XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бєлкін М.Л. СУДОВІ СПОРИ В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Бєлкін Марк Леонідович

Заступник директора ТОВ КУА «Профіт»

СУДОВІ СПОРИ В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Право на звернення до суду є фундаментальним правом на захист прав в демократичній державі. Аналіз судових справ в сфері діяльності інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) дозволяє запропонувати наступну класифікацію таких справ (далі «КУА» - компанія з управління активами):

а) спори між ІСІ (КУА) та емітентами цінних паперів. Ця категорія спорів стосується, як правило, проблеми порушення емітентами прав фондів-інвесторів. Наприклад, у справі № 45/369, розглянуті Вищим господарським судом України (далі - ВГСУ) 19.08.2010 р. [1], ТОВ КУА в інтересах пайового інвестиційного фонду (ПІФ) звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до ВАТ, акції якого знаходилися в активах ПІФ, про визнання рішення загальних зборів акціонерів від 31.07.2009 р. недійсними;

б) спори між інвесторами ІСІ та ІСІ (КУА). Так, у справі № 12/94пн, розглянутій ВГСУ 13.02.2007 р. [1], досліджувалося питання розмежування активів між КУА та її ПІФ. Суди всіх інстанцій, що розглядали дану справу, зокрема, Верховний Суд України, підтвердили належність спірних активів ІСІ. Активи були придбані для ПІФ за рахунок його власного капіталу, належать інвесторам на праві спільної часткової власності та розподілені між інвесторами шляхом придбання ними інвестиційних сертифікатів, що узгоджується із ст. 22, 23 Закону України (далі - ЗУ) «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі - ЗУ «Про ІСІ»). Згідно ст. 392 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, інтереси власника майна захищені ст. 16, 386 ЦКУ. Отже, інвестори ПІФ правомірно поставили питання про захист своєї спільної власності, придбаної в активи ІСІ.

в) спори з адміністрування пільг ІСІ. Ці спори відбуваються, як правило, за участю податкових органів.

Найбільш часто органи податкової служби ставлять під сумнів пільгу з податку на прибуток ПІФ, не визначаючи активи ПІФ як такі, приписуючи їх КУА і стягуючи з КУА податок на прибуток. Так в Постановах від 20.01.2011 р. у справі № 2-а-12793/09/2670 та від 04.02.2011 р. у справі № 2а-8233/10/2670 за позовом КУА до ДПІ Окружний адміністративний суд м. Києва [2] спростував твердження податкового органу щодо неможливості віднесення до активів ПІФ цінних паперів, випуск яких був згодом скасований, але придбання цих цінних паперів відбулося в період легального обігу цінних паперів. Ця проблематика є фактично продовженням спроб податкових органів донараховувати податки «заднім числом» [3]. З огляду на позицію Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) щодо незаконності таких дій [3] є всі підстави вважати, що дані рішення судів першої інстанції будуть підтримані.

В ухвалі від 20.01.2011 р. у справі № 2-а-4151/10/2670 [2] Київський апеляційний адміністративний суд (далі - КААС) спростував твердження податкового органу щодо неможливості віднесення до активів ПІФ цінних паперів, придбаних в борг. В ухвалі від 08.07.2010 р. №№ К-13514/07, 13515/07 [2] ВАСУ спростував твердження податкового органу щодо неможливості віднесення до активів ПІФ цінних паперів, набутих КУА в активі ПІФ до розміщення інвестиційних сертифікатів ПІФ, але оплачені після розміщення цих сертифікатів за рахунок коштів інвесторів. Отже, в порядку адміністративного судочинства вдається захистити права ІСІ.

Разом із тим, відомі спори інвесторів ІСІ відносно застосування передбачених законом пільг, зокрема, зниженої ставки податку на доходи фізичних осіб (5 % замість 15 %), отримані від операцій з цінними паперами ІСІ. Так, в ухвалі КААС від 10.02.2011 р. у справі № 2а-12559/09/ за позовом фізичної особи до ДПІ [2] зазначається, що як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА уклала договори купівлі-продажу цінних паперів та викупу інвестиційних сертифікатів з КУА, отже отримав інвестиційний дохід саме від операцій з цінними паперами ІСІ. За таких умов застосування ставки податку 5 % є правомірним. Отже, в порядку адміністративного судочинства вдається захистити і права інвесторів ІСІ;

г) спори ІСІ (КУА) з державними органами з інших питань. До цієї групи судових спорів доцільно віднести, зокрема, спори з приводу застосування норм законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Так, у справі № 2а-11497/10/2670 за позовом ТОВ КУА розглядався спір про те, чи підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу операція по сплаті цінних паперів готівкою через касу банку. Проблема полягає в тому, що безпосередня сплата цінних паперів готівкою в касу продавця такому моніторингу підлягає в силу прямої вимоги ст. 11 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в попередній редакції. В результаті розгляду справи, в ухвалі від 25.11.2010 р. [2] КААС встановив, що готівковою ця операція є для банку, а для продавця така операція є безготівковою. Оскільки позивач за продаж цінних паперів отримав кошти у безготівковій формі через установу банку, то у відповідача відсутні підстави для застосування штрафних санкцій саме до позивача, оскільки саме банк є суб'єктом фінансового моніторингу при проведенні спірної операції;

д) спори інвесторів ІСІ з державними органами з приводу наслідків інвестування. Згідно ч. 5 ст. 34 ЗУ «Про ІСІ», до складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання, оформлені, зокрема, договорами  позики. При цьому позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є венчурний фонд.

