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

•ü           погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання;

•ü           недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів;

•ü           недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно-правової бази і організаційної структури управління;[2, c.206].      

 Основними причинами забруднення поверхневих вод України є: скид неочищених та не досить очищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації; надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь; ерозія ґрунтів на водозабірній площі.[3, c.104].

Отже, людству прийдеться змінити стратегію водокористування. Необхідність змушує ізолювати антропогенний водяний цикл від  природного. Практично це означає перехід на замкнуте водопостачання,  на маловодну чи маловідходну, а потім на "суху" чи безвідхідну технологію, що супроводжується різким зменшенням обсягів споживання води і очищених стічних вод.

Зараз уже існує ясний шлях, що дозволить людям уникнути екологічного тупику. Це безвідхідні і маловідходні технології, перетворення відходів у корисні ресурси.  Але ж звичайно,будуть потрібні десятиліття для втілення цієї ідеї в життя.

Література:

•1.       Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - 2-е вид., стер. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2002. -   203 с.

•2.       Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 288 с.

Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони     навколишнього природного середовища. - Вид. 3-тє, доп. - Львів, Афіша


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>