XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бахирев О.А. НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Бахирев О.А. - магістрант,

Новокаховський гуманітарний інститут ВМУРоЛ ,,Україна"

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ   УКРАЇНИ

Фінансовий ризик належить до фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту. Його особливістю є тотальність, всеосяжність. Не обтяжених ризиком суб'єктів господарювання практично не існує.

Своєчасна ідентифікація фінансового ризику та станів, до яких він може призвести, дає можливість запобігати небажаним наслідкам, обирати гнучкішу стратегію. У разі підтвердження (перевірки) за допомогою кількісних оцінок показників ефективності й ризикованості з'являється можливість формувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності та планувати економічні результати.

Дослідженням фінансових ризиків займалися такі українські вчені як Вітлінський В. В., Верчено П. І.,  Великоіваненко Г. І.,   Ястремський О. І., та  іноземні вчені такі як Мертенс О. В., Сігал А. В.,Фере В., Шарп У., Райс Т.,та інші. Мета їх наукових досліджень була   спрямована на досконале вивчення макро- та мікро  чинників які негативно впливають в загалом на становище підприємства.  Та можуть завдати вплив на фінансову незалежність, рентабельність, ліквідність підприємства  та на інші показники які характеризують стан підприємства.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні напрямків удосконалення системи управління фінансовими ризиками у діяльності підприємства на основі їх практичної оцінки та вивчення теоретичних засад даної проблематики. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання, як:

•§       з'ясувати сутність та види фінансових ризиків суб'єктів господарювання;

•§       охарактеризувати механізм управління фінансовими ризиками;

•§       проаналізувати макро- та мікро чинники ризиковості діяльності підприємств;

•§        оцінити ефективність управління фінансовими ризиками компанії;

•§       обґрунтувати оптимальну структуру капіталу підприємства та напрямки його використання;

•§       запропонувати шляхи запровадження системи прогнозування ринкового середовища;

•§       дослідити можливість застосування зарубіжного досвіду управління фінансовими ризиками на підприємстві.

У процесі своєї діяльності суб'єкти господарювання функціонують в умовах мінливого ринкового середовища, де постійно стикаються із ризиками, зокрема фінансовими. Фінансовий ризик -це економічна категорія, яка відображає характерні особливості сприйняття суб'єктами господарювання об'єктивно наявних невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам ціле покладання, управління, прийняття рішень та оцінювання, обтяжених можливими загрозами фінансових втрат й невикористаними можливостями.

Саме фінансовий ризик є однією із найбільш складних категорій, яка пов'язана із здійсненням господарської діяльності. Кожен вид діяльності характеризується специфічним, притаманним йому набором видів і чинників ризику, що мають найсуттєвіший вплив.

Фінансові ризики класифікують за характером об'єкта ризику, обсягом інструментів, що досліджуються, комплексністю дослідження, джерелом виникнення, фінансовими наслідками, характером прояву у часі, рівнем фінансових втрат, можливістю передбачення та страхування, мірою обґрунтованості ризику, терміном його оцінювання й урахування, чисельністю осіб, які беруть участь у прийнятті рішень.

Структура й міра ризику діалектично змінюються в часі під впливом змін (трансформації) зовнішнього та внутрішнього середовища, дії низки об'єктивних та суб'єктивних чинників. Управління фінансовими ризиками дає можливість раціональніше використовувати ресурси, розподіляти відповідальність, покращувати результати діяльності підприємства та забезпечувати прийнятний рівень ризику.

На компанію в сучасній економіці впливають такі макрочинники, як нестабільність законодавства, наявність кризових явищ в економіці,  обсяги продажу лікеро-горільчаної продукції, кон'юнктура ринку.  До мікрочинників ризиковості діяльності компанії належать структура активів та пасивів, їх використання, стратегія та принципи діяльності.

В результаті дослідження фінансових ризиків які впливають на діяльність підприємства виявлено недостатню ефективність управління окремими видами фінансових ризиків. Я хотів би відзначити найбільш вагомі ризики на підприємстві:

•§       ризик зниження фінансової стійкості;

•§       ризик неплатоспроможності;

•§       кредитний ризик; валютний ризик;

•§       інфляційний ризик;

•§       інвестиційний ризик.

