XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білан Н. М. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Білан Н.М.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

         Джерелом мотивації в найбільш загальному розумінні є певна потреба, що створюється на основі суперечностей між тим, що людина має, чим володіє, чого досягла, і тим, чого вона ще немає, чим не володіє, чого не досягла. Бажання мати, оволодіти, досягти становить потреби. І якщо в сферу таких потреб потрапляє володіння іноземною мовою, вони стають мотивацією до її засвоєння.

         Мотивація тісно пов'язана з трактуванням цілей навчально - виховного процесу. В цьому плані дуже важливо не оцінювати їх лише крізь призму вузько практичних інтересів окремих учнів. Часто можна почути запитання: для чого вивчати іноземну мову, якщо вона після закінчення навчання забудеться? Відповіддю на це запитання може служити міркування В.О. Сухомлинського. Він писав: «Не все, що вивчається в школі, має прямий зв'язок з працею на виробництві. Значною мірою цей зв'язок непрямий: навчаючись мислити, пізнавати світ - природу, працю, людину, вихованець і в трудовій діяльності повинен бути мислителем і творцем. У переважній своїй більшості знання, що їх наші вихованці набувають в школі, потрібні їм не безпосередньо для праці, а для того, щоб людина, яка прилучається до багатств і цінностей культури, почувала себе справжньою людиною, переживала гідність розумного, обдарованого володаря праці, щасливого тим, що в його житті є не тільки піклування про хліб насущний» [2]. В.О. Сухомлинський підкреслював також, що в обов'язки вчителя входить розкрити перед учнями свій предмет насамперед як джерело розумового розвитку. На його думку, кожен повинен бути хоч трохи математиком, біологом, літератором, і, додамо, - знавцем іноземної мови.

         Серед іншим предметів, іноземна мова займає особливе місце. Без її знання сьогодні не може обійтись жодний фахівець будь - якої галузі. Іноземна мова служить своєрідним містком між культурами різних народів і робить можливим обмін духовними цінностями. Крім цього, без іноземної мови неможливі економічні, політичні та культурні відносини між країнами. Саме з таких позицій слід трактувати мету навчання цього предмета, а одночасно і шукати джерела мотивації. В загальному мотиви навчання мають двоякий характер. По - перше, вони можуть бути зовнішніми і виступати у вигляді вимог навчальних планів, програм, навчальних закладів, вчителя, батьків. Такі мотиви ґрунтуються на почутті обов'язку перед суспільством, сім'єю, учителем, друзями. В їх основі лежать переконання в доцільності певної діяльності, почуття відповідальності, поваги до вимог навчального закладу, бажання зміцнити свою репутацію доброго учня. По - друге, мотиви навчальної діяльності можуть зумовлюватись внутрішніми почуттями учня, які пов'язані з особистими інтересами, переконаннями, намірами, мріями, ідеалами, сформованими раніше настановами.

         Дія зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації («я повинен» і «мені хочеться») має бути врівноваженою. Абсолютизація внутрішнього зацікавлення звужує фактичні можливості учня, а сухий підхід з позицій зовнішніх вимог позбавляє процес навчання емоційного забарвлення.

         Мотивацію слід розглядати не як короткочасний фактор діяльності, який можна відкинути після досягнення мети. Почуття обов'язку повинно бути стабільним і закріплюватись у характері людини у постійне прагнення до діяльності. Воно має стати рисою людини і впливати на хід її життєдіяльності і тоді, коли самі стимулюючі фактори перестають діяти.

         Мотивація має велике значення у навчанні іноземної мови. Основне завдання вчителя - своєчасно зберегти, збудити і підтримати її. Але для цього йому необхідно чітко бачити можливі джерела мотивації. Одним із таких джерел є усвідомлення і прийняття учнем соціальної необхідності вивчення іноземної мови. У процесі навчання, розвитку і виховання учень прагне до ідеалу, який формується і визначається потребами суспільства, його традиціями і звичаями. Громадянське почуття обов'язку підказує учневі потребу стати високоосвіченою людиною, готовою до тих завдань, які може поставити перед ним суспільство. З огляду на це засвоєння учнем іноземної мови виступає як реалізація потреб суспільства.

         Основним джерелом мотивації є формування в учнів особистісних потреб вивчення іноземної мови. Для повної реалізації цього мотиву у навчанні іноземної мови необхідно розширити поле для самовираження учня, створити умови для більш самостійного і самокерованого засвоєння мови.

         Вагомим постійно діючим джерелом мотивації навчання іноземної мови є задоволення від самого процесу навчання. Йдеться не про те, щоб навчання було легким і без труднощів. Навпаки, постійне переборення труднощів є необхідною умовою такого задоволення.

         Задоволення від навчальної праці зумовлене двома факторами. По - перше, радістю досягнення результату, яка спочатку випливає з окремих успіхів, а згодом може стати постійною внутрішньою потребою, нормою. В.О. Сухомлинський підкреслював, що навчання втрачає свою виховну цінність, якщо воно не забезпечує реальних успіхів [2]. По - друге, задоволення від навчання зумовлюється тим, що в процесі його реалізується потреба інтелектуальної діяльності, закладена в людині еволюцією. Завдяки цій потребі людина тягнеться до переборення труднощів навіть тоді, коли це немає для неї якогось практичного значення.

         У формуванні мотивів вивчення іноземної мови і позитивного ставлення учня до предмета велику роль відіграє сам учитель. Завдання вчителя - захопити своїх учнів предметом. Він повинен постійно демонструвати відданість своїй справі, впевненість в успіху своєї діяльності, віру в культурно - пізнавальну цінність предмета. Це передається учням і стає джерелом мотивації навчання.

Література:

1. Вишневський О.І. Діяльність учня на уроці іноземної мови. - К.: Рад. шк., 1989.

2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - К., 1976. - Т. 1. с. 81 - 82.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>