XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Белозьорова Н.О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Белозьорова Наталія Олександрівна, аспірантка

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

  Друга половина XIX ст. є важливим періодом у розвитку освіти України. Помітний вплив на цей процес здійснювала Росія, яка історично об'єднала значна кількість українських земель (у середині ХІХ ст. до складу Російської імперії входило близько 80 % українських земель [3, 245; 7, 256)]). У цей період проблема розвитку народної освіти в Україні полягала не тільки в недостатній кількості шкіл для народу, а й у незадовільну якість навчально-виховного процесу в них.

Більшість початкових шкіл, які діяли в цей час, орієнтувалося в організації діяльності на документи початку - першої половини ХІХ століття («Новий статут навчальних закладів, підвідомчих університетам» 5 листопада 1804 р. [8, 30]; «Новий статут гімназій, повітових і парафіяльних училищ» 8 грудня 1828 р. [4, 35]), в яких методи навчання не вказувалися. Навчання читання, яке складає важливу частину навчально-виховного процесу початкової школи, відбувалося в більшості шкіл з досить консервативною буквоскладальною методикою. Заучування назв букв, яке було покладено в основу цієї методики, відволікало дітей від самого процесу оволодіння навичками читання, гальмувало його, перетворюючи на просте заучування слів і цілих текстів. Підкреслимо, що подібні методи викладання, хоча і реалізовувалися в більшості початкових шкіл, вже не задовольняли освітні потреби вчителів та учнів.

Вчителі були вимушені здійснювати емпіричний пошук нових не апробованих раніше форм і методів. Однією з таких нових методик початкового навчання була звукова методика Золотова. За свідченням джерел того часу вперше звуковий метод почали застосовувати в недільних школах, які виникли на Україні в кінці 50-х рр. XIX ст. [1, 10, 18; 6, ХV]. Цей факт пояснюється тим, що саме призначення недільних шкіл - за короткий час вихідних дати початкові знання і вміння малограмотному простому народові - передбачало застосування в навчально-виховному процесі спрощених і, за браком часу, більш ефективних методик навчання, ніж ті, Які були загальноприйняті в початковій школі початку - середини XIX ст.

Характеризуючи методику навчання грамоті в недільних школах, автор статті, надрукованій у журналі «Керівництво для сільських пастирів» (1860 р.), пише: «Система навчання прийнята тут класна, а методу - Золотова, яку, однак, викладачі видозмінюють на власний розсуд». [1, 19] За даними джерел того часу, застосування вчителями звукового методу навчання читання, дозволяло досягти вражаючих результатів. Як приклад наводиться досвід вчителя недільної школи Г. Андрузького, який навчив читати учня за три уроки, причому, після дев'яти уроків учень читав уже побіжно [1, 19].

Слід зазначити, що народжена в створених в 50-60-х рр. XIX ст. недільних школах України (у м. Києві, м. Катеринославі) методика навчання грамоті отримала розповсюдження у всіх відкритих пізніше недільних школах, зокрема, в школі заснованої 12 червня 1860 р. у м. Москва. Цей факт отримав значний суспільний резонанс, зокрема, в друкованих виданнях того часу говорилося: «Навчання неписьменних відбувалося за звуковий методикою, яка тоді ще так мало застосовувалася, що використання її в московських недільних школах було відзначено у всіх відомостях про ці школи». [1, 50].

У цілому, відзначимо, що в другій половині ХIХ ст. на Україні саме недільні школи відіграли важливу роль у справі розробки та впровадження нових прогресивних методик викладання різних предметів початкового навчання.

Література:

1. Абрамов Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. - Харьков: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1896. - [2], 105 с., [1] л. + Снимки.

2. Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т імені Г. С. Сковороди. - Х., 2001. - 280 арк. - Бібліогр.: арк. 226-271.

3. Історія України: Навчальний посібник / Бойко О.Д. - К.: Академвидав, 2006.- 686 c., (С. 245);

4. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навч. посібн. - Кіровоград, КДПУ ім. В. К. Винниченка, 1998 г. - 169 с.

5. Миропольский С. Очерки истории церковноприходской школы от первого ее возникновения до настоящего времени. - СПб.: Синодальная тип., 1894. - Вып. 1. - 234 с.

6. Половцов В. Краткие правила преподования русского языка и грамматики для русских. 2-е изд. - СПб: Тип.военно-учебных заведений 1851. - 56 с.

7. Субтельний О. Україна. Історія. Видання 3. - Київ: Либідь, 1993. - 717 с.

8. Шмид Георг Карлович (1836-1912). История средних учебных заведений в России. - Санкт-Петербург: Изд. О. Богданова, 1878. - 684 с.

 

 


Один комментарий к “Белозьорова Н.О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.”

  1. Екатерина:

    Великолепная статью, которая раскрыла вопросы касающиеся использования методов в воскресных школах Восточного региона Украины в конце 19 - начале 20 столетия. Данная статья помогла мне в научной работе. Автору желаю успехов и побед в научном мире! С уважением, Екатерина.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>