XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бермас Л.І., Баранова М.А. ТЕСТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ

Бермас Л.І., Баранова М.А.

Одеський державний медичний університет

ТЕСТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ

         На сучасному етапі освіта України потребує реформ з огляду на впровадження принципів Болонської декларації. У зв'язку з цим мовна підготовка повинна відповідати європейським якісним та кількісним характеристикам. У навчальному процесі активно застосовуються різноманітні інформаційні технології. Все це передбачає безперервний контроль знань, умінь та навичок студентів. Контроль - це невід'ємна частина навчання. Без нього не можуть обійтись ні студенти ні викладачі. Одним із найпоширеніших видів контролю є тести.

        

         Навчальна програма з іноземної мови для вищих медичних закладів розроблена за принципами Європейської кредитно - трансферної системи (ЕСТS) здійснюється впродовж I-IV семестрів. Програма структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Кожен змістовий модуль складається у свою чергу із відповідних тем. У зв'язку з цим доцільно проводити тести після кожної вивченої теми, щоб визначити рівень її засвоєння,  після вивчення кожного змістового модуля та по завершенні модуля. Перевірка знань повинна бути об'єктивною та показувати рівень процесу навчання. Для того щоб тест показав дійсний рівень засвоєння знань з іноземної мови, він повинен мати такі якості, як валідність, надійність, цілеспрямованість, адекватність, репрезентативність, об'єктивність та систематичність. Цілеспрямованість тестового контролю полягає в тому, що він повинен спрямовуватися на певні мовленнєві вміння говоріння, рівень сформованості яких визначається та оцінюється. Репрезентативність означає, що контролем має бути охоплений увесь мовно - мовленнєвий матеріал, опанований студентами за I та II роки навчання в університеті та засвоєння якого перевіряється. Об'єктивність контролю забезпечується застосуванням об'єктивних способів оцінювання відповідей студентів за цілісними та аналітичними шкалами. Систематичність контролю реалізується через його регулярне проведення у процесі навчання іноземної мови. [3, с.134].

         Важливим етапом у впровадженні тестового контролю є підготовка тестових матеріалів. Необхідно визначити мету та розмір тесту, об'єкт тестування та відібрати тестові завдання.

         Дуже важливим у роботі з мовними тестами є їх оцінювання. Для того щоб адекватно оцінити студентів, ми розробили універсальні параметри оцінювання, при цьому студенти знають, за якими критеріями будуть оцінюватися їхні тести.

         Під час виконання тестових завдань у студентів формується уміння концентрувати увагу. Швидкість під час виконання тестових завдань є показником надійності та ефективності вивченого матеріалу. Тести показують студентам їх вміння та недоліки.

Література:

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук ред. С.Ю. Ніколаєва - К.: Ленвіт, 2003.- 273 с.

2. С.Ю. Ніколаєва, Л.М. Пасічник, О.М. Шерстюк Тестові завдання з французької мови: Навчальний посібник. - К.: Освіта, 1998.

3. Т.М. Плохута. Тест як дієвий сучасний засіб організації контролю навчального процесу. / Матеріали сьомої міжнародної науково - практичної конференції //. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної //. Полтава, 2008, ч. II - 328 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>