XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Бартосік О.А. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ

Студент-бакалавр Бартосік Оксана Андріївна

Чернівецький Національний Університет ім. Юрія Федьковича

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ

Основою будь-якого стилю є загальновживана лексика, так як вона представлена у всіх типах літературного, книжково-писемного та усно-мовленнєвого матеріалу, адже саме ця лексика створює ту основу, на якій взагалі можливе розуміння. Загальновживана лексика створює той фон, на якому виділяються, з яким вступають у відповідні відношення різноманітні елементи словникового складу мови.

Важливу роль у газетно-публіцистичному стилі  відіграють терміни певної тематики, імена та назви, а також особливий характер заголовків, широке використання газетних кліше, наявність елементів розмовного стилю і жаргонізмів і т.д. крім того, для газетно-інформаційних текстів характерне використання фразеологічних зворотів, що найчастіше зустрічаються у даному жанрі, у відповідності до його цілеспрямованості.

Основу мови газетно-публіцистичного стилю складає книжково-повсякденна лексика, що являє собою поєднання елементів лексики і синтаксичних структур різних стилів. Але треба зазначити, що при цьому частково зберігається чи втрачається стилістичне забарвлення.  Книжковий характер мови газетного стилю визначається тим, що він виражає цілісну інформацію, заздалегідь продуману та організовану.

Широке використання в газетно-інформаційному стилі імен та назв робить повідомлення конкретним і співвідносить дані відомості з певними особами, закладами чи районами. Це передбачає значні попередні (фонові) знання у Рецептора, які допомагають йому пов'язати назву з об'єктом, що називають. Так, англійському Рецептору добре відомо поза контекстом, що Park Lane - це вулиця, Columbia Pictures - кінокомпанія.

Назви та імена досить часто використовуються в газетно-інформаційних матеріалах у скороченій формі. Часто ці скорочення можуть бути невідомими широкому колу читачів і їх  значення тут же розшифровуються. Але існує багато таких скорочених назв, до яких читачі газети давно звикли, і тому їх не потрібно тлумачити. Велика кількість таких скорочень - це характерна риса газетно-інформаційного стилю сучасної англійської мови.

Сюди належать назви партій, різних організацій та посад:ILM = Industrial Light & Magic (кінокомпанія, що створює цифрові та звукові ефекти)

Прізвища відомих політичних діячів культури:

RLS = Robert Louis Stevenson

Географічні назви:

NJ. = New Jersey;

SF = San Francisco

Подібні скорочення зустрічаються у газетних текстах, незалежно від їх тематики.

Що стосується фразеології, то газетно-інформаційний стиль визначається широким використанням готових формул або кліше. Тут виділяються численні вставні звороти, що вказують на джерело інформації (it is reported, it is claimed, according to well-informed resources; оголошено, повідомляють), стійкі словосполучення із стертою образністю (to set the tone, to throw light, to gave the lie).[3]

При кількісно-якісній характеристиці газетної лексики дослідники відмітили великий відсоток власних імен: топонімів, антропонімів, назви відомств та організацій і т. д., більш високий в порівнянні з іншими стилями відсоток числівників і взагалі слів, що відносяться до лексико-граматичного поля множинності, і велика кількість дат. З етимологічної точки зору  велика кількість інтернаціональних слів і схильність до інновацій, які все ж швидко перетворюються на штампи: free world, bulwark of liberty, escalation of war.

Розглядаючи лексику в денотативному плані, багато авторів відмічають великий відсоток абстрактних слів, хоча інформація, як правило, конкретна. В плані конотацій відмічається велика кількість не скільки емоційної, скільки оцінної та експресивної лексики. Англійських журналістів часто звинувачують в тому, що вони використовують претензійну лексику, за котрою ховається упередженість суджень: historic, epoch-making, triumphant, unforgettable - та при підняту архаїчну воєнну лексику, розрахованій на емоційну вербування читача на потрібну для господарів сторону: banner, champion, shield [1, ст. 77].

З лексико-фразеологічних особливостей газети потрібно відмітити заміну простого дієслова стійким поєднанням, що додає в кожне речення зайві склади і створює враження великої плавності: render imperative, militate against, make contact with, take effect, serve the purpose of, etc. В таких поєднаннях частіше всього, беруть участь дієслова з широкою семантикою, такі, як: рrove, render, serve, form, play, що поєднуються з абстрактними іменниками і прикметниками. Вони використовуються часто в пасивній формі: greatly to be desired, a development to be expected, brought to a satisfactory conclusion[1, ст. 81].

Література:

•1.     Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. - Л.: Просвещение, 1973. - 300 с.

•2.     Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. - М.: Наука, 1977. - 319 с.

•3.     Газетно-публіцистичний стиль [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: info@lib.ua-ru.net - Заголовок з екрану.

e-mail: bartosik@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>