XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білоконь Т.Г. СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Білоконь Т. Г., пошукач,

Черкаський державний технологічний університет

СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Функціонування регіонального споживчого ринку покликана забезпечувати відповідна інфраструктура, тобто його складові частини, які мають підлеглий, допоміжний характер і забезпечують нормальну діяльність ринкової системи в цілому. Саме наявність розвинутої інфраструктури споживчого ринку є одним з головних чинників забезпечення гнучкого реагування на сигнали потреби і попиту. Вона виступає реальною передумовою формування злитих економічних відносин, що створюють гармонійний ланцюг у відтворювальному циклі „виробництво-обмін -споживання - виробництво...".

Поняття інфраструктури регіонального споживчого ринку формується на основі визначення сутності безпосередньо самого поняття „інфраструктура".

У сучасній економічній літературі термін „ринкова інфраструктура" трактується по-різному. Так, В.П. Федько і Н.Г. Федько під ринковою інфраструктурою розуміють „сукупність видів діяльності, що забезпечують ефективне функціонування об'єктів ринкової економіки і їх єдність у певному реальному ринковому просторі" [1, с. 166]. Т. Кисельова вважає, що „інфраструктура ринку може бути визначена як комплекс інститутів, що забезпечують нормальне безперервне функціонування ринку, що виконують функції посередників і беруть на себе вирішення допоміжних завдань товарно-грошового кругообігу між домогосподарствами і фірмами" [2, с. 196].

Слід зазначити, що у вищенаведених визначеннях знайшли відображення основні функції, роль і значення інфраструктури як галузі або міжгалузевого комплексу. Разом з тим, при визначенні поняття „інфраструктура" слід, перш за все, виявити його місце в системі категорій, що виражають виробничо-економічні відносини. Саме такий підхід, як нам здається, може забезпечити системне уявлення про сутність та роль інфраструктури, що має як матеріально-речову форму, так і, що дуже важливо, - формує певні економічні відносини між господарюючими суб'єктами сфери виробництва та обігу товарів і послуг. Мають рацію, на наш погляд, А.С. Новосьолов і В.П. Федько, які відзначають, що ці два аспекти інфраструктури повинні розглядатися як дві сторони єдиного поняття, явища [3, с. 51].

Слід зазначити, що одним з найважливіших відмітних властивостей інфраструктури регіонального споживчого ринку є її структурний зміст - набір взаємопов'язаних елементів, які в сукупності формують інфраструктурну систему споживчого ринку. Інфраструктурна система регіонального споживчого ринку включає в себе велику кількість елементів, які тісно пов'язані між собою і в сукупності відіграють важливу роль в економіці. У літературі наводиться різна класифікації складових інфраструктурної системи споживчого ринку [4, с. 25].

Таким чином, інфраструктура регіонального споживчого ринку - це економічна категорія, що характеризує відносини з приводу виробництва і надання послуг в регіоні, спрямованих на створення умов для ефективного функціонування господарюючих суб'єктів у системі „виробництво-споживання".

Література:

•1. Федько В.П. Инфраструктура товарного рынка./В.П. Федько, Н.Г. Федько - Ростов н/Д: Фенікс, 2001. - 198 с

•2.  Киселева Т. Исследования социально-экономических и политических процессов. Практикум. / Т. Киселева - Питер. М.: 2006 - 445 с.

•3.  Новоселов А.С. Теория региональных рынков / Новоселов А.С. // Под ред. А.Р. Бернвальда. - Ростов-на Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.- 448 с.

•4. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / А. С. Савощенко - К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>