XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білан М.П., Білан Н.М. ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Білан М.П., Білан Н.М.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

         Пошуки ефективних прийомів і форм навчання являються сьогодні актуальним завданням всіх педагогічних колективів нашої держави, кожного вчителя. В останні роки увагу педагогів та методистів було спрямовано на прийоми і методи розвитку навиків усного мовлення, навчання читання відійшло на другий план, хоча в програмі з іноземних мов чітко вказано, що одна з основних цілей навчання - це навчити читати з повним розумінням тексти науково - популярної, загальнополітичної і художньої літератури. Не говорячи вже про домашнє читання, роль якого в школі принижують.

Проблема використання уроків домашнього читання є актуальною. Адже, не в усіх школах проводяться уроки даного типу. Часто уроки домашнього читання зводяться до відпрацювання деяких фонетичних труднощів шляхом читання в слух і після цього переказування прочитаного. Вчителі таких шкіл не враховують значення домашнього читання в навчальному процесі, яке може виступати засобом спілкування. Саме такі уроки сприяють кращому засвоєнню мовного та мовленнєвого матеріалу учнями, розширюють їхні знання в області мови, яку вони вивчають, формують самостійність мислення, розвивають логіку, інтелект, пізнавальні інтереси. При правильній організації уроків домашнього читання в учнів формується художній смак, вони вчаться аналізувати і узагальнювати, аргументувати і контраргументувати.

         Але існують проблеми, щодо проведення уроків домашнього читання. Практика показує, що реалізувати в повній мірі багатий методичний потенціал аспекту домашнього читання не можливо через ряд причин. Одна з них - обмежена кількість навчального часу, відведеного на роботу з прочитаним вдома текстовим матеріалом. Цю проблему можна вирішити, використовуючи один урок в тиждень на контроль розуміння прочитаних вдома текстів і розвитку відповідних усно - мовленнєвих вмінь та навичок на основі змісту цих текстів. Це збільшить кількість занять з домашнього читання, надасть їм систематичного характеру, допоможе зберегти інтерес до матеріалу, який читається, а також забезпечить стабільну періодичність читання про себе.

         Домашнє читання передбачає додаткове читання учнями незнайомих текстів з метою одержання інформації. За своєю природою воно є ознайомлюючим. За характером розуміння - це синтетичне читання, основна увага направлена на сприйняття інформації, прихованої в тексті. За способом читання - це читання про себе або в ідеальному вигляді - візуальне читання. За місцем і часом читання - це позакласне домашнє читання.

Основне призначення домашнього читання - це отримання інформації із текстів на іноземній мові. Систематичне і планомірне домашнє читання являється важливим джерелом і засобом збільшення лексичного запасу і розвитку навиків усного мовлення. Завдання домашнього читання - формування і розвиток навиків читання і говоріння на основі прочитаного. Ці два завдання повинні виступати паралельно як рівноправні. Тому роботу над домашнім читанням слід організовувати таким чином, щоб обидва завдання були вирішеними.

В організації домашнього читання сьогодні визначилося дві тенденції, враховуючи мету, яка стоїть перед даним видом читання: читання з метою зрозуміти текст, так зване власне читання та читання, як підготовка до бесіди за прочитаним. Цей другий напрямок не являється головним і постійним в характеристиці читання, як виду мовленнєвої діяльності. Він спрямований на розвиток усного мовлення.

Часто домашнє читання перетворюють на тренування в читанні і не ускладнюють іншими видами мовленнєвої діяльності, наприклад обговоренням на іноземній мові. Однак відмова від матеріалу домашнього читання, як джерела розвитку усного мовлення, навряд чи була б цілеспрямованою. В умовах шкільного навчання іноземних мов немає поки що найбільш реального джерела, яке б стимулювало мовленнєву діяльність так, як тексти. Саме під час бесіди по текстах, прочитаних вдома, учням легше «звільнятися від навчальних тем», і вільно виражати свої думки та емоції.

Враховуючи інтереси учнів та їх рівень володіння іноземною мовою, різноманітність матеріалу для читання, можна запропонувати їм наступні варіанти домашнього читання, а саме загальнокласне, комбіноване та індивідуальне.

Загальнокласне домашнє читання полягає в опрацюванні всіма учнями тексту загального для усіх, але з різними за об'ємом завданнями.

Комбіноване домашнє читання може служити завершальним етапом роботи над лексико - розмовною темою, яка вивчається. Для такого читання краще використовувати тексти із додатків до підручників. Такі уроки можна проводити як уроки - конференції, з метою обговорення тексту прочитаного всіма.

Індивідуальне домашнє читання може змінити ставлення учнів до предмету, дати їм можливість практикувати в самій діяльності - читання і покращити володіння іноземною мовою. Завдання індивідуального домашнього читання в світі гуманізації школи - запропонувати учням свободу вибору текстів, враховуючи їх структуру інтересів. В центрі уваги - учень - особистість.

Поряд з організацією домашнього читання важливе значення має змістова сторона навчальних матеріалів, які призначені для читання. Необхідно правильно підбирати тексти, які б відповідали інтересам учнів, їх віку, а також навчальному плану. Саме зміст приховує в собі потенційну можливість розбудити в учнів мотивацію, викликати потребу в читанні на іноземній мові.

Це питання тісно пов'язане із вибором текстів. Слід зазначити, що пряма співвіднесеність текстів для домашнього читання з тематикою основного курсу підручника не забезпечує успіху в досягненні поставленої мети. Такі тексти не сприймаються учнями, як власне читання, як читання для свого задоволення і розглядаються ними, як своєрідний ілюстративний матеріал для вивчення тої чи іншої теми, тих чи інших мовних явищ.

Домашнє читання повинно сприяти тому, щоб читання із навчальної діяльності перетворилося в захоплююче заняття, щоб в учнів формувалась звичка і потреба в самостійному читанні на іноземній мові.

Якщо в основу вибору матеріалу для домашнього читання покласти літературно - країнознавчий матеріал, то воно буде більш ефективним, як в плані навчання читання і усного мовлення, так і в плані підвищення культурно - освітнього рівня учнів. В основі даного підходу ми бачимо використання текстів художньої літератури, мова, якої вивчається. Весь відбір повинен утворювати системне уявлення про цю літературу, з метою досягнення максимального широкого знайомства з кращими її представниками.

Використання науково - популярної та іншої не художньої літератури для домашнього читання не є ефективним. Необхідно відмітити, що інтерес до читання науково - популярної літератури носить нестійкий і дуже індивідуальний характер. Це пояснюється перш за все специфікою науково - популярного жанру. Використання такого роду літератури потребує наявності визначеного рівня фонових знань.

Правильний вибір літератури для проведення уроків домашнього читання визначає дальші результати роботи.

При будь - якому підході до організації домашнього читання чи виборі текстів, його проведення повинно бути постійним і необхідним, легким і доступним для розуміння, містити цікаву інформацію і мати звичайно виховний вплив. Адже воно може стати надійним способом здобуття інформації, надійним засобом розвитку усного мовлення.

Література:

1. Зверлова О.Ю. Организация домашнего чтения на немецком языке. - М.: Просвещение, 1990.

2. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1991. - 287с.

3. Селиванова Н.А. Литературно - страноведческий подход к отбору текстов для домашнего чтения // ИЯШ - 1991р. № 1. с. 60 - 64.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>