XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Батишева В. І. ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Батишева Вікторія Ігорівна,

студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

         Проблеми розвитку науки в сучасному світі постають перед науковцями в особливо гострому питанні: як змінити ставлення політиків до проблем в науковій сфері і як домогтися фінансово-інвестиційної підтримки з боку державних діячів?

         Актуальність даного питання вивчали та висвітлювали в своїх працях такі дослідники, як: Я Жаліло, Б. Маліцький, Л. Федулова, О. Мех та ін., які розглядали наявні проблеми в науковій сфері як глобальну проблему розвитку суспільства. Тобто, через недостатність перспективних напрямків розвитку науково-технічної сфери і спостерігається відсутність ефективно обгрунтованих стратегічних напрямків розвитку суспільства.

         Поняття "економічної стратегії" являє собою взаємопов'язану систему дій, які спрямовуються на досягнення мети, завдань та перспективних напрямків економічного розвитку розрахованих на тривалий період.

         Кандидат економічних наук Я. Жаліло питання економічної стратегії, як категорії економічної науки визначає у взаємозв'язку з економічною тактикою, що являє комплекс заходів щодо реалізації економічної стратегії. В сукупності ці два поняття становлять собою економічну політику держави [1].

         Цілі економічної стратегії держави спрямовуються як на саму себе, так і на соціально-економічну систему суспільства загалом [2].

         Основними цілями економічної політики в сучасній ринковій економіці виступають завдання досягнення високої зайнятості, стабільності грошової системи зовнішньоекономічних зв'язків, ефективного розподілу доходів і майна. Підбір пріоритетних програм формується в залежності від конкретного стану соціально-економічної системи.

         Для побудови економічної стратегії потрібна розробка якісно нових стратегічних досліджень, які б орієнтувались на процесах аналізу стратегічних напрямків розвитку. Ці дослідження повинні базуватись на результатах різних галузей економічної науки.

         До ознак ефективної економічної стратегії належить [1]:

•1)          процес адекватного співвідношення економічної стратегії потребам середовища та цінностям політичних діячів, як суб'єктів реалізації економічної стратегії;

•2)          процес реалізації стратегічних напрямків розвитку суб'єктами економічної стратегії  та прийнятність стратегії з боку зовнішнього середовища.

Розвиток економічної стратегії забезпечується досягненнями науково-технічної сфери і тому важливим завданням держави є: розроблення ефективних напрямків розвитку науки.

Першим стратегічним напрямком виступає вплив держави на формування цілей в науковій сфері, тобто орієнтування науковців на досягнення економічно обґрунтованих досліджень в сфері економічного зростання та пріоритетних напрямків вдосконалення процесів розробки стратегічних завдань держави.

Затвердження національних програм розвитку наукоємної галузі здійснюється в порядку чинного законодавства. Пріоритетний напрямок розвитку економічних досліджень формулюється на основі критеріїв, які відображають певну наукову значимість, суспільну потребу та необхідність.

Сам процес розвитку наукової сфери веде за собою широке залучення науковців з різних галузей науки, економіки до процесу розробки пріоритетного механізму розвитку наукової сфери.

Наступним стратегічним напрямком, є збільшення ефективності фінансових надходжень в науку. Фінансова неспроможність держави забезпечити нормальні умови праці науковців визначається негативним сприйняттям останніх до державних потреб в науково-дослідній роботі, тобто повинні бути створені такі умови праці, які стимулювали б науковців до плідної роботи на Батьківщині, цим самим запобігаючи "відтоку розумів" за межі країни. Ця проблема є найгострішою в даному контексті, оскільки втримати вчених в тих рамках благополуччя, яке може забезпечити держава в порівнянні з високорозвиненими країнами зарубіжжя, дійсно важко.

Підвищення фінансування в науку потребує повного переформування механізму розподілу коштів та впровадження контролю за їх використанням.

Третім стратегічним напрямком розвитку наукової сфери виступає процес формування кадрового складу наукоємної галузі.

Для розвитку кадрового потенціалу науки необхідно:

•1)           приділити особливу увагу фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні вчених і наукових колективів;

•2)           забезпечити програму підтримки молодих спеціалістів для стажування в науково-дослідних центрах зарубіжжя, це спонукатиме до прагнення продовження роботи в науково-дослідній сфері та орієнтацію на процеси економічного розвитку іноземних країн;

•3)           запровадити таку форму оплати для науковців, яка відображатиме оплату праці за певні науково-дослідні розробки та досягнення, тобто на результат. Це спонукатиме до більш глибшого дослідження проблемних питань науки, економіки, суспільства загалом.

Четвертий напрямок визначається функціонально-організаційною структурою науки, яка дозволила б конкурувати вітчизняним науковцям з іноземними, щодо своєї наукової розробки.

П'ятим напрямком стратегічного розвитку є: покращення системи державного регулювання розвитку наукової сфери. Необхідно сконцентрувати сили на підвищенні зв'язку між державою та наукою. Важливо зосереджувати увагу на процесах узгодження інтересів науки, економіки, політики, суспільства загалом [3].

Таким чином, економічна стратегія розвитку суспільства безпосередньо пов'язана з розвитком наукової сфери. Економічна стратегія дає можливість вийти на новий рівень розвитку наукової сфери щодо забезпечення економічної політики держави.

Зростаючий вплив науки на сфери суспільного життя виявляється в важливості перспективного напрямку процвітання не лише за рахунок наукових та технічних сфер, а також за рахунок політичних, культурних цінностей і норм.

Література:

•1.     Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я.   Жаліло // Економіка України. - 2005. - №1. - с. 19-27.

•2.     Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. К., НІСД, 2003, с. 9-94.

•3.     Маліцький Б.А. Сучасний стан наукової сфери України та нова стратегічна доктрина її розвитку / Б.А. Маліцький // Наука та наукознавство. - 2006. - №2. - с. 16-32.

•4.     Зинченко Н.С. Подход к стимулированию развития науки и образования  в Украине / Н.С. Зинченко // Проблемы науки. - 2012. - №8. - с. 2-7.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>