XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Баланчук О.Ю. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

магістрант, Баланчук О.Ю.

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

м. Вінниця

ВНУТРІШНІЙ  АУДИТ ВИРОБНИЧИХ   ЗАПАСІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Розвиток виробництва неможливий без виготовлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення виробничого процесу є наявність та використання значної кількості виробничих запасів, які становлять основу готових виробів. Для проведення ефективної політики управління операціями з виробничими запасами необхідною умовою є проведення аудиту.

Вагомий внесок у вирішення проблем пов'язаних з проведенням  аудиту операцій з виробничими запасами та ефективності їх використання зробили такі вчені, як Бакун Ю.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б.І., Єфіменко В.І., Гордієнко Н. І., Кужельний М. В., Пушкар М. С., Соколов Б. Н., Сопко В. В., Сук Л. К., та інші.

Проте, аудит операцій з виробничими запасами, особливо внутрішній аудит, потребує подальшого дослідження і наукових розробок.

Внутрішній аудит виробничих запасів спрямовано на вирішення завдань, пов'язаних з: правильністю відображення в обліку надходження, наявності та вибуття виробничих запасів; формування виробничої собівартості; контролем за дотриманням встановлених організацією норм запасів, які забезпечують безперервну діяльність виробництва; виявлення неліквідних та надмірних залишків запасів; перевіркою правильності розкриття інформації у облікових регістрах та формах фінансової звітності ; проведенням аналізу забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів та ін.                                  

Для вирішення поставлених завдань внутрішнім аудиторам необхідно визначити основні складові виробничих запасів та мати певне інформаційне забезпечення, яке спрямоване на розкриття питань, пов'язаних з проведенням аудиту.

Основним інформаційним джерелом внутрішнього аудиту виступають первинні документи, які мають безпосередній вплив на формування бухгалтерських записів, складання облікових регістрів та форм звітності. Перевірка документів дозволяє внутрішнім аудиторам виділити основні порушення операцій з обліку виробничих запасів та отримати аудиторські докази за допомогою наступних методів внутрішнього аудиту:

•-         інвентаризація використовується для підтвердження фактичної наявності виробничих запасів. В ході перевірки аудитори можуть самі здійснювати інвентаризацію або спостерігати за процесом її проведення;

•-         перерахунок даних для підтвердження достовірності арифметичних підрахунків виробничих запасів, відповідності їх величині, відображеній в первинних документах облікових регістрах бухгалтерського обліку;

•-         підтвердження використовується для отримання інформації про правильне відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій і залишків на рахунках обліку виробничих запасів;

•-         усне опитування використовується в ході отримання відповідей на запитання аудитора для попередньої оцінки стану обліку виробничих запасів;

•-         аналітичні процедури застосовуються при зіставленні наявності виробничих запасів в різні періоди, даних звіту про їх рух з даними бухгалтерського обліку при оцінці співвідношень між різними статтями звіту і порівнянні їх з даними за попередні періоди.

При проведені інвентаризації запасів застосовуються наступні аналітичні процедури: порівняння фактичних показників з нормативними, плановими, прогнозними значеннями; перевірка відповідності синтетичного і аналітичного обліку. Для використання даних процедур аудиторові необхідно мати чітку методику проведення перевірки, яка розробляється на стадії планування та спрямована на збір аудиторських доказів з метою проведення аналізу та впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання виробничих запасів.

На мою думку проведення аудиту операцій з обліку виробничих запасів повинен складатись з наступних етапів:

•1)    на першому етапі аудиту виробничих запасів необхідно провести перевірку своєчасності , повноти проведення інвентаризації виробничих запасів і контролю виконання договорів з постачальниками й покупцями відповідних запасів;

•2)    другий етап аудиту спрямовано на перевірку надходження виробничих запасів. Аудитор повинен перевірити своєчасність і правильність документального оформлення оприбуткування запасів первинними документами типової форми;

•3)    третій етап спрямований на контроль вибуття виробничих запасів;

•4)    четвертий етап спрямовано на підтвердження інформації про фактичні залишки виробничих запасів на складах підприємства;

•5)    п'ятий етап спрямовано на проведення аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві.

•6)    Шостий етап аудиту запасів є є заключним та спрямований на складання та подання аудитором аудиторського висновку.

Всі питання пов'язані з організацією та методикою внутрішнього аудиту повинні регламентуватися внутрішніми стандартами аудиту на підприємствах.

Внутрішній аудит виробничих запасів повинен бути спрямований на збір аудиторських доказів, проведення аналізу, застосування моделей та методів з метою розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату, а також напрямів підвищення ефективності управління виробничими запасами.

Література:

•1.     Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів. Наказ МФУ від10.01.2007 р. № 2.                                                                                               

2.  Гутцайт Е. М. Аудит: концепція, проблеми, ефективність, стандарти. - М., 2009. - 400 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>