XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бендас С.А., Дранович М.П. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Бендас Сергій Андрійович

Буковинська державна фінансова академія

м. Чернівці

Науковий керівник:

Дранович Михайло Петрович

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану страхового ринку, основних проблем функціонування та розвитку страхування в Україні.

Постановка проблеми. Розвиток страхового ринку України і використання його в інтересах економіки в умовах її інтеграції у світове економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки країни.

Ринок страхування є складовою фінансового ринку, його розвиток відбувається досить суперечливо і він далекий від світових стандартів. Закони ринку на етапі його становлення та стабілізації вимагають збалансованого функціонування всіх ринкових інститутів, які довели свою необхідність за багатовікову історію розвитку і становлення ринкових відносин в розвинутих державах світу [1].

На сьогодні визначальним завданням державної політики в галузі страхування є підвищення його ролі в економіці країни й забезпечення умов для ефективного розвитку, оскільки надійний страховий захист виступає фактором соціальної та економічної безпеки як окремої людини, так і держави загалом [2].

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Вагомий внесок в дослідженні питань функціонування та розвитку страхового ринку, у своїх наукових дослідженнях, зробили багато вчених-економістів, таких як Л.М. Гутко, Н.В. Ткаченко, Вовчак О.А., Ковальчук С.А.  та інших.

 Метою даної роботи є дослідження сучасного стану страхового ринку, а також визначення шляхів підвищення розвитку страхування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Оцінка тенденцій розвитку страхового ринку України вказує на те, що страхування є однією з найбільш рентабельних галузей національної економіки, тому що дохідність від страхової діяльності є надзвичайно високою.

За даними Державної комісії по регулюванню ринків фінансових послуг за 2010 рік основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін щодо скорочення падіння та стабілізації, і в порівнянні до 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

•-     на 29,6% збільшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 34,3%, кількість договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті за 2010 рік збільшилась на 3,2% і становила 433 836 996 одиниць;

•-     на 8,8% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 3,8%;

•-     на 20,3% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 14,8%;

•-     на 29,2% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 34,9%, а на зовнішньому - зменшились на 3,3%;

•-     на 8,2% збільшився обсяг страхових резервів;

•-     на 5,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 10,4%;

•-     загальна кількість страхових компаній становить 451, що на 24 компанії менше ніж у 2009р. , у тому числі СК "life"* - 70 компаній, СК "non-life" - 381 компанія [5].

Обсяги надходжень страхових платежів збільшились на 2,4% (до 3 157,6 млн. грн.), тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зменшились на 10,2% (до 1 233,7 млн. грн.). Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 91,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (26,2% всіх СК "non-Life") та 95,6% - 20 СК "Life" (28,6% всіх СК "Life").

У структурі валових страхових премій за видами страхування найбільша частка страхових премій належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») - 3 860,7 млн. грн. (або 25%); страхування майна - 2 927,7 млн. грн. (або 19%); страхування від вогневих ризиків - 1 887,7 млн. грн. (або 12%).

Обсяг валових страхових виплат за 2010 рік становив 3 953,5 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 3 914,7 млн. грн. (або 99,0%), зі страхування життя - 38,8 млн. грн.(або 1,0%) [5].

Незважаючи на позитивні результати діяльності страхових компаній у 2010р., порівняно з 2009р. існує низка проблем які потребують негайного вирішення:

•-     незабезпечення наявності страхового покриття майна, що перебуває у заставі в комерційного банку;

•-     встановлення податковими органами дискримінаційних вимог для страховиків щодо оподаткування курсових різниць;

•-     недостатній контроль за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників;

•-     відсутність в регулятора страхового ринку дієвого механізму щодо недопущення демпінгу на ринку та штучного зниження платоспроможності страховиків;

•-     велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;

•-     нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;

•-     недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку [3].

Вирішення частини цих проблем лежить у політичній площині. Держава повинна спрямувати зусилля на забезпечення прозорості діяльності, відновлення ліквідності страховиків, запровадження механізму передачі страхового портфеля іншому страховикові, встановлення рівноправних партнерських відносин із банками, забезпечення ефективного контролю наявності полісів обов'язкового страхування тощо. Формування стабільного страхового ринку потребує об'єктивного інформування всіх його учасників про основні умови, вимоги та ризики у процесі їх діяльності [1].

З метою більш ефективної реалізації визначених Держфінпослуг пріоритетів діяльності у 2010 році регулятором було активізовано співпрацю з іншими органами влади: Національним банком України та Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку в рамках укладених угод про обмін інформацією, Антимонопольним комітетом України - угода про партнерство щодо реалізації спільних дій зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції у фінансовій сфері, Аудиторською палатою [4].

Висновок. Отже, страховий ринок має великий потенціал розвитку, тому важливим є створення нових можливостей у розвитку страхового бізнесу, що забезпечить належний розвиток страхового ринку України.

Тому, для забезпечення подальшого розвитку національного страхового ринку, необхідно:

1)  удосконалити правові засади захисту прав споживачів страхових послуг:

-     удосконалити  порядок ліцензування діяльності  страховиків;

-  підвищити вимоги до джерел формування статутного капіталу страховиків;

- удосконалити проведення аналізу статистичної інформації із страхування та звітності страховиків і страхових посередників;

2) сприяти розвитку довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення та врегулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового  медичного страхування;

3)   підвищити рівень капіталізації страховиків, їх фінансової надійності та платоспроможності;

4) необхідно застосувати жорсткі правила по резервах, активах і фінансовій звітності страховика і вжити термінові заходи для захисту страхових резервів, які сьогодні заморожені в банківській системі України і знаходяться під загрозою зникнення в проблемних банках.

5)  забезпечити страховий ринок висококваліфікованими кадрами;

6)  забезпечення високого рівня страхової культури населення;

Страхова справа є досить важливою, бо забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть.

Література:

1. Гутко Л. М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Л.М. Гутко // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 7. - С. 19-24.

2. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. - 2010. - №3. - С. 82-91.

3. Вовчак О. А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України // Світ фінансів. - 2007.- № 1.- с. 107-115.

4. Ковальчук С.А. Дослідження ринку страхових послуг // Маркетинг в Україні. - 2009. - №1. - С.23-27.

5. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України .


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>