XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Беба Н.В. СПЕЦИФІКА КАРТОГРАФУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ

Беба Надія Володимирівна

Кафедра геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА КАРТОГРАФУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ

Різноманітність видів туризму і рекреації зумовлює появу спеціалізованих карт, присвячених таким видам туризму, як туристські походи - пішохідні (у тому числі лижні), кінні, водні, велосипедні, автомобільні, комбіновані тощо. Але картографічні матеріали на території України здебільшого сьогодні є недостатньо інформативними і не можуть в достатньому обсязі задовольнити потреби різних категорій споживачів щодо повноти і достовірності інформації про маршрути, об'єкти туристської інфраструктури тощо.

Останнім часом спостерігається, що населення дедалі більше відходить від пасивних форм відпочинку, віддаючи перевагу активному туризму. Активні види туризму дають змогу випробовувати свої фізичні можливості, отримати спортивні навички, оздоровитися тощо. Наша країна має чудові умови для активного туризму упродовж усього року. Серед картографічних творів туристської тематики, виданих на територію України, рідко зустрічаються або не зустрічаються взагалі картографічні сюжети, присвячені зимовим та міжсезонним видам відпочинку, окремим видам екстремального туризму (дельта- і парапланеризм, прогулянки на повітряних кулях, спелеотуризм, альпінізм, підводна археологія, мотоциклетний, парусний спорт тощо).

Нові запити туристів змушують переосмислювати підходи до створення картографічних творів туристської тематики. Туристам, які прагнуть отримати якомога більше інформації про цікаві регіони та об'єкти, вже недостатньо довідкової літератури у вигляді путівника з невеликою кількістю картографічних зображень або картографічної продукції з обмеженою довідковою інформацією і з мінімальною кількістю порад та ілюстрацій. Постає завдання створення такої картографічно-інформаційної продукції, яка б мала цілісну та логічну структуру, давала вичерпну відповідь на більшість питань громадян, що подорожують з певною метою, відображала б реальні можливості використання наявної інфраструктури для відпочинку та занять спортом.

Однією із ключових методологічних проблем рекреаційно-географічних досліджень також є необхідність структурування рекреаційної діяльності, її систематики і класифікації [С. 562. 2]. Нові види і форми рекреаційної діяльності поступово приходять на зміну традиційним. Крім того, кожний вид може підрозділятись на підвиди, нерідко види або підвиди сполучаються між собою. Класифікація рекреаційної діяльності має велике наукове і практичне значення. Вона дозволяє впорядкувати знання і глибше дослідити поняття.

Систематика і класифікація видів рекреаційної діяльності є необхідною умовою для визначення і розробки окремих видів картографічних творів для неї. У науковій літературі зустрічається багато різних класифікацій туризму, зокрема розроблено розгорнуті класифікації рекреаційної діяльності М. П. Крачило, О. О. Бейдиком, О. Г. Топчієвим та іншими науковцями.

В роботі Ю.І. Прасул [1] запропоновано класифікацію туризму за декількома критеріями, з чим можна погодитися лише частково. Ми вважаємо, що більшість наведених критеріїв характеризують рекреаційну діяльність загалом, а не тільки туризм як один із її видів. Також вважаємо задоцільне виділити мисливство, рибальство та збиральництво в окремий вид рекреаційної діяльності за спеціалізацією (метою), замість типу діяльності одночасно з походом, екскурсією, подорожжю тощо, як пропонує автор. Погодимося з виділенням такого критерію, як віковий склад груп: "дитячий, молодіжний, осіб середнього віку, осіб літнього віку", але дещо змінимо відповідні назви. Критерій засобів переміщення також можна назвати видами туризму, а такий критерій, як тип рекреаційних природних ресурсів не вважаємо доцільним виділяти в даній класифікації - особливо такий його вид, як сільський не є природним рекреаційним ресурсом.

Отже, виділемо види рекреаційної діяльності за засобами пересування (видами туризму):

піший;

лижний;

вело-;

кінний;

спелео-;

комбінований;

авіа- та залізничний;

гірський;

автомото-;

повітроплавний;

водний;

підводний;

За спеціалізацією (метою) виділимо наступні види рекреаційної діяльності:

екскурсійна;

лікувально-оздоровча;

екоологічна;

етнічна;

сільська;

екзотична;

ділова;

релігійна;

мисливство, рибольство, збиральництво;

пригодницька;

фестивальна;

учбова;

розважальна;

В сучасних умовах комп'ютеризації та інформатизації суспільства для картографування видів рекреаційної діяльності доцільно застосовувати геопросторові бази даних, що дозволяють найоптимальнішім способом структурувати, видозмінювати, аналізувати відповідну інформацію про об'єкти та їх місцеположення.

Автором пропонуються оптимізувати масштаби для картографічних матеріалів туристсько-рекреаційного спрямування різних рівнів картографування, враховуючі сучасні потреби користувачів та комп'ютерні можливості:

локальний рівень (територіально-рекреаційний комплекс: національний природний парк, історико-культурний заповідник, гірський курорт, окремий населений пункт, група населених пунктів; масштаби: 1:50 000 і більше);

регіональний рівень (адміністративна область, район країни; масштаби: 1:50 000 - 1:100 000);

національний рівень  (країна; масштаби: 1:100 000 і дрібніше);

глобальний рівень (весь світ, кілька країн чи регіонів; масштаби: 1:1 000 000 і дрібніше).

