XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білинська Н.Є. НЕФІНАНСОВІ (НЕГРОШОВІ) ПОКАЗНИКИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

Білинська Н.Є.

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

НЕФІНАНСОВІ (НЕГРОШОВІ) ПОКАЗНИКИ ЯК ОБ'ЄКТИ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

Дослідивши історію розвитку бухгалтерського обліку, можемо стверджувати, що він є динамічною системою, яка постійно удосконалюється відповідно до зростаючих потреб користувачів облікової інформації. І саме останні формують необхідний перелік об'єктів обліку, який забезпечить адаптацію до змін, що відбуваються у зв'язку з вимогами часу й управління.

За теорією системи збалансованих показників (Balanced scorecard - BSC), авторами якої є Роберт Каплан та Девід Нортон, влучне управління бізнесом можливе за умови комплексного (збалансованого) підходу до оцінки матеріальних і нематеріальних активів підприємства за допомогою показників фінансового і нефінансового характеру [4]. Нефінансові аспекти діяльності підприємства потенційно впливають на його фінансові показники, що робить їх важливим джерелом стратегічного планування та прогнозу результатів діяльності. Необхідність врахування нефінансових показників при розробці стратегії і встановленні причинно-наслідкових зв'язків між окремими показниками підтверджують такі комплексні моделі виміру та оцінки ефективності господарювання, як призма ефективності (The Performance Prism); панель управління (Tableau de Bord); модель Європейського фонду управління якістю (EFQM); модель ЕР2М та інші [5, 6].

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» одним із основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип єдиного грошового вимірника, який говорить, що вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності повинно здійснюватися в єдиній грошовій одиниці [1]. Проте, сучасна економіка потребує такої системи бухгалтерського обліку, яка б не обмежувалася грошовими вимірниками, системою рахунків, подвійним записом і реєстрацією лише минулого [2].

Важливим кроком до розширення інформаційних можливостей облікової системи може стати відображення в позабалансовому обліку нефінансових показників, що допоможе представити керівництву важливу інформацію для стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства. Вищевказані зміни зумовлюють розширення у складі об'єктів позабалансового обліку у відповідності до зростаючих інформаційних запитів. Такої ж думки дотримується і Голов С. Ф., який предмет бухгалтерського обліку ділить на традиційний, що відображає ретроспективні показники господарської діяльності підприємства і перспективний, що характеризує стратегічні показники діяльності [3, с. 410-417].

Нефінансові показники - це показники, виражені не в грошовому вимірнику. Однією із проблем впровадження і застосування на підприємствах системи відображення не фінансових показників є вибір їх кількості і складу. Керівництво фірми самостійно визначає чому варто приділити увагу, а що можна проігнорувати в конкретних умовах місця і часу. Вибрані нефінансові показники повинні відповідати таким вимогам: забезпечення зв'язку зі стратегією діяльності підприємства, можливість кількісного визначення, зрозумілість, доступність, взаємопов'язаність з іншими показниками (збалансованість), релевантність (можливість визначення необхідних корективу разі відхилення від запланованої траєкторії).

Відповідно до BSC [4], доцільно виділяти такі групи нефінансових показників:

•- відносини з клієнтами: кількість клієнтів, частка ринку, середній оборот на клієнта, середній час, затрачений на обслуговування клієнта, індекс лояльності клієнтів, індекс задоволеності клієнтів;

•-  внутрішні бізнес-процеси: своєчасна доставка, ріст продуктивності, рівень адміністративних витрат, час підготовки виробництва, вартість адміністративних помилок, прямі контакти з клієнтами;

•-  можливості навчання і розвитку персоналу: плинність кадрів, час на навчання, середній час відсутності, річні затрати на навчання однієї людини, індекс задоволення працівників;

При визначенні межі, в якій позабалансовий облік відображає свої об'єкти, слід виходити із того, що підприємництво є автономною системою і майно власників не повинно відображатися у його фінансовій звітності, але фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Отже, відображення на позабалансових рахунках нефінансових показників сприятиме більш повному розкриттю бізнес-стратегії підприємства та дозволить порівнювати ефективність рівня виробничих процесів окремих підрозділів та підприємства в цілому.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Від 16.07.99р. зі змінами і доповненнями.

2. Голов С. Бухгалтерский учет: воспоминание о будущем // Бухгалтерия. - 2005. - № 29 (652). - С. 11

3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522с.

4. Каплан Р. Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. - 2-е изд. испр. и доп. / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - 320с.

5. Ивлев В., Попова Т. Вalansed scorecard - альтернативные модели // http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_478

6. Макаренко М.В., Малова И.И. Системы показателей, модели и подходы к оценке эффективности деятельности предприятия // http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/12_2008/04.pdf

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>