На думку фахівців оптимальною структурою капіталу в нинішній економіці, виступають такі значення від 40 до 50% власного капіталу та від 50 до 60% позикового капіталу. Незважаючи на певний рівень ризику, така структура характеризується низькою вартістю капіталу, а також високим рівнем рентабельності власного капіталу. Крім того, вона дає змогу формувати додаткові активи при сприятливій кон'юнктурі ринку.

Не менш важливим є формування  структури активів та підприємств яка дасть змогу покращити показники ліквідності підприємства та, відповідно, мінімізувати ризик зниження неплатоспроможності. При цьому структура активів повинна відповідати структурі активів підприємства.

Оптимізувати структуру майна важливо також для мінімізації кредитного ризику. Зокрема, це стосується дебіторської заборгованості підприємств.

Оскільки підприємства  активно займається розбудовою, розвитком та налагодженням роботи власної мережі торгових представництв, то стає очевидним, що амбітних цілей можна досягнути тальки завдяки прогнозуванню та детально розробленому плану розвитку підприємств.

Доцільно здійснювати аналіз ризикованості діяльності та стану безпосередньо підприємств, проектів і стратегій, що ними реалізуються, а також порівняльний аналіз щодо ризикованості діяльності в межах ринкового сегмента, галузі, країни тощо.

Крім того необхідно вживати заходів щодо мінімізації чи нейтралізації фінансових ризиків у майбутньому. До них належать уникнення, диверсифікація, лімітування, внутрішнє та зовнішнє страхування. Причому кожен вид ризику потребує індивідуального рішення залежно від об'єктивних та суб'єктивних обставин.

Важливим є використання зарубіжного досвіду управління фінансовими ризиками. Зокрема, застосування нових методів хеджування (це страхування цінового ризику учасників біржової торгівлі, яке дозволяє мінімізувати їх фінансові втрати шляхом одночасного укладання форвардної та ф'ючерсної угоди на однаковий обсяг однакового товару. розрізняють два види хеджування: хеджування продажем (коротке) та хеджування покупкою (довге)), дотримання принципів управління фінансовими ризиками, врахування психологічних аспектів прийняття рішень в умовах ризику.

Таким чином, дослідження фінансових ризиків  суб'єктів господарювання є надзвичайно актуальним і необхідним для ефективного управління їх діяльністю у сучасних умовах. Воно потребує певних затрат часу та ресурсів, проте дає можливість приймати ефективні рішення у сфері фінансової діяльності. Через запровадження заходів підтримки підприємств з боку держави можливо буде знизити фінансові ризики які можуть виникнути на підприємстві. Також чітке усвідомлення та прийняття швидких заходів щодо нейтралізація ризику з боку адміністративного апарату  підприємства може скоротити наслідки які може завдати певний ризик на загальний фінансовий стан підприємства.

Для вдосконалення системи управління переліченими фінансовими ризиками  потрібно здійснити ряд заходів, до яких належать оптимізація структури капіталу, оптимізація структури активів та пасивів, оптимізація структури дебіторської заборгованості, запровадження системи прогнозування ринкового середовища. Через впровадження таких заходів підприємці не повністю але частково зможуть скоротити фінансові ризики на підприємствах.

Література:

•1.     Верчено П.І., Великоіваненко Г.І., Демчик Н.В. та ін. Ризикологія: Навчально-методичнийпосібник для самостійноговивченнядисципліни - К.: КНЕУ, 2006. - 176 с.

•2.     Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделюванняекономічногоризику. - К.: Деміур, 1996. - 212 с.

•3.     Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

•4.     Ивин Л.Н., Иванилов А.С. Введение в финансовый менеджмент. - К.:ИСИО, 1994.

•5.     Клапків М. С. Страхуванняфінансовихризиків: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-балнш.- 2002. - 570 с.

•6.     Лагутін В. Д. Гроші та грошовийобіг. - Київ.: "Знання", 2001. - 190 с.

•7.     Гончаренко Л. П., Филин С. А. Риск-менеджмент. - М.: КноРус, 2006. - 206 с.

•8.     http://www.wikipedia.org/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>