XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Батрин С.В. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Батрин Станіслав Віталійович 

аспірант Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Проблематика корпоративного правовідношення розкривається у працях В. Кравчука, О. Кібенко, О. Вінник та інших вітчизняних дослідників. Окремим аспектом дослідження стає погляд на природу корпоративних прав.

Вже приймаючи рішення про використання належного йому на праві власності майна для здійснення підприємницької діяльності або для утворення господарської організації, власник здійснює, тим самим, належне йому суб'єктивне право [1, 13 - 14]. Утворення корпорації, насамперед, пояснюється через реалізацію права на утворення суб'єкта господарювання та здійснення діяльності посередництвом такого утворення.

Надалі, діючи у господарському обігу «під виглядом» корпорації дійсний власник реалізує право на ведення корпоративного господарювання через здійснення системи корпоративних правомочностей на:  участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також ряд інших правомочностей.

Отже, корпоративне право доречно розглядається як приватне право особи [2, 72], а більш звично - як суб'єктивне право, міра можливої поведінки, яку власник може здійснити. На користь цієї думки повинне свідчити й те, що в усіх визначеннях корпоративних прав, що пропонуються в національному законодавстві, їх перелік не є виключним. Вказується, що до числа корпоративних відносять й інші права, що можуть бути передбачені законодавством та статутними документами (ч.1 ст. 167 ГК України, п.1.8. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», п. 8 ч.1 ст. 2 ЗУ «Про АТ»). Це означає, що в даному разі корпоративні права розглядаються за аналогом до прав учасника товариства з тією тільки різницею, що ознака корпоративності  приписується устрою виключно трьох різновидів корпорації: АТ, ТОВ, ТДВ.

Слід погодитися з тією характеристикою корпоративних прав, яку  надає С. Артеменко: «корпоративні права в суб'єктивному значенні - це права, передбачені законом та внутрішньокорпоративними нормативними актами, які виникають у акціонера чи учасника корпорації внаслідок набуття ними відповідного права власності на акції, права власності на частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю та товаристві з додатковою відповідальністю і які закріплені в діючому законодавстві України та внутрішніх нормативних актах самої корпорації» [3, 23-24].

Корпоративні права виникають з набуттям статусу учасника товариства. Не можна погодитися в тому, що те ж право участі в розподілі прибутку акціонерного товариства виникає лише після повної сплати акціонерами акцій і відповідно - статутного капіталу товариства [4, 120]. На наш погляд, і це корпоративне право виникло в момент набуття статусу учасника, але може бути реалізованим за спеціальних умов, передбачених в статуті та законі.  

Що є підставою виникнення суб'єктивних корпоративних прав ? На думку деяких вчених, можна говорити, що суб'єктивне корпоративне право - це право особи, що виникає внаслідок реалізації свого засновницького права і шляхом створення юридичної особи [5, 26]. По - перше, правильно вказується, що суб'єктивне корпоративне право не «набувається» (що могло б підкреслити обігоздатність права), а саме виникає. З іншого боку, підставою до виникнення корпоративних прав слід назвати складний юридичний факт. З формального боку питання, корпоративні права виникають в силу внесення вкладу; набуття права власності на частку в статутному фонді; набуття правового статусу учасника товариства.

У науковій літературі відзначається, що під суб'єктивним корпоративним правом варто розуміти певні можливості (сукупність майнових та немайнових прав) учасників корпорації, які виникають на підставі участі в її діяльності [2, 76]. Хотілося б надати деяке уточнення. Вважаємо, що корпоративні права виникають не на підставі участі, а на підставі набуття статусу учасника товариства. Адже участь в діяльності корпорації може мати багатогранне забарвлення. Участь у діяльності корпорації можуть брати особи, які перебувають у трудових відносинах з корпорацією, або ж менеджмент, що на підставі цивільно - правових домовленостей здійснює управління поточними справами корпорації від імені власників - учасників. На противагу, набуття правового статусу учасника товариства породжує специфічну правову площину здійснення корпоративних прав. Інші особи, що цього статусу не набувають, корпоративні права не здійснюють.

Отже, а) корпоративні права становлять собою суб'єктивні правомочності учасників корпорації; б) корпоративні права виникають у особи, яка набула статусу учасника товариства. Більше того, і безпосереднє здійснення корпоративних прав може мати місце тільки в силу набуття цього статусу, що формально підтверджує приналежність особи до корпорації [6, 65]. 

Література:

1. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України /За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688с.

2. Крупчан О. Публічні і приватні засади в корпоративному праві України: правові питання. Вісник Академії правових наук України. 2(37). - С. 71 - 79;

3. Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 195 арк.

4. Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин [Текст] / О. М. Вінник // Вісник господарського судочинства. - 2008. - N 1. - C. 118-124

5. Васильєва В. Корпоративні правовідносини як вид суспільних відносин / В. Васильєва // Юридична Україна. - 2003. - № 10. - С. 24-26.

6. Мельник О. Корпоративне право України. Навчально-практичний посібник із зразками документів. К.: ФОП Мельник О.О., 2008. - 368 с.   

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>