Рівні картографування є взаємопов'язаними між собою, але кожен з них має свої особливості, і, окрім математичної основи, відрізняються класифікаціями об'єктів, графічним оформленням тощо. Запропонована градація рівнів для картографічних творів туристської тематики в Україні вказує на те, що в цілях збільшення точності та інформативності карт необхідно використовувати більш великі масштаби відображення картографічної інформації, ніж ті, що зазвичай нині застосовуються. Крім того, зазначимо важливість інтегрованого використання рівнів картографування визначеної території в одній системі, які є взаємодоповнюючими і важливими при аналізі та дослідженні рекреаційної діяльності.

Серед проблем, що не сприяють розвитку картографування видів туризму і рекреації, значне місце посідає проблема нестачі інформації. Актуальними завданнями є створення спеціальних великомасштабних карт туристських маршрутів, відповідних карт в електронному форматі. Покращенню інформаційного забезпечення рекреаційної діяльності в Україні сприяє поширення інформаційної мережі Інтернет, яка до певної міри компенсує нестачу традиційних видів паперових та електронних видань, але на спеціалізованих веб-ресурсах описи маршрутів даються лише зрідка у супроводі з картографічним матеріалом, здебільшого незадовільної якості. Проблема картографічного забезпечення рекреаційної діяльності полягає ще й у тому, що значна частина інформації для нього має несталий характер, що при електронному картографуванні і оперативному оновленні інформації може бути частково вирішена.

Висновки.  Динамізм розвитку світового туризму в новому тисячолітті вимагає глибокого осмислення і постійного аналізу тенденцій, що відбуваються в цій індустрії, - для того щоб якомога повніше забезпечити інформацією перспективні види рекреаційної діяльності в Україні. Одним із шляхів покращення добробуту населення та залучення інвестицій є розвиток в регіонах нашої країни нетрадиційних видів туризму і рекреації. Картографічне забезпечення різних видів туризму і рекреації є основною вимогою їх подальшого розвитку. Серед основних вимог до картографічних матеріалів туристсько-рекреаційного спрямування виділимо такі: надійність (включаючи точність та достовірність змісту), інформативність (найоптимальніша повнота змісту залежно від призначення карти), читаність (оптимальне зорове сприйняття картографічного зображення в цілому та всіх його умовних позначень окремо), художнє оформлення (дизайн окремих елементів і усього твору в цілому, компонування твору). Забезпечення туристів докладною і якісною картографічною інформацією про маршрут подорожі є життєво важливим, адже недостатнє інформаційне забезпечення на маршруті може бути причиною виникнення ризиків для здоров'я та життя туристів.

Багато регіонів нашої країни мають маловивчені, важкодоступні пам'ятки археології та культури, які викликають значний інтерес у туристів. Також нині серед туристів, особливо серед самодіяльних, є тенденція до короткотривалих мандрівок із місцевими або ближніми маршрутами тривалістю 1-3 дні, які надають можливість мандрівникам або повернутись у місце виходу, або вийти до сусіднього району.

Запропонована градація рівнів для картографічних творів туристської тематики в Україні вказує на те, що з метою збільшення точності та інформативності карт необхідно використовувати більші масштаби, ніж ті, що зазвичай застосовуються нині. Крім того, актуальним є інтегроване відображення різних рівнів картографування в одній системі, які є взаємодоповнюючими і важливими при аналізі та дослідженні рекреаційної діяльності.

До складу ГІС туристського призначення нами пропонується включати наступні інформаційні шари:

цифрові карти місцевості різних масштабів (з їх взаємоузгодженням та інтеграцією);

тематичну інформацію в описовому та графічному вигляді, аудіо- або відео форматі про:

міські і природні ландшафти, історичні і архітектурні пам'ятки тощо;

інфраструктуру регіону (транспорт, зв'язок, підприємства сфери послуг громадського харчування, проживання тощо);

екологічний стан рекреаційних територій;

соціальний стан регіону;

туристські ресурси;

туристські маршрути.

Аналіз специфіки різних видів туризму та рекреації дає змогу зробити висновок про відсутність багатьох об'єктів і показників на картографічних сюжетах, що нині існують, а часто і відсутність відповідних сюжетів загалом.

Література:

1. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.12 "географічна картографія" / Ю. І. Прасул. - К., 2004. - 20 с.

2. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник / О. Г. Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.

3.  http://bikeland.com.ua/ - проект популяризації велосипедних поїздок у Карпатах "Велокраїна".

4.  http://opencyclemap.org/ - інтерактивна карта для велосипедистів (весь світ).

5.  http://openrouteservice.org/ - інтерактивна карта для прокладання маршрутів різних видів туризму та пошуку Точок Інтересу (весь світ).

6. http://poezdnik.kiev.ua/ - сайт для активних туристів-водників, з описами маршрутів та картами-схемами.

7.  http://yournavigation.org/ - інтерактивна карта для прокладання маршрутів різних видів туризму (весь світ).

 

 

e-mail: nadia22@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>