XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білявська Л.П. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ У СВІТЛІ РЕФОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білявська Л.П.

Старший викладач

Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ У СВІТЛІ РЕФОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мистецтво має надзвичайно важливе значення у духовному та інтелектуальному розвитку особистості та бере участь у формуванні цілісного світогляду. В сучасному світі, насиченому компютерно-інформаційними технологіями, мистецтво допомагає подолати відставання духовно-морального розвитку людства від науково-технічного прогресу

Серед інших різновидів мистецтва музика займає особливе місце. Вплив музики на становлення особистості, студентської молоді, величезний, а тому й проблеми формування її музичної культури завжди актуальні.

Упродовж останніх десятиліть спостерігається процес неухильного й послідовного витіснення серйозної музики з масового ефіру. Внаслідок комерціалізації найбільш активні і доступні засоби масової інформації - радіомовлення і телебачення - перетворюються на диктатора з цілеспрямованою політикою перекосу в бік розважальної поп-музики. Таким чином розривають традиції класичної гуманітарної культури, відлучають від неї молодь, формують «сучасну людину» з невибагливим смаком та світоглядом, переповненим стереотипами і штампами. Зникають традиції домашнього музикування, колективного співу, закриваються спеціалізовані нотні магазини, скорочуються обсяги видавання академічної музичної літератури.

За таких умов зниження загальної музичної культури українського суспільства стає закономірним, що не може не впливати на стан професійної музичної освіти, зокрема на рівень музичної обізнаності й на індивідуальні потреби студентів.

Але ж майбутні вчитель є важливою ланкою у вихованні підростаючого покоління. Саме він заохочує дітей до музики і впливає на їхні смаки. Тому формування музичної культури студентів набуває ідеологічного і політичного значення. Саме особистість, освіта, культура, суспільство - ланки єдиної системи - взаємопов'язані і все це суттєво впливає на розвиток освіти, зміст виховання, взаємовідносини між суб'єктами педагогічного процесу. Музична освіта - інструмент у формуванні естетичних ідеалів і цінностей майбутніх учителів, їхнього художнього мислення, системи спеціальних знань і поглядів, практичних навиків. Саме у цьому середовищі формуються світоглядні принципи особистості та визначається культурний рівень, що мають стати професійною рисою.

Для формування музичної культури студентів доцільно проводити такі заходи: зосередити увагу на завдання професійної освіти й на використанні резервів поблемно-дослідницького підходу, який зумовлює суттєву перебудову змісту і методів викладання, а також стосунків між викладачем та студентами; доцільно посилити просвітницько-виховні функції кожної музичної дисципліни, розкривши їх значення для студентів.

Тому в педагогічному коледжі викладачі музичних дисциплін на лекційних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях використовують багато музичних прикладів, агітаційну силу «живого» звучання, обговорюючи свої враження від нього. У модульних, залікових, екзаменаційних вимогах більше звертають увагу на проблемно-творче опрацювання предмета, інтеграцію знань і практичних навичок, здатність до самостійно-творчої роботи, значення музичних творів.

Викладачі педколеджу намагаються залучати студентів до конкретної музичної діяльності: виконавської, просвітницької, пізнавальної, аналітичної. Студенти залюбки беруть участь у роботі з обдарованими. Викладачі створюють цікаву, творчу атмосферу на заняттях, слухаємо класичну музику минулих епох, сучасну музику, урізноманітнюємо форми співпраці викладача зі студентами та студентів між собою, складаємо спільні проекти. Впевнена, що саме така робота активізує навчальний процес і сприяє розвитку музичної культури студентів.

В педколеджі популярні такі форми спілкування, як ток-шоу, інтерв'ю з цікавими людьми, тематичні зустрічі, дискусії, круглі столи, концерні виступи, розповідь, загадки, конкурси, фестивалі на різні музичні теми, неакадемічні форми спілкування (бесіди, огляди «музичних новин», творчі конкурси, диспути, зустрічі з композиторами, конференції). Дуже важливо на заняттях та позаурочний час формувати у студентів інтерес до сучасної музики.

Завдання освіти: допомогти студентам зрозуміти та усвідомити закономірності й спадкоємність еволюції музичного мистецтва. Сучасна світова й українська музика має стати складовою музичної культури студентів. Спілкування з нею вдосконалює музичну підготовку вчителів, допомагає адаптуватися в культурному середовищі й осягати нові реалії суспільного життя. Формування інтересу до сучасної музики є важливим психолого-педагогічною умовою, що стимулює розвиток духовного світу студентів, розширює їхній естетичний світогляд та реалізує музично-творчий потенціал, піднімаючи його на сучасний рівень професійної майстерності.

Досвід комісії з дисципліни «музичне виховання з методикою навчання» показує, що цілеспрямованість, послідовність роботи дають гарні результати. Знайомство з сучасною музикою цікаве й потрібне студентам, воно навіть може стати помітною подією студентського життя.

Переконана в тому, що саме посилення музичної культури в освіті сприятиме розвитку мислення студентів, їхньої професійної впевненості, підвищенню загального духовного рівня суспільства, надасть змогу нашій країні посісти належне місце серед європейських держав.

Література:

1.   Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)». - К.: Райдуга, 1994.

2.   Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія. Теорія (Підручник). - К.: Либідь, 1998.

3.   Мойсенюк Н.К. Педагогіка (Навчальний посібник). - Вид-во. доп. - К., 2003.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>