XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Балахонова О.В., Бірюкова О.Л., Швабська Ю.Г. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ.

Балахонова О.В., Бірюкова О.Л., Швабська Ю.Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Розвиток ринкових відносин в незалежній Україні, коли виникнення нових форм власності призвело до зіт­кнення інтересів власників підприємств і їх керу­ючих, поклало початок виникненню нової форми контролю, яку сьогодні називають аудитом.               

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року (зі змінами та доповненнями), аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первісних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти й відповідності чинному законодавству та встановленим нормам [1].

Невідповідність нормативно-правової бази міжнародним стандартам, недостатньо напрацьовані методи і процедури у сфері аудиторської діяльності, а також дистанціювання освіти й науки від практики свідчить про недосконалість національної системи аудиту та необхідність подальшого дослідження  в даному напрямі.

Нині в процесі здійснення підприємницької ді­яльності особливого значення та актуальності на­бувають питання мінімізації витрат операційної діяльності як основи вихідного матеріалу ціноутворенні. Тільки ретельний аналіз та конт­роль за виробничими та торговельними витратами допоможуть вистояти вітчизняним підприємствам в конкурентній боротьбі, підвищити продуктивність та ефективність їхньої діяльності. Оскільки не кожне підприємство у своєму складі створює структурний підрозділ, який реалізує зазначені вище функції, виникає потреба залучення незале­жних аудиторських фірм, які зможуть надати такі послуги, тобто здійснити аудит.

Основними потенційними сферами дослідження та удосконалення ринку аудиторських послуг в Україні можуть стати:

1. Розробка механізму практичного застосування Міжнародних стандартів аудиту в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі.

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. (зі змінами та доповнення) з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності для унормування взаємовідносин аудитора та клієнта.

3. Досягнення узгодженості між нормативними документами, прийнятими професійними організаціями, при дотриманні ієрархії, хоч вона досить умовна, оскільки всі ці професійні організації незалежні по відношенню одна до одної.

4. Розробка нових методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей їх діяльності, використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм.   

5. Приведення у відповідність нової бухгалтерської та аудиторської термінології відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У зв'язку із цим доцільно розробити Глосарій аудиторських термінів аудиту в Україні.

6. Внесення відповідних змін, доповнень та уточнень до структури системи освіти аудиторів через створення  єдиних вимог базової вищої освіти.

7. Удосконалення Програми підвищення кваліфікації аудиторів, циклічного її перегляду та внесення необхідних змін з метою уникнення формального характеру навчання аудиторів.

8. Сприяння науковим дослідженням у галузі аудиту, написання дисертацій та видання монографій, активізація роботи щодо виконання Меморандуму АПУ «Про підтримку та розвиток наукових досліджень в галузі обліку, аудиту (контролю) та економічного аналізу» [2].

9. Проведення ряду науково-практичних конференцій (міжнародних, національних, регіональних), присвячених проблемі розвитку аудиту в Україні для практичної реалізації набутих теоретичних знань.

10. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів шляхом здійснення спільних проектів.

11. Поглиблення та активізація роботи у напрямі формування ринку аудиторських послуг для прогнозування ефективності використання капіталу, оцінки економічної конкурентоспроможності продукції, ефективності діяльності підприємства на перспективу, формування кредитного портфелю банків, надання послуг з комп'ютеризації обліку.

12. Виконання замовлень на аудит органів державної влади (на тендерних чи інших засадах), де державний контроль неможливий або неефективний (наприклад, раціональним було б прийняття законодавчого акта, який би надавав право органам державної влади  ініціювати призначення аудиторських перевірок великих платників податків (недержавних форм  власності)).

13. Розробка і введення в дію реальних контрольних заходів із забезпечення дієвого контролю якості роботи аудиторських фірм, аудиторів та дотримання ними Кодексу професійної етики; розробка норм і критеріїв оцінки якості аудиторських робіт для усунення надання умисних та невідповідних дійсності діяльності підприємства аудиторських висновків.

14. Удосконалення  та  спрощення форми звітності аудиторських фірм, що подається до Аудиторської Палати України, розробка стандартів внутрішнього аудиту підприємств в Україні.

15. Розробка програмного забезпечення на основі використання новітніх  інформаційних технологій, що дасть можливість мінімізувати витрати робочого часу аудиторів при здійсненні їх діяльності.

На нашу думку, яка ґрунтується на багатоманітності розглянутих питань, коло проблем розвитку аудиту, у сучасних умовах, залишається ще досить широким. Варто звернути увагу на запропоновані напрями розвитку ринку аудиторських послуг, реалізація яких дасть можливість зростанню престижу та довіри держави, суспільства та суб'єктів господарювання до аудиторської професії в Україні.

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що в сучасних умовах відбувається активне становлення аудиту, що є гарантією ефективного подаль­шого розвитку аудиту, його адекватності основним напрямам розвитку еко­номіки.

Література:

•1. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. 1993. - №23. - С. 243.

•2. Пилипенко І., Шевчук В. Національна систем аудиту: проблеми становлення і розвитку // Бухгалтерський облік і аудит .- 2007.- №3.- С.5-12.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>