XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Банар Г., Крамская Г.І. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Банар Ганна,

С-ть «Економіка підприємства», І курс, д/ф,

Наук. кер. - Крамская Г. І.

Торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Актуальність дослідження забруднення грунтів  зумовлена тим, що грунт основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери. Грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства. Ґрунт є основою організації біосфери. Таке образне визначення дає академік В.І.Вернадський. Географи називають ґрунт дзеркалом, фокусом ландшафту. У ґрунті поєднуються всі компоненти біосфери, формуючи складну полігенетичну систему. Без ґрунту неможливе життя рослин і тварин на суші, бо він є основою цього життя. Вирішальне значення у формуванні ґрунту відіграє жива речовина. Але грунт є кінцевим накопичувачем практично всіх шкідливих речовин, якими користується людина. Очевидними є і негативні наслідки забруднення грунтів на людину.

Актуальність дослідження забруднення грунтів  зумовлена тим, що грунт основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери. Грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства. Ґрунт є основою організації біосфери. Таке образне визначення дає академік В.І.Вернадський. Географи називають ґрунт дзеркалом, фокусом ландшафту. У ґрунті поєднуються всі компоненти біосфери, формуючи складну полігенетичну систему. Без ґрунту неможливе життя рослин і тварин на суші, бо він є основою цього життя. Вирішальне значення у формуванні ґрунту відіграє жива речовина. Але грунт є кінцевим накопичувачем практично всіх шкідливих речовин, якими користується людина. Очевидними є і негативні наслідки забруднення грунтів на людину.Метою даної роботи є дослідження впливу забруднення грунтів на здоров'я  людини.

Завданнями роботи є:

•-         дослідити фактори забруднення грунтів;

•-         розглянути вплив забруднення пестицидами на людину;

•-         проаналізувати вплив нітратів на людину;

•-         розглянути вплив бактерицидного забруднення ґрунтів на людину.

Історія дослідження ґрунтів має важливе наукове і пізнавальне значення. Історико-географічний аналіз із застосуванням порівняльно-історичного методу дозволяє глибше зрозуміти і оцінити стан ґрунтового покриву у певні, нехай і невеликі за тривалістю історичні періоди (50-200 років), вивчити генезу і властивості ґрунтів у трактуванні багатьох дослідників, які часто є представниками ґрунтознавчих шкіл різних європейських держав. Особливою цінністю результатів таких досліджень є можливість встановити зміни ґрунтових режимів, процесів і властивостей ґрунтів, динаміку структури ґрунтового покриву і земельних ресурсів за конкретний історичний відрізок часу. Результати досліджень попередніх років є вихідними для формування бази даних моніторингових досліджень, виявлення і оцінки деградаційних процесів, розробки заходів з раціонального використання і охорони ґрунтів.

Основними джерелами забруднення ґрунтів є "велика і мала промисловості,  транспорт він яких у ґрунти через атмосферу потрапляють пил, сажа і величезна кількість кислот. Від кислих дощів страждають не лише озера, де вимирає все, що не може жити у водному розчині кислоти. Дуже знижується і родючість полів та луків. Мінеральні солі впливають не лише на біоту ґрунту, але й на сам гумус, який втрачає частину осадоутворюючих елементів (Mg, Ca, K тощо) і разом з мікроелементами типу заліза чи марганцю легко вимивається з ґрунту.

Використання бензину з домішками свинцю призвело до того, що в Україні забруднення свинцем прилеглих до автомобільних доріг смуг таке, що плоди яблунь та груш, які там ростуть отруєні свинцем.

Потужними і концентрованими забруднювачами ґрунтів є зони зберігання відпрацьованих руд та порід на Донбасі.

Ґрунти також забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та пальним, які з них виливаються під час роботи на полях. У ґрунти потрапляють і техногенні забруднення від промислових підприємств - сульфати, окиси азоту, важкі метали та інші сполуки. [2,с.112]

Застосування великих доз добрив може погіршити якість продукції, ґрунтових вод, що зумовлює забруднення близьких річок і водойм. Використання мінеральних добрив дало змогу певною мірою підвищити врожайність культур, однак подальше збільшення їх доз уже не сприяло її зростанню, що пов'язано із зменшенням запасів гумусу в грунті. Зростання врожайності неможливе без удосконалення технології внесення добрив. Безконтрольне їх застосування призводить до забруднення навколишнього сере­довища, що загрожує здоров'ю людини. Особливо небез­печне неправильне або надмірне використання пестицидів. Причому деяка їх частина трансформується, тобто виникають нові токсичні речовини (вторинна токсикація). Дати оцінку всіх наслідків впливу пестицидів неможливо через недосконалість методів дослідження

Усі без винятку пестициди при ретельному вивченні ви­являли або мутагенну, або інші негативні дії на живу природу і людину. Навіть разові контакти людини з такими пестицидами, як діелдрін, паратіон, призводять до зміни біотоків головного мозку (енцефалограми). А вплив сучасних органофосфатних пестицидів, які швидко розкладаються, загрожує розвитком депресій, роздратування, розладом пам'яті, іншими нейропсихологічними порушеннями. Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенними.

