XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Баланюк Л. СУЧАСНИЙ БОРГОВИЙ СТАН УКРАЇНИ, ІНДИКАТОРИ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ

Баланюк Людмила

  Буковинська Державна Фінансова Академія

Сучасний борговий стан України, індикатори боргової безпеки

      В умовах глобалізації, коли більшість  країн інтегрувалися до світового економічного простору  для  забезпечення  власної конкурентоспроможності  та сталого економічного розвитку, стратегією України є теж євроінтеграція. Але для її виконання та закріплення своїх позицій серед розвинених країн, Україні необхідно здійснити якісні перетворення та вирішити завдання, які перед нею покладені всередині країни, тому актуальним є питання платоспроможності країни, її боргового стану та боргової безпеки, низький рівень якої унеможливлює швидке входження до Європейського Союзу.

       Тому  метою статті є визначення боргового стану країни, індикаторів боргової безпеки країни, відповідність їх граничним значенням, а також запропонування здійснення заходів ефективного управління запозиченнями, що б покращило економічне становище країни.

     Дослідження у цій галузі проводили багато авторів. О. Козак досліджує проблему економічної безпеки в аспекті розвитку малого підприємництва   [4, с. 58-60]; В. Похилюк аналізує систему показників і сучасний стан економічної безпеки України в розрізі галузей виробництва й щодо конкурентоспроможності підприємств, а також пропонує комплекс регулювальних заходів забезпечення економічної безпеки [5, с. 10-374];       Н. Й. Реверчук досліджує проблему управління економічною безпекою [6, с. 4-195], та ін. Водночас бракує досліджень сучасного стану заборгованості країни. У роботах цих авторів висвітлюються окремі питання стосовно державного боргу та управління ним, але в них немає єдиної точки зору  щодо ефективності використання конкретних індикаторів боргової безпеки, немає аналізу сучасного боргового стану.

       Проектом Закону України «Про державний борг України» державний борг визначається як загальна сума безумовних боргових зобов`язань держави щодо отриманих та непогашених на певну дату кредитів (позик), що виникають внаслідок державного запозичення. [2].

     Згідно статті 2 Бюджетного Кодексу України державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору [1].

       Виходячи з визначення боргу, можна сказати, що боргова безпека - це оптимальне співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями з урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості обслуговування його складових.

       Державний борг щорічно зростав з 2006р., особливо в 2010 - поч.. 2011рр.обсяги державних запозичень значно збільшились, що можна побачити в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу (2006- 31.01.2011рр.)

тис.дол.

Складові боргу Роки
  2006 2007 2008 2009 2010
Загальна сума державного та гарантованого боргу 15950201,46 17573216,18 24598751,53 39812663,97 54289336,46
Державний борг 13091838,86 14117678,86 16972681,74 28427840,53 40628911,14
Внутрішній борг 3288655,86 3526017,09 5800850,34 11405144,25 17792945,97
Зовнішній борг 9803183 10591661,77 11171831,4 17022696,28 22835965,17
Гарантований державою борг 2858362,6 3455537,32 7626069,79 11384823,44 13660425,32
Внутрішній борг 191,34 198211,14 259865,75 1761157,49 1736783,79
Зовнішній борг 2858171,26 3257326,18 7366204,04 9623665,95 11923641,53

 

          Отже, аналізуючи дані таблиці 1, можна сказати, що загальна сума державного та гарантованого державою боргу з 2006 до 2008 зростала незначними темпами, та вже з початком світової фінансово-економічної кризи борг різко зріс: з 1757321,18 тис.дол.США в 2007 до 2459875,53 в 2008р., але борг і надалі продовжував різко зростати: зріс на 15213912,44 тис.дол. США у 2009р. порівняно з 2008р., на 14476672,49 в 2010р. порівняно з 2011р., на 345624,55 на 31.01.2011 порівняно з 2010. Після кризи національна економіка відновлюється повільними темпами, що і є причиною зростання боргу.

           Під час світової фінансової кризи, що розпочалася у 2008р. державний уряд України віддав перевагу внутрішнім запозиченням (їх частка у загальній сумі державного боргу України на 2009р. становила 33,18% проти  21,19% у 2007р. , у т.ч. за 2008 кризовий рік частка внутрішніх запозичень збільшилася на 64,52% у порівнянні із 2007р. , а за 2009р.- на 96,61% у порівнянні із 2008р.), це хоч і збільшило заборгованість держави перед внутрішніми кредиторами, але істотно не вплинуло на рівень боргової безпеки країни, але в 2010-2011рр. у структурі боргу переважає зовнішній борг, що вже істотно становить загрозу економіці країни.

 А щодо використання індикаторів боргової безпеки, то тут немає у світовій та вітчизняній практиці єдиного підходу, наприклад нормативним  у світовій практиці вважається рівень  зовнішнього боргу, що не перевищує 60% ВВП, відповідно до методики Світового банку - 50 % від ВВП, О. Барановський  рекомендує граничне значення 25%, а А. Ілларіонов -30.

Проте, незважаючи на різноманітність підходів до оцінки боргової безпеки держави в таблиці 2 можна побачити Методику розрахунку рівня економічної безпеки України, яку розроблено згідно Наказу Міністерства економіки України від 02.03.2007р. № 60, де офіційно визначено 5 показників економічної безпеки та їх граничні значення в Україні [3].

