XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білявська Ю. А., Минайлюк І. С. ЯКІСТЬ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білявська Ю. А., студентка ОКР «Магістр»

Минайлюк І. С., студент 2-го курсу

Житомирський національний агроекологічний університет

ЯКІСТЬ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Забезпечення населення України якісною питною водою в повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води як поверхневих водних об'єктів, так і підземних джерел водопостачання. Якість води більшості з них за станом хімічного і бактеріологічного забруднення класифікується як забруднена і брудна (ІV - V клас якості). Наразі проблема забруднення питної води гостро постала не лише для урбанізованих територій, а й для сільської місцевості. Це викликане наявністю на рудеральних територіях спецефічних джерел забруднення: мінеральних і органчних добрив, хімічних засобів захисту рослин, пудр - клозетів та вигрібних ям, гноєсховищ і компостосховищ, побутових стоків. Проблема підвищеного вмісту нітратів у воді з нецентралізованих джерел водопостачання (колодязі) тісно повязана з вкрай низькою культурою землеробства як у державному, так і в приватному секторі.

Забезпечення населення України якісною питною водою в повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води як поверхневих водних об'єктів, так і підземних джерел водопостачання. Якість води більшості з них за станом хімічного і бактеріологічного забруднення класифікується як забруднена і брудна (ІV - V клас якості). Наразі проблема забруднення питної води гостро постала не лише для урбанізованих територій, а й для сільської місцевості. Це викликане наявністю на рудеральних територіях спецефічних джерел забруднення: мінеральних і органчних добрив, хімічних засобів захисту рослин, пудр - клозетів та вигрібних ям, гноєсховищ і компостосховищ, побутових стоків. Проблема підвищеного вмісту нітратів у воді з нецентралізованих джерел водопостачання (колодязі) тісно повязана з вкрай низькою культурою землеробства як у державному, так і в приватному секторі.Метою досліджень було проведення моніторингових спостережень за якістю колодязної води в сільських населених пунктах Попільнянського району Житомирської області за комплексом органолептичних, фізико - хімічних, хімічних та бактереологічних показників. Дослідження проводились на території 20 населених пунктів протягом весняного, літнього, зимового та осіннього періодів 2009 - 2010 років.

Відбір, зберігання та транспортування проб води проводили згідно з ГОСТом 17.1.5.05-85, рН води визначали потенціометрично, вміст нітрат-іонів - згідно з ГОСТом 18826-73, органолептичні показники - згідно з ГОСТом 3351 - 74, хлориди - згідно з ГОСТом 4245-72, нітрити - згідно з ДСТУ
ISO 6777-2003, аміак - згідно з ДСТУ ISO 6778-2003, мікробіологічний аналіз - згідно з ГОСТом 18963-73 та СТ СЭВ 223-75.

Як свідчать результати виконаних гідрохімічних спостережень (табл.1.), у воді практично всіх досліджуваних джерел нецентралізованого водопостачання в той чи інший період року спостерігався підвищений вміст нітратів, який в коливався в межах від 48,5 до 72,3 мг/л.

Таблиця 1. Хімічні і фізичні показники якості води джерел нецентралізованого водопостачання сільських населених пунктів Попільнянського району, мг/л (середнє за 2009-2010 рр.)

Кіль-кість обсте-жених коло-дязів рН Нітрати Нітрити Аміак Хлориди Сульфати
М±mlim V 

