XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Барбишева Ю.В., Коровій В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Барбишева Ю.В.

Науковий керівник Коровій В.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

В умовах ринкової економіки найважливішим фактором, що зумовлює масштаби й темпи розвитку підприємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємства.

Ефективність роботи підприємства певною мірою залежить від здійснюваної ним фінансової політики. Вплив фінансів на ефективність господарювання визначається тим, наскільки активно вони стимулюють зростання рентабельності, продуктивності праці, ефективне використання основних і обігових коштів, зниження витрат, підвищення якості продукції та культури обслуговування. Вплив фінансів на ефективність господарювання виявляється насамперед у процесі формування фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси підприємства - це грошові прибутки та надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства. Вони призначені для виконання фінансових зобов'язань перед усіма суб'єктами господарювання (бюджетом, банками, страховими та іншими організаціями), з якими підприємство має взаємовідносини, що висуває особливі вимоги для проведення незалежного аудиту для підтвердження достовірності їх використання.

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах - це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної, інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.

Фінансові ресурси необхідні для виготовлення продукції, розширення, відновлення виробництва, економічного стимулювання робітників та ін., тобто для здійснення необхідного руху коштів у виробничій діяльності підприємства.

В ринковій економіці право на існування мають лише ті господарюючі суб'єкти, які фінансово спроможні, мають необхідні і достатні фінансові кошти і достатній власний капітал. Виторг від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємства.

Зменшення обсягів діяльності сприяло суттєвому коливанню операційних доходів та витрат. Разом з тим спостерігається більш інтенсивне скорочення операційних доходів порівняно зі скороченням операційних витрат. Така ситуація пов'язана в першу чергу з тим, що у структурі операційних витрат суттєву питому вагу займають постійні витрати, тобто витрати, які не змінюються у зв'язку зі зміною обсягів виробництва.

Неконтрольоване зростання собівартості та інших витрат операційної діяльності, зменшення обсягів виробництва призвели до отримання підприємством ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» протягом досліджуваного періоду лише збитку за результатами як операційної так і звичайної діяльності.

Для подолання проблем збитковості необхідно раціональніше використовувати наявні ресурси та здійснювати нарощування обсягів виробництва.

Облік готової продукції та незавершеного виробництва відображається в балансі за фактичною виробничою собівартістю. Вибуття оцінюється за методом ФІФО.

Фінансова звітність потребує постійної гармонізації, оскільки є джерелом інформації про економічний розвиток підприємства, облік, аналіз і фінансовий контроль якого мають важливе значення для входження до переліку стабільних партнерів світового співробітництва. Практика показує, що часто у звіті не знаходить відображення внутрішній характер руху грошових коштів, зокрема руху готівки в касі, не грошові операції (отримання активів за рахунок фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, придбання активів за рахунок позик банку).

Управління фінансовими ресурсами підприємства ґрунтується на вивченні й оцінці взаємозв'язку показників обсягу реалізації, виручки і собівартості.

Фінансову рівновагу підприємства може забезпечити розв'язання таких задач, як:

•-       забезпечення раціонального процесу формування фінансових ресурсів;

•-       раціональне використання фінансових ресурсів з урахуванням особливостей їхньої структури;

•-       досягнення раціональної трансформації всередині підприємства окремих груп активів між собою.

Беручи до уваги сказане вище і забезпечуючи вимоги аналітичності й доступності інформації про фінансові ресурси підприємства у фінансовій звітності для фінансового контролю, необхідно:

•1.     Надати українським підприємствам свободу формату подання звіту про рух грошових коштів із зазначенням пунктів, які мають бути обов'язково розкриті.

•2.     Дозволити вільно вибирати метод розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема в частині операційної діяльності.

•3.     Забезпечити обов'язковість розкриття інформації про не грошові операції і внутрішній рух грошових коштів.

•4.     Затвердити акціонерами команди внутрішніх та зовнішніх аудиторів, щоб дати їм змогу володіти інформацією про достовірність фінансової звітності.

Література:

•1.     Автоматизація управління фінансовими ресурсами підприємства // Справочник экономиста. - 2004. - №2. - С. 45-47.

•2.     Пойда-Носик Н. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. - 2003. - №1. - С. 96-103.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>