XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Березіна О.Ю. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Березіна О.Ю.

Старший викладач кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Соціальна відповідальність корпорацій (СВК) - це соціально-економічний інститут, що функціонує як відкрита система, в рамках якого будується процес взаємодії корпорації та її стейкхолдерів, що сприяє скороченню трансакційних витрат, розв'язанню конфлікту інтересів та набуттю корпорацією стійких конкурентних переваг шляхом використання соціальних інвестицій, соціального партнерства, соціальної звітності, дивідендної політики та корпоративних комунікацій. При цьому інститут соціальної відповідальності корпорацій функціонує в межах компонентів внутрішнього (внутрішня корпоративна структура, політика та етика, ресурси) і зовнішнього середовища (норми права, регулювання, конкуренція, стандарти, глобалізація, кризи і зміни в політичному та макроекономічному середовищі, додаткові інститути) [1].

Соціальна відповідальність корпорацій є сучасним стилем ділової активності, який суттєво впливає на функціонування та імідж корпорації та є одним з її нематеріальних активів. Однією з передумов ефективного функціонування вітчизняних підприємств в умовах висококонкурентного глобального середовища є формування вітчизняної моделі СВК з використанням найкращої практики континентального бізнесу та врахуванням вітчизняних особливостей соціально-економічних відносин та тенденцій їх розвитку.

У даному контексті представляється доречним процитувати думку А.Костіна: «...соціально відповідальною є така компанія, яка дотримується всіх законодавчо передбачених правил та зобов'язань, що складають мінімальний набір ознак корпоративної соціальної відповідальності, який включає:

виробництво якісних і безпечних для використання товарів і послуг;

повну сплату всіх видів податків;

виплату регулярної заробітної плати своїм працівникам та гарантування їх соціального забезпечення;

дотримання вимог антимонопольного законодавства;

дотримання законодавчих норм в частині збереження навколишнього середовища і вимог держави щодо екологічно чистого виробництва;

гарантованість виконання норм охорони праці, дотримання норм трудового права;

відсутність порушень у сфері прав людини, що надаються Конституцією» [2].

У сучасних економічних умовах СВК є стандартом розвиненого корпоративного управління. Її основна функція полягає в забезпеченні стійкості корпорації як відкритої системи за рахунок врегулювання конфлікту інтересів в зовнішньому і внутрішньому середовищі та залучення стейкхолдерів корпорації в процес прийняття стратегічних рішень.

Під функцією при цьому розуміється діяльність, обов'язок, робота, зовнішнє відображення якостей будь - якого об'єкта в даній системі взаємовідносин, роль яку виконує певний соціальний інститут чи процес по відношенню до цілого [3, с.1449].

Крім того цей інститут виконує наступні функції: загальні (планування, організація, мотивація, контроль), соціально-економічні (перерозподілу, організаційно-господарська, регулююча, відтворювальна, мотиваційно-оптимізаційна, природоохоронна) та соціально-культурні (нормативно-етична, культурологічна, ідеологічна) (табл.1).

 

Таблиця 1

Функції соціальної відповідальності корпорацій

Група функцій Функції Сутність функції
Соціально-економічні функції Перерозподілу Перерозподіл національного доходу на користь соціально-незахищених верств населення, розвиток місцевої інфраструктури
Організаційно-господарська Підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, на регіональному, національному і світовому ринках
Регулююча Вироблення спільних з державою стратегій, розвиток державного і приватного партнерства у вирішенні соціально-економічних завдань, інтеграція
Відтворювальна Збереження і відтворення людського капіталу, пропаганда здорового способу життя; створення відповідних умов праці.
Мотиваційно-оптимізаційна Стимулювання кількості, якості та результатів праці, ресурсозбереження та підвищення ефективності виробництва
Природоохоронна Збереження екологічного балансу територій
Соціально-культурні функції Нормативно-етична Дотримання чинних законодавчих і етичних норм, правил, принципів
Культурологічна Охорона, відновлення та пропаганда культурних цінностей
Ідеологічна Пропаганда і розвиток патріотизму

Пріоритетне значення серед специфічних відводиться функції перерозподілу, оскільки недостатнє фінансування соціальної сфери пов'язано з «непрозорістю» напрямів руху бюджетних коштів між бюджетами регіонів і країни в цілому, що приводить до недостатності даних щодо фінансових можливостей системи соціального захисту, що, в свою чергу, позначається на процесах розвитку суспільства в цілому. Процес поглиблення інтеграції в світове економічне співтовариство передбачає істотні зміни в системі управління державою, складовою якої є соціально-економічна система, на основі ідеї сполучення економічної ефективності як результату дієвості ринкових сил та соціального компромісу. Наявність дієвих та ефективних механізмів взаємодії держави та бізнесу в царині соціального захисту - це свідоцтво високого рівня розвитку держави, його відповідності вимогам часу. Чим вищий рівень життя членів суспільства, тим більш розвинутим може вважатися суспільство.

Література:

•1.     Березіна О. Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність» / О. Ю. Березіна // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - Вип. 3 (53). - Ч. 1. - С. 223-225.

•2.     Костин А. Зачем компаниям корпоративная социальная ответственность? / А.Костин // Социальная ответственность  бизнеса: Корпоративная отчетность - новый фактор взаимодействия бизнеса и общества. -  М.: Деловой экспресс, 2004. - С. 115-127.

•3.      Советский энциклопедический словарь / А. М. Прохоров, М. С. Гиляров, Е. М. Жуков, и др. - М. : Советская Энциклопедия, 1980. - 1600 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>