XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білан Н. М. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ

Білан Н. М.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ

            Іноземна мова є сьогодні не просто частиною культури певної нації, але це і запорука успіху майбутньої кар'єри студентів. У зв'язку з розширенням економічних, наукових, культурних та інших контактів із іншими країнами зростає потреба у спеціалістах, які мають навички практичного володіння іноземною мовою. Основною метою навчання іноземних мов є формування навичок говоріння майбутніх фахівців, які повинні вміти спілкуватися іноземною мовою не тільки в межах тем та ситуацій, запропонованих програмою

Формування навичок говоріння є важливим завданням на заняттях з іноземної мови. Мовна навичка являє собою складне явище, особливості якого необхідно враховувати при його формуванні іноземною мовою. Оволодіти мовою - значить, в першу чергу, оволодіти навичками говоріння. Під навичками говоріння розуміють навички озвучування висловлювань, навички оперування лексичними одиницями та навички граматичного оформлення речень. Всі ці аспекти мовлення слід трактувати комплексно, оскільки лише такий підхід дає можливість забезпечувати повноцінний процес їх формування.

         Навички є основою оволодіння мовою. Формування навичок іншомовного мовлення відбувається відповідно до закономірностей засвоєння будь - якої діяльності. Коли людина виконує якусь дію вперше з усвідомленням того, що вона робить, тобто із застосуванням знань, то таку дію можна розглядати як початок формування навички. Якщо ця дія без значних змін повторюється багаторазово, то з часом потреба в усвідомленні її відпадає, а сама дія стає автоматизованою, тобто формується навичка. Залежно від мовного досвіду навички говоріння можуть стосуватись лише окремих мовних елементів - слів, або поширюватись на єдності більш високого рівня - словосполучення, речення.

         Психологи називають кілька основних передумов успішного формування навичок. Розглянемо кожну з них:

1. Цілеспрямованість тренування. Ця умова передбачає насамперед чітке розуміння того, що саме підлягає автоматизації і зосередженню уваги викладача та студентів на відповідному мовному явищі протягом певного часу. У цьому плані велике значення має добір вправ, які відповідають меті засвоєння даного явища, а також забезпечення багаторазовості вживання цього явища у відповідних ситуаціях. До поняття цілеспрямованості належить чітке бажання результату та орієнтація на його досягнення.

2. Усвідомленість тренування. Студент повинен знати та розуміти кінцеву мету тренування, на яку викладач спрямовує його зусилля, усвідомлювати структуру тих операцій, які піддаються автоматизації. Робота розпочинається з усвідомлення студентом мовного правила, зокрема правила - інструкції. Це забезпечує постійний контроль у процесі виконання вправ і згодом підводить до формування дуже потрібного механізму самоконтролю, який діятиме і тоді, коли відповідні автоматизації вже сформуються. Вважають, що чітке розуміння суті тренування відіграє не меншу роль, ніж багаторазовість повторення. Усвідомленню підлягають як правила, що пропонуються до початку дії, так і мовні операції, у процесі виконання яких формуються навички [3].

         3. Раціональне розгортання процесу тренування в часі. Для того, щоб сформувати навичку потрібне тривале тренування. Доведено, що найбільша кількість вправ для засвоєння відповідного явища має припадати на початок тренування [3]. Саме на цьому етапі вирішальну роль відіграє також частотність актів тренування. Якщо викладач вдається до тренування час від часу, з великими інтервалами, то процес формування навичок не буде ефективним. У такий спосіб можна забезпечити лише засвоєння знань. Зрештою, інтенсивно розпочатий процес формування навичок з часом повинен переходити в екстенсивний - шляхом поступового збільшення інтервалів між актами тренування. Сформовану навичку слід систематично використовувати і таким чином підтримувати її в умовах наростаючих інтервалів вживання. Такий режим роботи необхідно забезпечувати до кінця курсу навчання [3].

         4. Мотивованість актів висловлювання. Ця вимога передбачає, щоб кожна вимовлена фраза, навіть якщо вона будується за аналогією, мала для мовця певний особистісний сенс, була пов'язана з його навчальною чи трудовою діяльністю. Цю вимогу слід враховувати при побудові та доборі вправ. Чисто механічні маніпуляції з мовним матеріалом дають значно нижчий навчальний ефект, ніж висловлювання, у яких мовець виступає як автор, як носій певної соціальної ролі. У навчальному процесі це забезпечується шляхом відповідної побудови мікроситуацій, внесенням елементів гри. Велике значення у посиленні мотивації має постійне оцінювання результату, підкреслювання викладачем позитивних наслідків тренування.

         5. Протидія інтерференції. Студенти часто намагаються подолати труднощі застосування іноземної мови шляхом перенесення в її сферу навичок рідної мови. Проте така інтерференція зумовлює безліч помилок, оскільки норми рідної та іноземної мов часто не збігаються. Інтерференція відчувається особливо гостро на початковому етапі навчання. Отже, завдання полягає в тому, щоб передбачити помилки, які викликані інтерференцією і застерегти від них студентів.

Отже, такі основні передумови навчання навичкам іншомовного говоріння обумовлюють ефективність їхнього формування.

Література:

1. Бухбиндер В. А. Речь и эмоции // Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / Руковод. кол. авт. В. А. Бухбиндер. - Киев: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1980. - С. 37-40.

2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови.// Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа,1989.

3. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. - М., 1985. - с. 148 - 150.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>