 

Таблиця 2

Індикатори економічної безпеки (розроблені Міністерством економіки України),[8]

№ з/п Показник Нормативне значення Значення в  2010р.
1 Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП ≤25% 40%
2 Рівень зовнішньої заборгованості на 1 особу ≤200 дол. США 1000 дол.США
3 Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг ≤70% 66,79%
4 Відношення сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету ≤20% 15,52
5 Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг ≤12% 11,03

  

     Отже, аналізуючи дані таблиці 2, можна сказати, що За оцінкою Рахункової палати України у вересні 2010 року державний борг уперше перевищив 50 млрд. дол., що майже в 1,5 рази більше золотовалютних резервів країни, таким чином Рівень зовнішньої заборгованості на 1 особу понад 1000 дол. США державного боргу (8500 грн.) [7, с. 3], а гранично допустимий рівень - 200 дол. США, такий показник є  економічою загрозою  для існування країни. Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП - 40%, при граничному рівні в Україні 25%, такий показник є обтяжливим і небезпечним для економіки. Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг - 66,79%, хоч цей показник не більший за нормативний, але рівень фінансового запасу лише  3,1%, це свідчить про надвелику зовнішню заборгованість приватного та фінансового сектору, що підриває платоспроможність  недержавного сектору економіки, який при масовому пред`явленні вимог кредиторів не зможе відповісти за своїми зобов`язаннями, а це у свою чергу підірве довіру кредиторів і до держави, як гаранта. Така тенденція свідчить про непривабливість вітчизняного капіталу через його високу ціну, яку у значній мірі визначає рівень інфляції, який в Україні сьогодні надвисокий.

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету - 15,52 %, цей показник містить найбільше фінансового запасу, але його необхідно зменшувати щонайменше до 10%. Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг - 11,03. Значення цього показника збільшується щорічно і вже у  2012 році Україна має виплатити  53 млрд. грн. на обслуговування державного боргу [9].

Причинами таких негативних показників боргової безпеки є: щорічний дефіцит бюджету та платіжного балансу, значне перевищення експорту над імпортом, криза функціонування пенсійної системи, непривабливий для інвесторів інвестиційний клімат в країні, високий ступінь залежності України від імпортованих енергоносіїв, невиважена політика держави щодо управління боргом, малоефективний контроль за використанням запозичень

 Наслідками збільшення державного боргу є: зростання інфляції високими темпами, випереджання цін над виплатами заробітних плат, залежність країни від кредиторів та збільшення зобов'язань України виконувати їх умови, девальвація національної валюти, а отже і погіршення рівня якості життя населення, зменшення їх реальних доходів, значне подорожчання енергоносіїв, та ін.

      Авторами запропоновано заходи, які необхідно здійснювати для вирішення проблем,  спричинених значним обсягом державний борг та його постійним збільшенням: регулярний нагляд за основними макроекономічними показниками боргової безпеки  України, необхідно  сприяти збільшенню численності  населення та його рівня життя, заохочувати інвесторів вкладати кошти у реальний сектор економіки України, створити привабливі умови для ведення підприємницької діяльності (у тому числі виходу її з тіні) та збільшення рівня споживання, створити міцну правової базу для розвитку економіки, сприяти збільшенню національних золотовалютних резервів та привабливості державних боргових інструментів, оптимізувати фіскальну політику держави як джерело державних доходів, забезпечити збільшення розміру інвестицій у інноваційну діяльність.

       Отже, державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, що виникають на підставі законодавства або договору. Державний борг щорічно зростав з 2006р., особливо в 2010 - поч.. 2011рр.обсяги державних запозичень значно збільшились. Причинами цього є: щорічний дефіцит державного бюджету та платіжного балансу, а також дефіцит коштів ПФУ для виплати пенсій населенню, значна залежність країни від імпортних енергоносіїв. Наслідками державних запозичень є: зростання інфляції високими темпами, випереджання цін над виплатами заробітних плат, залежність країни від кредиторів девальвація національної валюти та ін. А заходами покращення боргової ситуації є: регулярний нагляд за основними макроекономічними показниками боргової безпеки  України, необхідно  сприяти збільшенню численності  населення та його рівня життя, заохочувати інвесторів вкладати кошти у реальний сектор економіки України, створити привабливі умови для ведення підприємницької діяльності (у тому числі виходу її з тіні) та збільшення рівня споживання, створити міцну правової базу для розвитку економіки.

Література:

•1.    Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI

•2.     Міністерство економіки України Наказ «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» (Методика, розд.2) 02.03.2007 N 60 .

•3.     Проект Закону України Про державний борг від 25.05.2006р. № 2930

•4.     Козак О. В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / О. В. Козак // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІV наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 2010. - 151 с. 

•5.      Похилюк В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки: [монографія] / В. В. Похилюк. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 - 403 с. 

•6.      Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: [монографія] / Н. Й. Реверчук. - Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 195

•7.     Страна в долгах // Итоги недели. - 24-30 ноября 2010. - № 47 (277). 

•8.     Міністерство економіки України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL http://www.me.gov.ua/

•9.     Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL http://www.minfin.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>