XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Барила Л.Я. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Здобувач, Барила Лідія Ярославівна

Львівська державна фінансова академія

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Серед обов'язкових умов належної якості медичного обслуговування - фінансове забезпечення, один із основних чинників, що впливає на розвиток охорони здоров'я й соціально-економічну результативність галузі. Підхід, де фінансове забезпечення подано як один із методів фінансового механізму, покликаного забезпечувати розподільчі та перерозподільчі процеси з метою утворення доходів і фондів коштів, притаманний науковим працям О.Кириленко, С.Юрія. Н.Карпишин вважає, що фінансове забезпечення охорони здоров'я - це метод фінансового механізму, що визначає принципи, джерела й форми фінансування суб'єктів господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я громадян [1].

         У сфері фінансування галузі охорони здоров'я першочерговою проблемою є нестача державних коштів, що веде до зменшення обсягів безоплатної медичної допомоги. Дефіцит фінансування не дозволяє здійснювати своєчасне оновлення морально і фізично застарілого обладнання. Заробітна плата медичних працівників залишається "традиційно" низькою і не залежить від обсягу та якості наданих медичних послуг. Ця обставина слугує основною причиною постійного підвищення неофіційних платежів населення лікарям.

         Основними пріоритетними напрямами реформування, на нашу думку, мають стати розвиток первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини, перехід на контрактні умови надання медичної допомоги, структурна реорганізація системи медичного обслуговування, зміцнення фінансової бази із забезпеченням в першу чергу фінансування гарантованого державою обсягу медичної допомоги, здійснення раціональної кадрової і фармацевтичної політики.

Для здійснення таких глобальних перетворень, безумовно, потрібний значно більший обсяг фінансування галузі. У зв'язку з цим значний науковий інтерес представлятиме інформація про обсяги фінансування охорони здоров'я з державного та місцевого бюджетів на 2009 рік.

Мі­ні­маль­на по­тре­ба га­лу­зі у ко­штах для за­бе­зпе­че­ння на­се­ле­ння кра­їни які­сною ме­ди­чною до­по­мо­гою у по­вно­му об­ся­зі ста­но­вить по­над 56,0 млрд. грн. Вра­хо­ва­но  на  2009 рік  у  Держа­вно­му  бю­дже­ті  Ук­ра­їни  ви­да­тки  на охо­ро­ну  здо­ров'я  в су­мі 33,4 млрд. грн. (2008 р. - 32,1 млрд. грн.), у т.ч.:
за­галь­ний фонд - 29,96 млрд. грн. (2008 р. - 29,0 млрд. грн.), спе­ці­аль­ний фонд - 3,4 млрд. грн. (2008 р. - 3,1 млрд. грн.), що ста­но­вить 59,6% від по­тре­би. Вида­тки на охо­ро­ну здо­ров'я на ду­шу на­се­ле­ння у 2009 ро­ці ста­но­ви­ти­муть за ра­ху­нок за­галь­но­го фо­нду 646,1 грн., що на 24,1 грн. біль­ше про­ти ми­ну­ло­го ро­ку. Бю­джет МОЗ на охо­ро­ну здо­ров'я  ста­но­вить 3,3 млрд. грн. (2008 р. - 4,0 млрд. грн.), із них на: ви­ко­на­ння де­ржа­вних про­грам та ком­плек­сних за­хо­дів - 1,2 млрд. грн. (2008 р. - 1,7 млрд. грн.), що на 0,5 млрд. грн. ме­нше, ніж у минуло­му ро­ці. Об­сяг ви­да­тків мі­сце­вих бю­дже­тів на охо­ро­ну здо­ров'я на 2009 рік ви­зна­че­но в су­мі 24,6 млрд. грн., що на 2,0 млрд. грн. (8,8%) біль­ше планових при­зна­чень 2008 ро­ку (2008 р. - 22,6 млн. грн.) [2]. Безумовно, необхідно визначитись, як проходить розподіл коштів з огляду на першочергові напрями реформування галузі, які визначило профільне міністерство.

Загальновідомо, що не обсяг фінансування визначає якість медичної допомоги, а раціональне (тобто розумне) використання наявних ресурсів. Вітчизняна система охорони здоров'я, на думку експертів, витратна й неефективна. При обмеженому фінансуванні, яке розподіляється за "залишковим" принципом, розпорядники не завжди раціонально розподіляють бюджетні ресурси, що виділяються на цю галузь. Збільшення фінансування при існуючій системі розподілу бюджетних коштів і організації медичної допомоги якісних змін в охороні здоров'я не спричинить. Навіть у США, де переважає приватна система фінансування медичних послуг, а витрати на охорону здоров'я перевищують 4 тис. дол. на рік на одного жителя, соціологічні опитуванння свідчать, що більшість американців не задоволена своєю медициною. Говорити про ефективність запровадження страхової медицини в нашій країні, де левова частка економіки перебуває в тіні, просто нереально. Допоки медична допомога не стане економічною категорією, а система охорони здоров'я не зазнає істотних змін, дефіцит фінансових коштів буде постійним супутником української охорони здоров'я. Недокінця вирішеними є питання про методологію дослідження економічної ефективності. Рекомендуємо використати запропонований нами індекс ефективності видатків на лікування (індекс Лі), який визначається шляхом відношення загальної кількості направлених на лікування хворих до загальної суми видатків на їх лікування і  відображає ефект бюджетної програми у сфері охорони здоров'я. Позитивною ознакою слід вважати зростання зазначеного показника. Також заслуговує уваги пропозиція про застосування показника витрачених коштів на один рік врятованого життя [3].

Література:

1. Карпишин Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01. / Н. І. Карпишин. - ТНЕУ - Тернопіль, 2006. - 168 с.

2. Левицький О. Фінанси галузі. Аналіз видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я за проектом державного бюджету України на 2009 рік. // Газ. МОЗ України і ЦК профспілки № 08 (985) 27.02 - 05.03.2009.

3. Russell L. Opportunity costs in modern medicine. "Health Affairs" № 11, 1992, p.162-169.

e-mail: missis.liberman@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>