Весняний період
20 6,27±0,05 

6,2-6,4

56,9±0,72 

41,3-94,5

0,0004±0,00010,0001-0,0007 

0,015±0,0001 

0,01-0,03

204,2±5,3 

89-342,8

406,5±6,5 

342,9-500

Літній період
20 6,3±0,05 

6,1-6,5

72,3±0,64 

40-156

0,0006±0,00010,0002-0,0009 

0,019±0,0001 

0,01-0,03

285,6±6,2 

120-470

448,3±7,2 

240-540

Осінній період
20 6,32±0,05 

6,1-6,5

71,1±0,53 

44-60,4

0,0003±0,00010,0001-0,0007 

0,019±0,0001 

0,01-0,03

268,7±4,4 

89,6-365,8

412,4±7,3 

350-468

Зимовий період
20 0,8±0,05 

6,1-6,4

48,5±0,343,9-57,9 

0,0002±0,00010,0001-0,0005 

0,018±0,0001 

0,01-0,03

263,7±6,1 

240-356,7

417,7±5,8 

370-440

У середньому перевищення нормативів по вмісту нітратів у колодязній воді складало 1,1 - 1,6 рази. Щодо періоду досліджень, то природно, що в теплу пору року вміст нітратів у воді був значно вищим, ніж в холодний період. Крім того, на якість колодязної води впливає цілий ряд чинників, зокрема характер та ґранулометричний склад ґрунту, дози та сортамент використовуваних органічних і мінеральних добрив, застосування пестицидів, характер складування побутових відходів, тип вбиральні (пудр-клозет чи вигрібна яма), близькість до автошляхів, наявність індивідуальної чи колективної автостоянки тощо.

Варто зауважити, що колодязна та джерельна вода як на території смт. Попільня, так і в приміських населених пунктах повністю відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо кольоровості, каламутності, показника рН, твердості. Оскільки вода для аналізу відбиралась у літній період, було зафіксовано її бактеріальне забруднення. Щодо загального мікробного числа, то його величина в середньому коливалась в межах від 13 до 89 КУО/см3 і лише в окремих випадках (колодязі с. Жовтневе та с. Попільня) перевищувала норматив в 1,2 рази (табл. 2).

Таблиця 2. Статистична характеристика мікробіологічних показників якості води сільських населених пунктів Попільнянського району
2009 - 2010 р

Показник min max mid Стандартне відхилення Коефіцієнт варіації, %
мг/л
Весняний період, n=20
МАФМ 14 48 26,5 6,6 8,0
Літній період, n=20
МАФМ 16 89 34 10,4 11,25
Осінній період, n=20
МАФМ 14 60 26 9,6 9,7
Зимовий період, n=20
МАФМ 13 56 23 7,0 11,2

Проте, в усіх відібраних пробах води відзначалися надзвичайно високі значення колі-індексу - від 9 до 980 КУО/дм3 при нормі 3. Причому, найбільші значення колі-індексу були зафіксовані у воді джерел нецентралізованого водопостачання, розташованих в приміській зоні, де перевищення нормативних показників складало від 84 разів (колодязь в с. Жовтневе) до 287 разів (колодязь в с. Попільня). Колі-індекс - це кількість бактерій групи кишкової палички (Escherichia coli) в 1 л води. Кишкова паличка із зрозумілих причин є специфічним показником фекального забруднення вод, оскільки вона є більш стійкою до дії дезинфікуючих агентів, ніж збудники черевного тифу, дизентерії, туляремії. лептоспірозу, бруцельозу.

Результати проведених досліджень дають підстави зробити наступні висновки:

•· жодне з досліджуваних джерел нецентралізованого водопостачання за хімічними та мікробіологічними показниками якості води не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам;

•·  у воді всіх досліджуваних джерел нецентралізованого водопостачання спостерігалося бактеріальне забруднення, що пов'язано з можливістю потрапляння у воду фекальних стоків;

•·  в якості критеріїв оцінки екологічного стану води нецентралізованих джерел водопостачання слід використовувати дані про вміст у воді нітратів та її бактеріальне забруднення.

Література:

•1.     Агроэкология/ [В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.]. - М.: Колос, 2002. - 536 с.

•2.     Водне господарство в Україні /  А.В. Яцика, В.М. Хорєва. - К.: Генеза, 2000. - 456 с.

•3.     ГОСТ 17.1.3.07.82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

•4.     Орлов М.С. Чистый колодец на своем участке. - М.: Центр практической геоэкологии, 1998. - 56 с.

•5.     САНПИН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>