         Небезпека цих речовин для людини зумовлюється гонадотоксичною, ембріотропною, тератогенною (вади розвитку плода) діями, мутагенною (зміни в хромосомах), канцерогенною дією. Потрапляючи у питну воду і продукти харчування, пестициди викликають порушення діяльності центральної нервової, серцево-судинної та інших систем організму, аномалії новонароджених та зниження опірності імунної системи. [4,с.37]

Високі концентрації нітратів у питній воді чи продуктах харчування можуть спричинити до гострих отруєнь людей.

        Разом з тим накопичені за останнє десятиріччя наукові дані свідчать про те, що ґрунт відіграє активну роль у виникненні та поширенні багатьох інфекційних захворювань.

        Основними джерелами потрапляння збудників цих захворювань у ґрунт є теплокровні тварини, у травному каналі яких вони розмножуються. Домашні тварини та птахи великою мірою заражені збудником правця (26-64%) і екскременти широко інфікують ґрунт. Завдяки епідеміологічним та експериментальним дослідженням накопичено чимало матеріалів, які свідчать про провідну роль ґрунту в епідеміології сибірки.

     Таким чином, розробляючи профілактичні заходи, спрямовані на ліквідацію сибірки, ботулізму, необхідно враховувати не тільки епідеміологічні дані, а й ландшафтно-ґрунтові та кліматичні умови конкретної території.[2,с.114]    Отже, шкідливий антропогенний вплив завдає ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди.

До основних речовин, надходження яких до грунту слід кваліфікувати як забруднення, можна віднести: відходи виробництва, будівельне, побутове та інше сміття, відвали, пусті породи, мінеральні речовини (метали, солі, кислоти, основи), вуглеводні та їх похідні, аміак, радіоактивні речовини, органічні відходи харчової та легкої промисловості, сільського та лісового господарства, фекалії, агрохімікати, пестициди, різноманітні патогени.  При надходженні цих речовин до грунту деякі з них включаються до біогеохімічного кругообігу, деякі іммобілізуються або розкладаються з різною швидкістю, причому продукти розкладу можуть бути більш небезпечними за початкові речовини.

Отже, забруднений грунт є небезпечним для здоров'я людини як безпосередньо,  так і як джерело зараження продуктів, які на ньому вирощуються чи джерелом забруднення підземних вод. Отже, катастрофічний стан наших земель вимагає невідкладних науково-обгрунтованих заходів, спрямованих на підвищення родю­чості грунтів та отримання екологічно чистих продуктів харчування. Заходи, спрямовані на збереження грунтів. Найважливішим заходом збереження грунтів є правильне формування культурного агроландшафту. У кожній екосистемі має бути своє, науково обгрун­товане співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водойма­ми. Це дасть найвищий господарський ефект і збереже довкілля. Не менш важливою справою є організація і дотримання польових, кормових та інших сівозмін. Зберегти грунт допоможуть і перехід на прогресивні форми обро­бітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку грунту, перехід на безплужний обробіток. Впровадження поряд з ультрахімізованим методом господарюван­ня органічного (біологічного) землеробства без застосування отруто­хімікатів і неякісних мінеральних добрив.

Перспективою даного дослідження є розробка нових, більш ефективних методів догляду за збереженням ґрунтового покриву, боротьби зі шкідниками, раціонального використання, збереження та підвищення його родючості, зменшення антропогенного впливу на грунти та зменшення в ньому пестицидів, агрохімікатів, сульфатів, важких металів.

Література:

1.  Балацький О.Ф. Охорона навколишнього середовища. - К.: Знання, 2001. -  211 с.

•2. Жирицкий А.К., Меркушин В.И. Новиков Р.А., Глобальные экологические проблемы. - М.: Мысль, 2003. - 302 с.

•3. Пестициди можуть становити приховану небезпеку для розумового розвитку дітей//Сучасна медицина.-2008.-№5.-С.37.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>