XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Базурін В.М. РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Базурін Віталій Миколайович

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Постановка проблеми у загальному вигляді і зв'язок її з темами. Перехід вітчизняної системи освіти до Болонського процесу, зростання вимог до вчителів математики і фізики зумовлюють необхідність розвитку дослідницьких умінь у процесі навчання на 1-2 курсах. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є потужним засобом для організації дослідницької діяльності студентів фізико-математичних спеціальностей, однак їх можливості використовуються не повністю.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики з використанням ІКТ присвячені дослідження М.В.Каневської [1], С.А.Ракова [2].

Метою статті є розкриття особливостей побудови завдань для студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання технологій обробки графічної інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є важливою складовою процесу фахової підготовки майбутніх учителів математики і фізики. Студенти фізико-математичних спеціальностей вивчають такі ІКТ:

•·        технології зберігання інформації;

•·        технології обробки текстової інформації;

•·        технології обробки графічної інформації;

•·        технології обробки табличної інформації;

•·        технології створення і обробки баз даних та ін.

Технології обробки графічної інформації займають важливе місце серед ІКТ, які вивчаються майбутніми учителями математики і фізики. У процесі навчання технологій обробки графічної інформації майбутні учителі математики і фізики вивчають такі засоби ІКТ, як растровий графічний редактор і векторний графічний редактор, а приєднання України до Болонського процесу і, відповідно, збільшення частки самостійної роботи надає викладачу можливості для поєднання аудиторних практичних та дослідницьких завдань і індивідуальних дослідницьких завдань. У процесі вивчення графічних редакторів завдання творчо-дослідницького характеру розвивають у студентів дослідницькі уміння: уміння визначати логіку і послідовність дослідження, аналізувати і узагальнювати інформацію, оформляти результати дослідження у вигляді схеми, малюнку, ілюстрації.

Дослідницькі завдання необхідно використовувати при організації аудиторної та самостійної роботи студентів. Ми вбачаємо наступні види дослідницьких завдань: підготовчі завдання до лабораторних робіт, дослідницькі завдання до лабораторних робіт, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання. Для прикладу наведемо завдання до лабораторної роботи на тему "Створення банера для сайту".

Підготовка до лабораторної роботи: 1) проаналізувати розміри банерів, які використовуються на сайтах; 2) розробити ескіз банера; 3) підібрати зображення для банера.

Практична частина: 1) підготовка зображень для банера з фрагментів, даних викладачем; 2) створення банера за зразком.

Дослідницька частина: 1) створення зображень за ескізом, розробленим заздалегідь; 2) створення банера і збереження його у форматі GIF; 3) перевірка, який об'єм банера і чи відповідають його розміри вимогам.

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання у процесі навчання технологій обробки графічної інформації доцільно використати практичного або емпіричного типу. Прикладом дослідницького завдання емпіричного типу є "Кольорова гама освітніх сайтів". Прикладом завдання практичного типу є "Відновлення фотографій в Adobe Photoshop". Розвиток дослідницьких умінь найефективніший за умови поєднання всіх вищезазначених видів завдань (див.табл.1).

Таблиця 1

Вид завдань Дослідницькі уміння, що розвиваються
Підготовчі завдання до лабораторних робіт Вести науковий пошук;

Аналізувати літературні джерела;

Систематизувати інформацію

Дослідницькі (аудиторні) завдання до лабораторних робіт Оформляти результати дослідження;

Оцінювати результати дослідження

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання Висувати гіпотезу дослідження;

Розробляти логіку і послідовність дослідження;

Вести науковий пошук;

Аналізувати літературні джерела;

Систематизувати і узагальнювати інформацію;

Робити висновки з проведеного дослідження;

Оформляти результати дослідження у вигляді малюнків, ілюстрацій

Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розробок. Нами визначений перелік дослідницьких умінь, які розвиваються у майбутніх учителів математики і фізики у процесі навчання технологій обробки графічної інформації. Наступний етап - розробка системи дослідницьких завдань.

Література:

1. Каневська М.В. Особливості сучасної системи підготовки майбутніх вчителів математики [Електронний ресурс] / М.В.Каневська. - Режим доступу: http://users.kpi.kharkov.ua/lre/MicroCAD/mcad2000/6.htm.

2. Раков С.А. Математична освіта: компетентісний підхід з використанням ІКТ: Монографія / Раков Сергій Анатолійович. - Х.: Факт, 2005. - 360  с.

e-mail: u-3700@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>