XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бернацька О.В. ЗМІНА ПОРЯДКУ СЛІВ РЕЧЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

студентка, Бернацька О.В.

Національний авіаційний університет

м. Київ

ЗМІНА ПОРЯДКУ СЛІВ РЕЧЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Порядок слів в англійському реченні підпорядковується аналітичній структурі, яка, перш за все, виконує граматичну функцію. Однак, при перекладі необхідно враховувати, де знаходиться смисловий центр речення та його логічний наголос. Для визначення смислового центра речення використовується так зване «актуальне читання речення», яке зводиться до ідентифікації «даного» в реченні, тобто того, що вже відомо з попереднього речення або обставини висловлення ідеї, та «нового». Відповідно, це «нове» і нестиме логічний наголос та буде смисловим центром речення.

Тому більш коректно говорити не про порядок слів у реченні, а про послідовність членів речення. В короткому англійському повідомленні, де все є «новим», встановлений чіткий порядок слів: підмет (з попереднім означенням, якщо воно є), присудок, додаток, обставина місця, обставина часу. В українському реченні порядок слів буде зворотнім - від додаткових членів речення до головних, з підметом укінці: A Bulgarian Communist Party delegation arrived in Moscow yesterday - Вчора в Москву прибула делегація Комуністичної партії Болгарії [3, c. 87].

У зв'язку із фіксованим порядком слів в англійському реченні, явища інверсії стилістично марковані. Вони використовуються для емоційного забарвлення висловлення. В українській мові інверсія використовується часто для визначення комунікативного центру повідомлення. Тому це недієвий спосіб, щоб виразити емоційність. Отже, в таких випадках «зворотній порядок» слів оригінала може не відображатися в перекладі, а для передачі емоційної характеристики слід використовувати інші засоби, в тому числі лексико-фразеологічні.

В процесі англо-українського перекладу оптимальний порядок слів в українському реченні не може бути встановлений в окремо взятому, ізольованому реченні, вирваному з контексту. Необхідно вирішувати  питання порядку слів принаймні в межах абзацу, враховуючи взаємодію речень, котрі входять до нього.

Варто зазначити, що вирішальне значення для визначення порядку слів всередині абзацу мають стилістичні норми мови, на яку робиться переклад. Найважливішими міркуваннями при порівнянні порядку слів в англійському та українському абзацах є неможливість монотонної побудови періоду в українській мові, тоді як в англійському абзаці декілька речень підряд можуть мати однакову структуру. При перекладі  необхідно урізноманітнити порядок слів, щоб не було чотирьох речень підряд з підметом-особовим займенником на початку [3, c. 114].

Розглянемо речення, де змінюється порядок головних та другорядних членів при перекладі: He gave her a stern stare - Він суворо поглянув на неї [4, c. 61; 1, c. 64]. Схема порядку слів в англійському реченні буде такою: підмет - присудок - непрямий додаток - прямий додаток. Схема порядку слів в українському реченні: підмет - обставина - присудок - непрямий додаток. Хоча цей порядок може варіюватися без кардинальних змін у змісті речення. Наприклад, можна поставити присудок на останнє місце або зберегти порядок, еквівалентний до оригіналу, тобто залишити його на другому місці: він суворо на неї поглянув, він поглянув на неї суворо.

Зміна місця звертань у реченні при перекладі також має особливе значення серед синтаксичних трансформацій. Розглянемо це на прикладі: With luck, my friend, come election time, we will all claim victory - Друже, якщо нам поталанить, то день виборів стане нашою спільною перемогою [4, c. 36;          1, c. 39].

Важливо пам'ятати те, що на відміну від української в англійській мові: обставини місця та часу більш емфатичні, обставина не може стояти перед прямим додатком, не допустимо на початку речення ставити різнорідні обставини, обставини способу дії та частотності емфатичні лише на початку речення (в українській мові вони акцентуються, якщо стоять або на початку, або на останньому місці). Такі речення часто інвертовані і вважаються приналежними до «високого стилю», звичайне місце додатка в українській мові - після присудка, а менш типове його розташування - перед присудком або на початку речення вважається емфатичним. Така емфаза в англійській мові передається за допомогою конструкцій It is/was +додаток + означення з that; або перенесенням додатка на початок речення, де з'являється додатковий зміст протиставлення: Я гроші отримаю. Гроші я отримаю. Money I shall get (but not smth else) [2, c. 71].

Отже, основною причиною граматичних трансформацій під час перекладу є відмінність синтаксису в українській та англійській мовах. Так в англійській мові підмет, який стоїть на першому місці, часто є компонентом з мінімальним смисловим навантаженням, яке до кінця речення поступово зростає. Семантичний порядок слів та зростання комунікативного навантаження, таким чином, збігається з синтаксичним членуванням на граматичний суб'єкт і предикат (суб'єкт - тема, предикат - рема). Саме цей фактор є причиною синтаксичних перебудов при перекладі з англійської мови на українську і навпаки.

Література:

•1.       Браун Д. Точка обману: пер. з англ. В. Горбатька. - Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. - 528 с.

•2.       Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посібник. - 3 вид., випр. й доп. - Вінниця: Нова книга, 2004. -    460 с.

•3.       Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Международные отношения, 1974. - 216 с.

•4.       Brown Dan. Deception Point. http://webreading.ru/det_/thriller/dan-brown-deception-point.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>