В ухвалі від 15.06.2010 р. № К-16998/10 ВАСУ вирішив касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) щодо можливості віднесення до складу валових витрат відсотків, сплачених по позиці, отриманої від венчурного фонду [2]. ВАСУ взяв до уваги, що згідно зведеного облікового реєстру акціонерів ЗАТ до складу акціонерів ЗАТ входить венчурний ПІФ (ПЗНВІФ) «Співдружність» ТОВ КУА «Дельта». Ця КУА у межах здійснення діяльності з управління активами ПЗНВІФ «Співдружність» шляхом укладання договорів позики залучає до складу активів венчурного фонду боргові зобов'язання ЗАТ як емітента, частка у корпоративних правах якого у вигляді акцій входить до складу активів ПЗНВІФ «Співдружність», що відповідає вимогам ч. 5 ст. 34 ЗУ «Про ІСІ». Крім того, метою залучення коштів було їх використання ЗАТ для поповнення обігових коштів, а отже, надання позики пов'язане з веденням саме господарської діяльності платника податку і повністю відповідає умовам чинного на момент виникнення спірних правовідносин ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» (аналогічна норма зберігається і в Податковому кодексі України). Отже, суд визнав правомірним отримання позики від венчурного фонду та обліку її як фінансового кредиту;

е) питання створення та ліквідації підприємств, реєстраційно-дозвільних процедур та інших процедур, пов'язаних з функціонуванням ІСІ. Такі справи можуть виникнути з огляду на повноваження суб'єктів владних повноважень щодо звернення до адміністративного суду з позовами про припинення юридичних осіб, зокрема, повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) щодо припинення акціонерних товариств (ч. 2 ст. 110 ЦКУ), в тому числі корпоративних інвестиційних фондів (КІФ, ст. 20 ЗУ «Про ІСІ»), а також визнання/невизнання інвестиційний фондів такими, що відбулися. Так, в ухвалі КААС від 01.03.2011 р. у справі № 2-а-1426/09/2670 за позовом КУА до ДКЦПФР [2] розглянуте рішення ДКЦПФР № 1551 від 29.12.2008 р., яким ПІФ визнано таким, що не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ. На підставі вказаного рішення, 21.01.2009 р. Комісією прийняте рішення № 39, яким визнано випуск інвестиційних сертифікатів позивача таким, що не відбувся, та скасовано реєстрацію фонду в Єдиному державному реєстрі ІСІ. При цьому Рішення № 1551 від 29.12.2008 р. мотивовано тим, що в активи фонду складали акції, випуск яких був згодом скасований. В ході розгляду справи суди визнали такий висновок неправомірним, оскільки на момент досягнення необхідного розміру активів випуск акцій не був скасований, акції знаходилися в легальному обігу;

є) застосування стягнень, санкцій, відшкодування шкоди. Прикладом даного виду спорів є спір, розглянутий Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом за позовом КУА до ДКЦПФР про визнання протиправним та скасування рішення від 26.02.2008 р. № 201 щодо анулювання ліцензії КУА. В судовому порядку позов задоволено, рішення про анулювання ліцензії скасоване [2]. В іншому судовому рішенні - Постанові КААС від 22.11.2010 р. у справі № 3/620 (2а-9459/08) за позовом КУА до ДКЦПФР [2] скасована постанова ДКЦПФР про накладення санкцій на ТОВ за правопорушення на ринку цінних паперів.

Отже, судова практика свідчить про численні порушення суб'єктів владних повноважень у стосунках з інвестиційними структурами, що не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату.

Література:

1. Офіційний сайт Вищого господарського суду України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/

2. Єдиний державний реєстр судових рішень. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/

3. Бєлкін Л.М. Судова практика спорів з податковими органами з приводу нарахування податків по операціях з акціями, випуски яких скасовані / Л.М.Бєлкін // Простір і час сучасної науки: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19-21 квітня 2011 року. - Ч. 5. - Київ, 2011. - С. 53-59. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/kand-tehn-nauk-belkin-lm-sudova-praktika-sporiv-z-podatkovimi-organami-z-privodu-narahuvannya-podatkiv-po-operatsiyah-z-aktsiyami-vipuski-yakih-skasovani/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>