XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бербенюк М.М. ПЕРЕХІД ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Бербенюк Марія Миколаївна
Чернівецький торговельно-економічний інститут

ПЕРЕХІД ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Сучасні перетворення в системі економічних відносин суб’єктів господарювання України, поява нових користувачів з різними економічними запитами потребують формування принципово нових підходів до інформаційного середовища, обґрунтування принципів, методів і методології складання системи звітної інформації з одночасним визначенням її ролі серед економічних наук.
Інтеграція України в світовий економічний простір зумовлює перехід бухгалтерського обліку в Україні на міжнародні стандарти.
Саме це питання розглядається багатьма науковцями, зокрема такими, як Голов С.В., В.Г. Швець, Л.Г. Ловінською, Г.О. Партин.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) – це система принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
У багатьох країнах світу МСФЗ приймаються як закон для оновлення власної інфраструктури ринку та наближення його до найкращих світових практик. МСФЗ охоплюють коло питань, украй важливих в умовах розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків тощо. Оскільки інтерпретація МСФЗ має бути однаковою в різних країнах світу, ці питання досить детальні й разом з тим розширені.
Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.
В свою чергу згідно МСБО 1 «Подання фінансових звітів» повний комплект фінансових звітів включає такі компоненти:
 Баланс
 Звіт про прибутки та збитки
 Звіт про зміни у власному капіталі
 Звіт про рух грошових коштів
 Облікова політика та пояснювальні примітки
Згідно з пунктом 9 МСБО 1 підприємства заохочуються до подання фінансового огляду, складеного керівництвом, який містить опис і пояснення основних рис результатів діяльності підприємства та його фінансового становища, а також виклад основних невизначеностей. Слід зауважити, що у П(С)БО подібного фінансового огляду як додаткового звіту не передбачено.
Структурно МСБО 1 включає положення, які визначають методологічні засади формування та подання інформації в усіх компонентах фінансової звітності. Окрім П(С)БО 1, в Україні такі засади викладено ще у чотирьох стандартах: П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» та П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Аналогічних МСБО чи МСФЗ немає. На відміну від МСБО 1, перелічені П(С)БО надають детальний опис та характеристику кожної окремої статті, що спрощує методику складання форм фінансової звітності.
На відміну від МСБО 1, у пунктах 14-18 П(С)БО 1 чітко визначено якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. Це означає, що вони відсутні у МСБО 1, проте непослідовність викладення ускладнює їх розуміння та сприйняття.
У МСБО 1 детально визначено перелік користувачів фінансової звітності та їх інформаційні потреби, тоді як П(С)БО 1 дає визначення користувачів без класифікації за певними групами.
У цілому між цими стандартами більше схожості, ніж відмінностей, оскільки П(С)БО в Україні розроблялися відповідно до МСФЗ.
На мою думку, застосування МСФЗ для вітчизняних підприємств буде позитивним явищем, адже принципи, які закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її більш адекватною і здатною відображувати дійсний майновий стан організації. Таким чином можна сказати, що цінність МСФЗ є важливою не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів і це підтверджує необхідність впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.
Література:
1. Засадний Б. Складання та подання фінансових звітів відповідно до МСФЗ: загальні вимоги //Справочник економиста. – 2007. – С. 61-69.
2. Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. № 9. – С. 21 -29.
3. Проданчук М. Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 26-32.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>