XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Барабаш А.О., к.е.н.Орлова В.О. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Рубрика: Економіка

Барабаш А.О. студентка ДонНУЕТ

Орлова В.О. к.е.н., доцент,  в.о. директора інституту обліку і фінансів ДонНУЕТ

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, підприємницького сектору, сприяла б підвищенню сукупного попиту, випуску конкурентоспроможної продукції, відповідним чином регулювала економічні відносини.

Чинна податкова система має суттєві недоліки: вона носить яскраво виражений фіскальний характер і не виконує стимулюючу, регулюючу та перерозподільну функції, для ефективного функціонування необхідно усунути нестабільність та складність, внутрішню неузгодженість складових систем, низький рівень податкової дисципліни, порушення принципів економічної, соціальної справедливості та рівномірності.

Недоліки податкової системи викликають активні дискусії як серед простих громадян, так і у колах науковців, але не мають узгоджених пропозицій щодо їх вирішення. Саме тому проблеми оподаткування в умовах сьогодення є надзвичайно актуальними і потребують вирішення. Слід зазначити, що питання реформування податкової системи знайшли відображення у наукових працях таких вітчизняних вчених як: Л.О. Омелянович, В.О. Орлова, А. Криклій, Л. Демиденко, С. Іванов, А. Ковальчук, С. Аптекарь, Р. Близкий [1-4], але дослідження з цих питань ще досить мало.

Мета цієї статті: на основі наукових розробок та публікацій висунути власні рекомендації щодо вдосконалення чинної податкової системи з урахуванням досвіду розвинутих країн, але не залишаючи без уваги особливості національної економіки.

Пошук більш ефективних варіантів оподаткування призводить до виняткової нестабільності вітчизняної податкової системи. Наприклад податок на додану вартість законодавчо введений до системи оподаткування в 1992 році, з цього часу законодавство зазнало значних змін.

Податок на додану вартість - це непрямий податок на додану вартість, що створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, входить до ціни товару у вигляді надбавки і повністю оплачується кінцевим споживачем.

Доцільність існування ПДВ обумовлена низкою переваг:

- потенційно висока фіскальна ефективність,  що  обумовлена широкою базою оподаткування;

- здійснюється оподаткування витрат, що вигідно як для держави, так і платника;

- не обмежується зацікавленість платників у зростанні доходів; від ПДВ складніше ухилитися, оскільки в основі його сплати лежить механізм взаємного контролю платників [1];

- урахування   світового   досвіду.   ПДВ   є   найважливішою   складовою частиною податкових систем 42 держав. В Україні доходи державного бюджету у 2006 році склали більше 33 % від загальної суми податкових надходжень. ПДВ  дає можливість українській  економіці  приєднатися  до  міжнародного співтовариства, де даний податковий механізм довів свою життєздатність.

Разом з тим ПДВ має вагомі недоліки. Наприклад жоден з платежів, що стягується в Україні, не викликає стільки дискусій. ПДВ - «найбільш кримінальний податок», 50% податкових злочинів пов'язані з ним. Учасниками порушень діючого законодавства виступають як платники податку, так і держава, у разі невідшкодування ПДВ.

До найбільш суттєвих недоліків можна віднести:

- високий рівень ставки (20%) та діючий порядок відшкодування ПДВ з бюджету призводить до відволікання у платників податку значних сум власних оборотних коштів;

- необхідність  ведення  платниками  податку  як  бухгалтерського  так  і податкового обліку;

- недосконалість методів адміністрування ПДВ;

- безліч неузгоджень та протиріч, нестабільність законодавства ускладнюють роботу платників податку та контролюючих органів.

Для підвищення ефективності адміністрування ПДВ вважаємо доцільним:

•-       подальше зближення бухгалтерського та податкового обліку;

- зниження податкової ставки з 20% до 15%, як у більшості країн ЄС, для полегшення процесу євроінтеграції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів.

•-     зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати, шляхом використання регресивної шкали оподаткування.

Відомо, що регресивне оподаткування передбачає зниження ставок при зростанні об'єкта оподаткування. Чинна система відрахувань до фондів обов'язкового страхування довела свою нежиттєздатність і необхідність глибинного реформування.

Таким чином наведені пропозиції щодо реформування податкової системи України можуть бути включені до стратегії реформування законодавства з окремих видів податків.

•1.                 Омелянович Л.О. Податкова система: Навч. Посіб. (друге видання перероблене і доповнене)/ Л.О. Омелянович, О.О. Папаїка, В.О. Орлова, Г.Є.Долматова, О.В. Веретенникова - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 276 с.

•2.                 А.С. Криклій, Л.М. Демиденко, Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем // Економіка та держава. - 2007.- №1.- С. 20-23.

•3.                 С. Іванов, А. Ковальчук, Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект // Банківська справа. - 2006. - № 4. - С. 46-54.

•4.                 Аптекарь С.С., Близкий Р.С., НДС: улучшение администрирования и альтернатива // ВІСНИК ДонДУЕТ.-2006.- №4(32).- С. 190-194.

•5.                 Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 № 168/97 - ВР.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>